Версия за печат

00884-2016-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 20.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Университет по хранителни технологии – Пловдив, бул. „Марица” № 26, За: проф. дтн Николай Менков, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 643033, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: зам. ректор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1165.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.13 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Университет по хранителни технологии-Пловдив, изразяващо се в абонаментно правно обслужване на цялостната дейност на възложителя за срок от 4 години, в това число: - консултации по възникнали правни проблеми (казуси) и изготвяне на писмени/устни становища по тях; - съгласуване/изготвяне на документи с правен характер(договори, споразумения и др.); - съгласуване и/или изготвяне на документи за провеждане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство, свързани с обичайната дейност на Университета като възложител по ЗОП; - съгласуване и/или изготвяне на документи за провеждане на тръжни процедури по Закона за държавната собственост(ЗДС); - изготвяне/съгласуване на проекти за вътрешни нормативни актове(правилници) на висшето училище; - участие в комисии за провеждане на процедури по ЗОП и ЗДС, както и по други проблеми от дейността на възложителя; - при възникнала необходимост процесуално представителство на възложителя пред органите на съдебната власт - защита по съдебни дела.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугите, предмет на настоящата поръчка попадат в категория №21 от Приложение №3 към чл.5, ал.1, т.2 от ЗОП(юридически услуги) и са с прогнозна стойност по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, което позволява поръчката да бъде възложена по реда и основанията на чл. 90, ал.1, т.13 от ЗОП. Предвид специфичния характер на отношенията между възложителя и изпълнителя, изискващ както доказани професионален опит и експертиза в областта на административното и гражданското право, така и наличие на изградено доверие между страните, поканата следва да се изпрати до лице, отговарящо на тези изисквания. Евентуалният договор за възлагане на поръчката ще бъде сключен след провеждане на преговори по реда на чл.92"а" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

СД"Легис-Захариев & с-ие" с ЕИК 115631015

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договарянето за определяне условията на договора, съгласно изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка ще се проведат по реда на чл.92”а” от ЗОП от комисия, назначена от Ректора на Университета по хранителни технологии на адрес гр. Пловдив, 4002, бул. „Марица” 26, Ректорат от 10.30 часа на 27.01.2016 г.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: проф. дтн инж. Кольо Тенев Динков
Длъжност: Ректор на Университет по хранителни технологии - Пловдив