Версия за печат

05004-2016-0001

BG-Копривщица:

РЕШЕНИЕ

Номер: 0002 от 19.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Средно общообразователно училище Любен Каравелов, бул. Х. Н. Палавеев 77, За: Христина Николова Ватахова - Стрелкова, България 2077, Копривщица, Тел.: 0878 301055, E-mail: sou_lkaravelov@abv.bg

Място/места за контакт: Бойка Дюлгярова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soulkaravelov.com.

Адрес на профила на купувача: www.soulkaravelov.com/menus.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на таблети, устройства за измерване на величини с вградени сензори и допълнителни сензори за кабинетите по природни науки и оборудване и изграждане на безжична мрежа за нуждите на СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица по спечелен проект „Класна стая на бъдещето“ организиран от Теленор България, по три обособени позиции: Позиция 1: Закупуване на 120 крайни устройства – таблети за СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица Позиция 2: Закупуване на 8 устройства за измерване на величини с вградени сензори и 8 комплекта допълнителни сензори за кабинетите по природни науки . Позиция 3: Закупуване на мрежово оборудване и изграждане на безжична мрежа в СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на таблети, устройства за измерване на величини с вградени сензори и допълнителни сензори за кабинетите по природни науки и оборудване и изграждане на безжична мрежа за нуждите на СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица по спечелен проект „Класна стая на бъдещето“ организиран от Теленор България, по три обособени позиции: Позиция 1: Закупуване на 120 крайни устройства – таблети за СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица Позиция 2: Закупуване на 8 устройства за измерване на величини с вградени сензори и 8 комплекта допълнителни сензори за кабинетите по природни науки . Позиция 3: Закупуване на мрежово оборудване и изграждане на безжична мрежа в СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30213200, 30237480, 32424000

Описание:

Таблетен компютър
Устройства за въвеждане на данни
Мрежова инфраструктура

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 0001 от 05.01.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 5004-2016-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

705473

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.01.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.2.1) Прогнозна стойност без ДДС

Вместо:

80 960 лв.

Да се чете:

84 333. 33 лв.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Гаранция за участие в процедурата - 500 лв.

Да се чете:

Гаранция за участие в процедурата: За Обособена позиция № 1 - 420 лв. За Обособена позиция № 2 - 55 лв. За Обособена позиция № 3 - 24 лв.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително вписването им в професионални или търговски регистри

Вместо:

Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 1/ Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите указания; 2/ Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им; 3/ Когато участникът не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, б. а, б, в, г, д и ал. 5 от ЗОП, посочени от възложителя в образеца на декларация към документацията за участие. 4/ Когато участникът е в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, б. а, б, в, г, д и ал. 5 от ОП, поскочени от възложителя в образеца на декларация към документацията за участие.

Да се чете:

Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез упълномощено с изрично пълномощно лице. Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от поръчката всеки участник: а) който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, или изискуеми в документацията за участие в процедурата; б) за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП; в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително ако е непълна или не съдържа някой от изискваните от Възложителя документи, или не е съобразена с изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им; г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. от ЗОП; д) който е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а/, упълномощени от него с пълномощно, приложено в офертата; е) който е в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта; ж) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Изискуеми документи и информация: За обособена позиция 1 по отношение на минимални изисквания за техническите възможности: участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 /една/ доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Като Под „сходни с предмета на поръчката доставки“ се разбира: Доставка на таблети и/или компютри и/или...... Минимални изисквания: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Да се чете:

Изискуеми документи и информация: За обособена позиция 1 по отношение на минимални изисквания за техническите възможности: участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 /една/ доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката. Като Под „сходни с предмета на поръчката доставки“ се разбира: Доставка на таблети и/или компютри. За обособена позиция 3 по отношение на минимални изисквания за техническите възможности: участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 3 /три/ доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката и е изпълнил уловията за гаранционно обслужване и поддръжка. Под „сходни с предмета на поръчката доставки“ се разбира: Доставка на мрежово оборудване и изграждане на безжична мрежа в публични или частни организации за над 100 устройства. Минималното изискване се доказва, за всяка обособена позиция, както следва: - За обособена позиция 1: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. - За обособена позиция 3: Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка и осигурената поддръжка. Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Вместо:

Предложена цена; тежест: 30 Спецификации на предлаганото оборудване; тежест: 30 Условия за гаранционно обслужване; тежест: 25 Условия за извънгаранционно обслужване; тежест: 10; Срок на отложено плащане; тежест: 5

Да се чете:

Предложена цена; тежест: 30 Спецификации на предлаганото оборудване; тежест: 35 Условия за гаранционно обслужване; тежест: 25 Условия за извънгаранционно обслужване; тежест: 10.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Приложение Б: Информация относно обособените позиции

Вместо:

Обособена позиция 1: Прогнозна стойност , без ДДС - 68000 BGN Обособена позиция 2: Прогнозна стойност , без ДДС - 8960 BGN Обособена позиция 3: Прогнозна стойност , без ДДС - 4000 BGN

Да се чете:

Обособена позиция 1: Прогнозна стойност , без ДДС - 70 833,33 BGN Обособена позиция 2: Прогнозна стойност , без ДДС - 9 333,33 BGN Обособена позиция 3: Прогнозна стойност , без ДДС - 4166,67 BGN

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
05/02/2016 16:00
Да се чете:
19/02/2016 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
08/02/2016 14:00
Да се чете:
25/02/2016 13:30
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Да се чете:

Срокът за окончателното плащане е определен на основание чл. 303а, ал. 2, изречение второ от Търговския закон, във връзка с поставено изискване от Теленор България - лицето, което ще финансира изпълнението на обществената поръчка.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 8, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Бойка Рашкова Дюлгярова
Длъжност: Директор