Версия за печат

01605-2016-0001

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж.В.Трифонова; К.Миленкова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0886 848067, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; Отдел Обща администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/predostaviane-na-elektronni-suobshtitelni-uslugi-chrez-obshtestvena-elektronna-suobshtitelna-podvijna.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 5
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: На територията на Република България и извън нея (чрез услугата „роуминг”)
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период в съответствие с Технически изисквания и спецификации на мобилна телефонна услуга на Възложителите, Приложение към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64200000, 64210000, 32250000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни телефони

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период” в съответствие с Технически изисквания и спецификации на мобилна телефонна услуга на Възложителите, Приложение към документацията за участие, на обща стойност до 305 810, 88 лв. без ДДС, в т.ч.: 1. - за „Холдинг БДЖ” ЕАД –38 931, 36лв. без ДДС; I-ви едногодишен период – 19 465,68 лв. без ДДС II- ри едногодишен период – 19 465,68 лв. без ДДС 2.- за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД –131 870, 40 лв. без ДДС; I-ви едногодишен период - 65 935,20 лв. без ДДС II- ри едногодишен период - 65 935,20 .лв. без ДДС 3. - за „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 135 009, 12лв. без ДДС. I-ви едногодишен период – 67 504,56 лв. без ДДС II- ри едногодишен период – 67 504,56 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
305810.88 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева, като се представя по избор на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 9 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лева, в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. При сключване на договора, участникът определен за изпълнител, представя на всеки от Възложителите гаранция за изпълнение, в размер на 5% от съответната, дължима от съответния Възложител стойност на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал по приложените към документацията за участие образци /Приложения № №10, 10а и 10б/ или парична сума /депозит/ по банкова сметка на Възложителите: - "Холдинг БДЖ" ЕАД- ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, IBAN BG 77 BPBI 7924 1064 2958 04 BIC:BPBIBGSF, Титуляр: ППД / Поделение за почивна дейност / при “Холдинг БДЖ” ЕАД, - "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД - ОББ клон Света София IBAN BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, BIC UBBSBGSF, - "БДЖ-Товарни превози" ЕООД - “УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след приключване на изпълнението на договора. Условията за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, Приложение № 8 към документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на услугата за всеки месец от Възложителите се извършва в срок до 30 календарни дни, в лева, по банков път, след представяне от Изпълнителя на надлежно оформени данъчни фактури поотделно по клиентски номера и услуги на всяко от посочените структурни звена и самостоятелни поделения на Възложителите.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта може да представя всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по ТЗ или по националното си законодателство, което отговаря на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия в документацията за участие. 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, Приложение №1.1 от документацията за участие. в) доказателства за упражняване на дейност като оператор, съгласно съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа): - Валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” (КРС) за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM /UMTS – копие, заверено от участника. - Валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” (КРС) за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта GSM и/или UMTS – копие, заверено от участника. 3. Чуждестранните юридически или физ. лица представят документите по т.2, б.а), б) и в), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 5. Участниците представят заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистрация. 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 7. Декларации: 7.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП–Приложение № 1.1. /образец към представянето на участника/; 7.2. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 4 - Приложение №1 от документацията за участие/. 7.3. Декларация за приемане условията на проекта на договор във връзка с чл.56,ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 3 към документацията за участие; 7.4. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Приложение № 4 към документацията за участие; 7.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Приложение № 5 към документацията за участие. Продължава в Раздел VІ.3"Допълнителна информация (когато е приложимо)"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка кандидатите могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал.1 документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за технически възможности и/или квалификация – съгласно чл.51 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.51, ал.1 документи.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за електронните съобщения

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Оценка на ценови показатели; тежест: 60
Показател: Оценка на технически показатели; тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.02.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие на сайта на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Копие на документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.02.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.02.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр.София, ул."Иван Вазов" №3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение към раздел ІІІ.2.1)"Изисквания към кандидатите или участниците включително за вписването им в професионални или търговски регистри" Изискуеми документи и информация: 7.6. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 посочва подизпълнителите, както и вида на дейностите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по сметка на Възложителя. 9. Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: 9.1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или по чл.47, ал.1, ал.2, т.2 и т.5 и ал.5 от ЗОП. 9.2. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 9.3. В офертата на участниците има вписвания между редовете, изтривания или корекции. 10.На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП възложителят съкращава минималният 40-дневен срок за подаване на оферти при обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал.3 от ЗОП чрез използване на предвидените в закона способи.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ