Версия за печат

01605-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 18.01.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: инж.В.Трифонова; К. Миленкова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0886 848067, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; Отдел Обща администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/predostaviane-na-elektronni-suobshtitelni-uslugi-chrez-obshtestvena-elektronna-suobshtitelna-podvijna.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна /мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е определен на основание прогнозната стойност на обществената поръчка, за двугодишен период, която попада в стойностния праг на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На основание чл.8, ал.6 от ЗОП е взето решение № 1/ 18.01.2016г. за провеждане на обща открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка от трима възложители - "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Посоченото Решение е неразделна част от документацията за участие в процедурата.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.01.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД