Версия за печат

00765-2016-0001

BG-Брацигово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезация /ОТ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към община Брацигово “

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Брацигово, с.Исперихово,община Брацигово
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП / с прилагане на опростените правила във връзка със задоволяване потребностите от хранителни стоки на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезация /ОТ/ и комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към община Брацигово. Доставката на хранителните продукти ще се осъществява франко складовете на посочените потребители в гр. Брацигово.Асортиментът на хранителните продукти включва : хлебни изделия,тестени изделия, мелничарски продукти,сладкарски изделия,зърнени култури, месо и местни продукти,риба и рибни продукти,подправки,плодове и зеленчуци. Изискванията към хранителните продукти, предмет на поръчката са посочени в Техническа спецификация неразделна част от документацията на поръчката. Хранителните продукти за Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ трябва да отговарят на изискванията по Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Хранителни продукти следва да не съдържат генетично модифицирани организми (ГМО), съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните. Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени със сертификати за произход, сертификати за качество (напр. документ за произход; декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски листове за качество и произход; сертификат за контрол на храни от РЗИ; протокол за изпитване от РВМС (БАБХ) и др.) и означен срок на годност. Доставените хранителни продукти трябва да са със стикер за годност и отговарящи на нормативните изисквания, да са опаковани и етикетирани според Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на хранителни продукти, предмет на поръчката трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя. Доставките се извършват след подаване на заявки от посочените потребители на хранителни продукти до техните складове,с транспортни средства на изпълнителя. Транспортните средства трябва да отговарят на нормативните изисквания за превозване на хранителните продукти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на поръчката е 120 000,00лв. без ДДС .Прогнозните количества на хранителните продукти са посочени в Техническтата спесификация и Ценовото предложение неразделна част от документацията на поръчката.Количствата за различните хранителни продукти са в различни мерни единици и не може да се посочи общо количество.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие е в размер на на 1200лв. / хиляда и двеста /лева. 2.Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя - Община Брацигово: IBAN: BG88SOMB91303332969601 BIC: SOMBBGSF Име на банка: Общинска банка АД клон Пещера Титуляр на сметката : Община Брацигово. или •Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Банковата гаранция следва да е с да е със срок на валидност 120 дни ,считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 3. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 4.Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. 5.Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 5.1.отегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 5.2.е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 6.възложителят освобождава гаранциите за участие на: 6.1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 6.2.класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 7.При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 8.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 9. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: •Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя- Община Брацигово: IBAN: BG88SOMB91303332969601 BIC: SOMBBGSF Име на банка: Общинска банка АД клон Пещера Титуляр на сметката : Община Брацигово. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да е не по-малко от 30 дни, след изтичане на срока на договора. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение, която е в размер на 3 % от приетата договорна прогнозна стойност (без ДДС) в лева. 10. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средства от бюджета на община Брацигово. Разплащането на доставките ще се извършва периодично след съставяне на складови разписки от материално отговорните лица /МОЛ/ в съответните потребители на хранителни продукти. Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ /фактура/,която да съответства на приетите от МОЛ хранителни продукти. За всеки потребител на хранителни продукти се издава отделна фактура. Тя трябва да притежава задължителните реквизити посочени в чл. 7 ал.1 от Закона за счетоводството .В случай,че изпълнителят е е регистрирано по закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ лице издадената от него фактура следва да е изготвена при спазване на разпоредбите на ЗДДС. Авансово плащане не се предвижда. Редът и условията за разплащане са определени в проект на договор – неразделна част от документацията на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице .Когато участник в процедурата е обединение което не е юридическо лице ,към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа ,с който е създадено обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес,както и текста : До Oбщина Брацигово гр. Брацигово, п.к. 4579 ул. Атанас Кaбов № 6а За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/,Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/,Обществена трапезария /ОТ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към община Брацигово “ Наименование на участника:Адрес,тел.факс,емейл адрес Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 1. представяне на участника, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4. 2.Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” 1. Ценово предложение към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участниците трябва да са изпълнявали поръчки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказва се със Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на заверено копие на удостоверение/препоръка за добро изпълнение, относими към всеки всеки един договор посочен в списъка,самият договор, фактура или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2.Участникът да притежава собствена или наета база,регистрирана като обект за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните, което се удостоверява с Удостоверение от Българска асоциация за безопасност на храните/БАБХ / 3.Участникът да има специализирано/и транспортно/и средство/а, които да са на разположение за срока на действие на договора, представляващи собствен или нает транспорт, придружени с валидни санитарни разрешителни за превоз на хранителни стоки, издадени съответно от РЗИ/РИОКОЗ/ или БАБХ, с приложени копия на регистрационни талони
Минимални изисквания: 1.Участникът да има поне една изпълнена доставка с предмет доставка на хранителни продукти през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,придружена с доказателство за изършването и. 2. Участникът да има поне едно специализирано транспортно средство, което да е на разположение за срока на действие на договора, представляващо собствен или нает транспорт, придружено с валидни санитарни разрешителни за превоз на хранителни стоки, издадени съответно от РЗИ/РИОКОЗ/ или БАБХ, с приложени копия на регистрационни талони.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 80
Показател: Срок за изпълнение при рекламация; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.02.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път по сметка BG27SOMB91303132969600 BIC SOMBBGSF Общинска банка АД клон Пещера или платими в касата на община Брацигово,ул.Атанас Кабов № 6 а. Цената е с ДДС. Заплащането се извършва в случай,че заинтересованият участник е поискал документацията да му бъде изпратена за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.02.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.02.2016 г.  Час: 10:30
Място

сградата на Младежки дом ,гр. Брацигово ,ул. Христо Смирнески №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Следващото обявление се предвижда да бъде публикувано през м февруари 2016 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Следващото обявление се предвижда да бъде публикувано през м февруари 2016 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник в следните случаи: 1. Когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП и предвидените в настоящите указания, след като са били изискани от него от комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; 2.За когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП,а именно че: 2.2.1. участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 3. когато е обявен в несъстоятелност; 4.Когато участникът е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 5.Когато участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 6. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 7. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 8.За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено,че е представил невярна информация за съответствието му с обявените от възложителя критерии. Възложителят може да отстрани от участие в процедурата участник в следните случаи: 1.Когато участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2.Участник, който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3.Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 4. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 5.Когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на участника са "свързани лица" с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 6.Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 7.Ако Възложителят покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл, се отстранява от участие участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си. 8.Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение.......

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно член 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ