Версия за печат

00113-2016-0001

BG-Кюстендил: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ д-р Никола Василиев АД, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл.счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство - Бойко Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни и изпиране на работно облекло, одеала и олекотени завивки” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 25
Място на изпълнение: Базата на изпълнителя
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпиране, гладене и дезинфекция на: 1. болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни; 2. работно облекло, одеала и олекотени завивки.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85112100

Описание:

Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Годишните количества са посочени в описанието на предмета на поръчката и са ориентировъчни.

Прогнозна стойност без ДДС
70000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е както следва: І-ва група - 600 лв; ІІ-ра група - 20 лв. Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: 1.Парична сума, вносима по ГАРАНЦИОННАТА сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF; 2.Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия за плащане – в левове, по банков път, отложено в срок до 60 календарни дни, считано от датата на приемане на фактурата, съласно офертата на изпълнителя след представяне на доставна фактура, приемно – предавателен протокол и писмена заявка от Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Документи, удосотверяващи, че използваните перилни материали и дезинфекционни средства са разрешени от МЗ–заверени от участника копия; Писмени доказателства за въвеждане в експлоатация и регистрация в РЗИ на обект с обществено предназначение /обществена пералня / - заверени копия – за позиция № I и за позиция №II; Удостоверение за изпиране на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни – изисква се само за обособена позиция №І; Удостоверение от общината за регистрация на търговски обект – обществена пералня;Декларация, че по време на технологичния процес ще се спазват разпоредбите на Наредба № 37/1995 г. за хигиените изисквания към устройството и експлоатация на обществените перални;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща информация за общия оборот и оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години, включително стойностите и получателите;Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие за възлагане на обществената поръчка
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Справка за техническото оборудване и наличните транспортни средства на кандидата; Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за средния годишен брой работници и служители и за броя на ръководните служители на кандидата; Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие за възлагане на обществената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.02.2016 г.  Час: 14:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на МБАЛ „д-р МБАЛ д-р Никола Василиев” АД - Профил на купувача: http://www.mbalkn.com. Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена документация за участие, която му се изпраща за негова сметка. В този случай документацията се заплаща, като цената й е 5 /пет/ лева, платими в брой в счетоводството на МБАЛ „д-р Никола Василиев” АД всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа или по банков път по РАЗПЛАЩАТЕЛНА сметка на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА IBAN: BG25 SOMB 9130 1048 5701 01, BIC:SOMBBGSF. В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката. Копие на документа за закупена документация се прилага към документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.02.2016 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

30

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.02.2016 г.  Час: 08:00
Място

В кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ "д-р Н. Василиев" АД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 25.02.2016 г от 08.30 часа в кабинета на изпълнителния директор. В случай, че е налице процесуална пречка за отворяне на ценовите предложения на 25.02.2016 г от 08.30 часа комисията ще уведоми писменно участниците за другата дата за отваряне на ценовите предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.01.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни
1) Кратко описание

Болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85112100

Описание:

Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в документацията и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без ДДС
67700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция работно облекло, одеала и олекотени завивки
1) Кратко описание

работно облекло, одеала и олекотени завивки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

85112100

Описание:

Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо

3) Количество или обем

Годишните количества са посочени в документацията и са ориентировъчни

Прогнозна стойност, без ДДС
2300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение