Версия за печат

03958-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201314380

Диализен център - ДИАЛМЕД ООД, ул. Голям Братан, № 8, За: Пепа Здравева, Република България 1618, София, Тел.: 02 4916875, E-mail: dialmed@dialmedbg.com, Факс: 02 4914087

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dialmedbg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dialmedbg.com/profil/profil.html.

Електронен достъп до информация: http://dialmedbg.com/profil/profil.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеално диализно лечение

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД - склад с адрес: гр. София - 1618, кв. Павлово, ул. "Голям Братан", № 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е периодично повтарящи се „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за перитонеарно диализно лечение” по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за медицинските изделия, за нуждите на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Пълно описание на лекарствените продукти /генерични наименования, лекарствени форми, както и мярка и количество активно вещество/ и медицинските изделия (за краткост наричани стоки) е включено в Техническата спецификация, както и в приложените към документацията образци на техническа и ценова оферти. Предоставят се в табличен вид. Всеки продукт е обозначен със собствен пореден номер в техническата спецификация. Участника задължително трябва да оферира всички продукти. Количествата са предвидени за нуждите на „Диализен център - ДИАЛМЕД“ ООД – гр. София за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществената поръчка. Количествата на продуктите от поръчката, посочени в нея, са прогнозни и ориентировъчни и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена поръчка ще се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация, ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и въз основа на направените от него писмени заявки за доставка в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени. Пълно описание на лекарствените продукти /генерични наименования, лекарствени форми, както и мярка и количество активно вещество/ и медицинските изделия (за краткост наричани стоки) е включено в Техническата спецификация, както и в приложените към документацията образци на техническа и ценова оферти. Предоставят се в табличен вид. Всеки продукт е обозначен със собствен пореден номер в техническата спецификация. Участника задължително трябва да оферира всички продукти. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена поръчка ще се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация, ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и въз основа на направените от него писмени заявки за доставка в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени. Годишните прогнозни количества са посочени за всеки лекарствен продукт и медицинско изделие от техническата спецификация. Настоящата обществена поръчка, съдържа само една обособена позиция. Участниците трябва да оферират задължително всички номенклатурни единици от обособената позиция.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33692800, 33181520

Описание:

Разтвори за диализа
Консумативи за бъбречна диализа

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количествата са посочени в техническата спецификация от Документацията за участие. Посочените количества по техническа спецификация са прогнозни и ориентировъчни и не пораждат задължение за "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД - София, да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Стойност, без да се включва ДДС
1490000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в полза на „Диализен център - ДИАЛМЕД” ООД за гарантиране изпълнението на задължения, произтичащи от участието в процедурата. Общата стойност на гаранцията за участие е в размер на 7 450,00 (седем хиляди четиристотин и петдесет) лева, представляваща 0,5% от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС и е определена като абсолютна стойност. Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за обществените поръчки: - Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, преведена по банковата сметка на Възложителя – Банка – УниКредит Булбанк IBAN: BG 20 UNCR 7000 1521 7684 96 BIC: UNCRBGSF – платежно нареждане – оригинал или заверено копие в полза на „Диализен център - ДИАЛМЕД” ООД; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на офертите. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 /един/% от стойността на договора без ДДС и се представя в една от формите, съгласно чл. 60 от ЗОП. В случай, че избраният за изпълнител участник представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е със срок на валидност най-малко 1 /един/ месец по-дълъг от срока на действие на сключения договор. Условията и сроковете за задържане или за освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

С финансови средства от бюджета на "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД, отложено но не по-малко от 30 и не повече от 60 календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, в български лева, след представяне на надлежно оформена фактура и подписан от двете страни приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Изисквания към лекарствените продукти: Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 от ЗЛПХМ). В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствените продукти са налични. Декларацията се прилага само в приложимите случаи. Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък. Единичната цена на лекарствените продукти следва да не надвишава референтната стойност от Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на подаване на офертата - за верността на това обстоятелство участниците представят декларация, съгласно предоставения образец в документацията. Оферираните лекарствени продукти по обособената позиция, трябва да са съобразени и да съответстват напълно на техническите параметри, заложени в спецификацията от документацията за участие. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 60% /шестдесет процента/ от обявения от производителя срок на годност. Изисквания към медицинските изделия: Предлаганите медицински изделия трябва да са съобразени и да съответстват напълно на техническите параметри, заложени в спецификацията от документацията за участие. Предлаганите изделия трябва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия. Доставените медицински изделия трябва да притежават нанесена „СЕ” маркировка съгласно и в съответствие с правилата и изискванията, посочени в чл. 15 от ЗМИ във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 8 от същия закон. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на стандартите за качество, приложими към всеки един от тях. Участниците трябва да представят документи, удостоверяващи качеството на предлаганите продукти – сертификати за съответствие според приложимите стандарти (съгласно Директива 93/42/ЕС, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 и/или други еквивалентни стандарти, в приложимите случаи) и Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител. Срокът на годност на предлаганите изделия следва да бъде не по – малък от 60 % (шестдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Функционално офертата е разделена в 3 плика, съдържащи: - плик № 1 с надпис „Документи за подбор” - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал; Оферта за участие - оригинал; Представяне на участника, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Гаранция за участие в откритата процедура; Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП за доказване на техническите възможности и квалификацията на участника - декларации, каталози, сертификати и др. посочени в документацията; Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП; Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗОП; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Декларация /оригинал, по приложен образец/ за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв. Подизпълнителите представят документи съгл. чл. 56, ал.2 от ЗОП; Декларация /оригинал, по приложен образец/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на офертите; Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: - „Техническо предложение” на участника по образец; Декларация за срок на изпълнение на доставката по всяка заявка; Декларация за условиятана плащане; Декларация от участника, че ще поддържа на склад средномесечни количества на лекарствени продукти и медицински изделия спрямо годишните количества, обявени от възложителя. Плик №3 „Предлагана цена” съдържа: Ценовата оферта.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък /оригинал, по приложен образец/ на основните доставки на лекарствени продукти и/или медицински изделия, изпълнени през последните три години, считано от датата на обявяване на поръчката, включително стойности, дати и получатели, придружен от доказателства за изпълнение на доставките. Доказателството за изпълнените доставки се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. (Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на участника) Заверено от участника копие на валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. На Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ) и кратка характеристика на лекарствените продукти Заверено от участника копие на валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ /чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие и/или Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия - заверено от участника копие Декларация от участника /оригинал/, че лекарствените продукти, с които участва в процедурата, отговарят на изискванията на ЗЛПХМ В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване или изтичане на разрешението за употреба в срока на договора /м.04.2016г.-м.04.2019г./, се представя и декларация /оригинал/ в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ за налични количества /обявените като прогнозни от възложителя/. Декларация от участника, в която посочва, че лекарствените продукти, с които участва в процедурата са включени в ПЛС на МЗ - Приложение №2, актуален към датата на подаване на офертата. Декларации от участника, че оферираните цени не надвишават максимално допустимите по референтната стойност съгласно Позитивния лекарствен списък - Приложение № 2, актуален към датата на подаване на офертата. Декларация /оригинал/ от участника, че предлаганите от него цени на лекарствените продукти в процедурата са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на „Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране, в сила от 20.12.2011 г. и действащото законодателство. Декларация от участника, че оферираните от него медицински изделия отговарят на изискванията на ЗМИ. За медицинските изделия следва да се представи декларация за съответствие (по смисъла на чл.14, ал.2 от ЗМИ с приложенията към нея) издадена от производителя и СЕ сертификат, според изискванията на Директива 93/42 на ЕЕС и ЗМИ (копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език) и да са придружени с инструкция на употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона. Всеки участник следва да представи декларация, че ще извършва търговските сделки с лекарствени продукти и медицински изделия при спазване на изискванията за тяхното съхранение и разпространение. Стоките ще бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, като тя няма да е с нарушена цялост или мокра. Стоките следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия или транспорт. Декларация, че към датата на доставка остатъчният срок на годност на доставените продукти/стоки няма да бъде по-малък от 60% /шестдесет на сто/ от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.(виж док-ята)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

наличие на две изпълнени доставки със същия или сходен предмет на дейност, придружени с доказателства за изпълнението им /удостоверения/; Участниците да имат техническа възможност за изпълнението на поръчката. Всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 51 от ЗОП

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.02.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
01.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.03.2016 г.  Час: 16:00
Място

в заседателната зала на "Диализен център - ДИАЛМЕД" ООД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстватлица по чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъпът до настоящата документация е предоставен на официалната страница на Възложителя: www.dialmedbg.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз ВИЖ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ