02711-2015-0157

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС Преслав, ул.Симеон Велики № 10, За: Генчо Игнатов- р-л производствено поделение, тел.: 0884 455717, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка чрез покупка на фуражи за нуждите на ТП „ДГС Преслав”- Зърно за фураж- царевица- 40 тона доставена в чували до 40 кг.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03114200

Описание:

Фуражни растения


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
16000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 693189 от 20.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 153 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка чрез покупка на фуражи за нуждите на ТП „ДГС Преслав”
V.1) Дата на сключване договора
29.12.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.12.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Агри Холдинг ЕООД, ЕИК 200228956, ул.Кирил и Методий № 31Б, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0886 123123, E-mail: ttnikolov@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 16000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.12.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Агри Холдинг ЕООД, ЕИК 200228956, гр.Велики Преслав


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор