00765-2015-0009

BG-Брацигово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РДР-47 от 29.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6А, За: Петко Петков, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.6 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Извънредна доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/,Дневен център за възрастни хора с увреждания / ДЦВХУ/ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / към Община Брацигово”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

: С решение номер 38/06.10.2015 година е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на детски градини и социални заведения в община Брацигово “. Със заповед номер РД-683/ 05.11.2015 година е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедурата. В хода на своята дейност комисията е констатирала неясноти по отношение на посочената мерна единица за хранителните продукти в колона “Мярка” на ценовото предложение.Това поставя участниците в неравностойно положение при офериране на цените, което обстоятелство не може да бъде отстранено без това да промени условията при които е обявена обществената поръчка. Освен това в методиката за оценка на офертите е включен критерий, който е недопустим от ЗОП. Съгласно чл. 28а, ал.4 не се допуска включване на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя / разсрочено или отложено плащане/. Вземайки предвид направеното от комисията предложение, в изготвения от нея протокол номер 4 от 11.12.2015 година е издадено решение номер РДР- 45 от 14.12.2015 година за прекратяване на обществената поръчка. В резултат на прекратяване на обществената поръчка и като се има предвид факта, че срока на действащия договор за доставка на хранителни продукти изтича на 31.12.2015 година , са предприети незабавни мерки за обявяване на нова обществена поръчка за доставка на хранителни продукти. Същевременно,отчитайки факта ,че не може да бъде спряно периодичното снабдяване на КСУДС , ДСП и ДЦВХУ с хранителни продукти, е от съществена важност да бъдат предприети неотложни действия за обезпечаване на тяхната доставка за периода от изтичане срока на действащия договор – 31.12.2015 година до определяне на изпълнител по предстоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка и сключване на договор. Ето защо и въз основа на горните данни ,се налага откриването на настоящата процедура на договаряне без обявление за възлагане доставката на хранителни продукти за нуждите на КСУДС, ДСП и ДЦВХУ към Община Брацигово. Възлагането на доставките ще бъде за периода от датата на сключване на договор по настоящата процедура до финализиране на следваща открита процедура. С оглед на горните изключителни обстоятелства,Община Брацигово е в ситуация на необходимост от предприемане на неотложни действия за обезпечаване на нормалното функциониране на социалните заведения към община Брацигово за периода от изтичане на срока на действащия договор за доставка на хранителни продукти- 31.12.2015 година до организиране, провеждане и финализиране на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка и сключване на договор по нея.Отчитайки обстоятелството, че в конкретния случай предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за социалните заведения на територията на община Брацигово, е налице изключително обстоятелство,тъй като липсата на снабдяване с хранителни продукти непосредствено ще застраши живота и здравето на децата, настанени в КСУДС и лицата ползващи услугите на ДСП и ДЦВХУ.Гореописаните обстоятелства попадат в обхвата на нормата на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП, във връзка с параграф 1,т.8 от ДР на ЗОП и обосновават провеждане на процедура договаряне без обявление за обезпечаване на извънредни доставки на хранителни продукти за периода до избор на изпълнител по нова открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Петров Комерс " ЕООД гр.Пловдив ЕИК 112580619 гр.Пловдив, ул. „Белград ” No 8, ет.2,ап.4

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РДР-38 от 06.10.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00765-2015-0008

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http&//www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Валентинов Петков
Длъжност: Кмет на община Брацигово