01605-2015-0015

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 28.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Руска Чолакова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 055710, E-mail: rcholakova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-izdeliia-ot-stomana.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на изделия от стомана.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на изделия от стомана.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

14700000

Описание:

Основни метали

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 18 от 21.08.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-683786
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2015-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

683786

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.08.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

1. На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за обособена позиция №3, поради това, че единствената представена оферта за тази обособена позиция не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия от обявлението и документацията за участие. 2. Отстранен от участие в откритата процедура по ЗОП е участникът „МАЯК М” АД -за обособена позиция №3 на основание чл.69,ал.1,т.3 във връзка с чл.54,ал.1 от ЗОП: Мотиви: В представената Техническа спецификация в графа стомана марка /старо означение/ по т.56 и т.57 участникът е предложил марка Ст.3, а не съгласно изискването на Техническата спецификация на възложителя по т.56 и т.57 марка стомана 45, с което не е спазил изискването на Възложителя от раздел В, II.2, т.1.2 от Условия за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка и указания към участниците за подготовка на офертата.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция 3 –Доставка на стомана ъглова;

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл.120, ал.5 от Закона за обществените поръчки, решението може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител