00109-2015-0033

BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Крум Алуминов - Старши юрисконсулт, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867714, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2248/ZOP-2015-33.html.

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat166/2248/ZOP-2015-33.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2; Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда - с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №20“; Обособена позиция №3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. „А“, „Б“ и „В“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“; Обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №6: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок №22, вх. „А“ и вх. „Б“, блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Еленово” Обособена позиция №8: “Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №9: “Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57; Обособена позиция №10: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №11: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №12: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“ и вх. „Д“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №13: “Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. „А“ и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №14: “Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, вх. „А“ и вх. „Б“, №12, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №15: “Многофамилна жилищна сграда – блок №1, „2, вх. „А“ и вх. „Б“, №3, вх. „А“ и вх. „Б“, №4, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“; Обособена позиция №17: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А4 и вх. „Б“ и №16, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №18: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А“ и вх. „Б“, №16, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №20: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ №21; Обособена позиция №21: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №22: “Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок №47, вх. „А“ и вх. „Б“, №48 и №49, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №23: “Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №24: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, №22, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №25: “Многофамилна жилищна сграда – блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Благоевград
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2; Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда - с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №20“; Обособена позиция №3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. „А“, „Б“ и „В“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“; Обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №6: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок №22, вх. „А“ и вх. „Б“, блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж.к. „Еленово”; Обособена позиция №7: “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Еленово” Обособена позиция №8: “Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; Обособена позиция №9: “Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57; Обособена позиция №10: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №11: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №12: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“ и вх. „Д“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №13: “Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. „А“ и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №14: “Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, вх. „А“ и вх. „Б“, №12, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №15: “Многофамилна жилищна сграда – блок №1, „2, вх. „А“ и вх. „Б“, №3, вх. „А“ и вх. „Б“, №4, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №16: “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“; Обособена позиция №17: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А4 и вх. „Б“ и №16, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №18: “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А“ и вх. „Б“, №16, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско център“; Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №20: “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ №21; Обособена позиция №21: “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №22: “Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок №47, вх. „А“ и вх. „Б“, №48 и №49, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №23: “Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово“; Обособена позиция №24: “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, №22, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Обособена позиция №25: “Многофамилна жилищна сграда – блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45320000, 45000000, 71220000

Описание:

Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ще се изготвят раб. проекти и изп. вс. задълж. мерки предп. в техн. паспорт и енергийното обследване неразд. част от докум. за уч-е, както и съпътств. ги дейности.Кол. сметки: За ОП №1-Топлоиз. на вс. външни ст.-2469 м2,Топлоиз. на таван-485м2,Топлоиз. под усв. балк.- 50м2,Пол. на топлоиз. по външна пл.-501м2,топлоиз. на покрив на остъкл. тер.-85м2,Подм. на догр.-358м2,Подм. на вр.-18м2; за ОП№2 - Топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. пом. и ст. на топъл покрив - 3700.3м2, топлоиз. на таван на сут.-333м2, Топлоиз. под усв. тераси-26м2,Полаг. на топлоиз. по външна пл. и покрив на усв. тераси-359м2,Подм. на догр.-448.6м2, подм. на вр.-3.66м2; за ОП№3-Топлоиз. на вс. външни ст. -2730,59м2,Топлоиз. на таван на сут.-691,22м2, топлоиз. на еркери-97.2м2, Пол. на топлоиз. в межд. въздушна празн. - 668.72м2, Топлоиз. на покрив-59,4м2,Топлоиз. на покрив на остъкл. тер. - 37.8м2,Подм. на догр.-331.3м2; за ОП№4 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покрив и ст. тип цокъл-2964м2, Топлоиз. на ст. за обръщ. около проз.-625м2, Пост. на топл. изол. по тав. на сут.-889м2, Топлоиз. на усв. тер.-82м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. тер.-971м2, Подм. на догр.-1578м2, Подм. на вр.-7.32м2; за ОП№5 – топлоиз. на вс. външни ст.-3576.7м2, Топлоиз. на таван на сут.-683.3м2, Топлоиз. на еркери-32,9м2, цв. силик. екстер. маз.-49,7м2, Пол. на топлоиз. В межд. възд. празнина-623.3м2, Топлоиз. на топ. пл. покрив-60м2, Подм. на догр.-289,6м2; за ОП№6 – топлоиз. на вс. външни ст. -4555м2, Топлоиз. на таван на сут.-987м2, Топлоиз. Под усв. балкони-118м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1023м2, Топлоиз. на покрив на остъкл. тер.-181м2, Подм. на догр.-656м2, подм. на вр.-39м2; за ОП№7 – топлоиз. на вс. външни ст. -3365.3м2, Топлоиз. на таван на сут.-674,6м2, Топлоиз. на еркери-41,10м2, По еркери с топлоиз. се пол. цв. силик. екстер. маз.-52,6м2, Пол. на топлоиз. В междинна възд. празн.-614.6м2, Топлоиз. на топъл плосък покрив-60м2, Подм. на догр.-306.41м2;за ОП№8 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покрив и ст. тип цокъл-3060м2, Топлоиз. на ст. за обръщ. около проз.-765м2, Пост. на топл. изол. по тав. на сут. и Топлоиз. на усв. тер. -990м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. тер.-990м2, Подм. на догр.-490м2, Подм. на вр.-15м2;за ОП№9 – топлоиз. на вс. външни ст. -2525м2, Топлоиз. на таван на сут.н-448м2, Топлоиз. под усв.балк.-26м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-484м2, Подм. на догр.-200м2, подмяна на вр.-12.04м2;за ОП№10 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покрив и ст. тип цокъл-4065м2, Топлоиз. на ст. за обръщ. около проз.-744м2, Постав. на топл. изол. по тавана на сут. и Топлоиз. на усв. тер. -905м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. тер.-905м2, Подм. на догр.-588м2, Подм. на вр.-15м2;за ОП№11 – топлоиз. на вс. външни ст.-3523м2, Топлоиз. на тав. на сут.-890м2, Топлоиз. Под усв. балкони-32м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-928м2, топлоизол. На покр. на остъкл. Тераси-65м2, Подм. на дограма-377м2, подм. на вр.-16м2; за ОП№12 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,стени на топъл покрив и ст. тип цокъл-3982м2, Постав. на топлинна изол. по тавана на сутерена и Топлоиз. на усв. тераси -1121м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. тераси-1121м2, Подм. на догр.-501м2, Подм. на вр.-16м2; за ОП№13 – топлоиз. на вс. външни ст. -5725м2, Топлоиз. на таван на сут.-1010м2, Топлоиз. Под усв. балк.-117м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1148м2, топлоизол. На покр. на остъкл. Тер.-137м2, Подм. на догр.-694м2, подм. на вр.-39м2;за ОП№14 – топлоиз. на вс. външни ст. -4578м2, Топлоиз. на таван на сутерен-1100м2, Топлоиз. Под усв. балкони-110м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1140м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер-35м2, Подм. на догр.-499м2, подм. на вр.-39м2. за ОП№15 – топлоиз. на вс. външни ст. -6608м2, Топлоиз. на тав. на сут.-1320м2, Топлоиз. pод усв. балк.-135м2, Прод. в поле VI.3

Стойност, без да се включва ДДС
31057033.88 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

65

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гар. за участие Размер на гар. за участие:ОП №1 – 8 200,00 /осем хиляди и двеста лв. / ОП №2 – 9 500,00/девет хиляди и петстотин лв./ОП№3 – 9 000,00 /девет хиляди лв. / ОП №4 – 13 200.00 /тринадесет хиляди и двеста лв./ ОП №5 – 8 800,00 /осем хиляди и осемстотин лв./ ОП №6 – 16 800,00 /шестнадесет хиляди осемстотин лв./ ОП№7 – 8 400,00 /осем хиляди и честиристотин лв. /ОП №8 – 12 200,00 /дванадесет хиляди и лв./ ОП №9 – 7 000,00 /седем хиляди лв./ОП №10– 11 700,00 /единадесет хиляди и седемстотин лв./;ОП №11 – 10 900,00 /десет хиляди и деветстотин лв./ ОП №12 – 12 300,00 /дванадесет хиляди и триста лв./ ОП №13– 16 500,00 /шестнадесет хиляди и петстотин лв./ОП №14– 14 200.00 / четиринадесет хиляди и двеста лв./ ОП №15– 19 600,00 /деветнадесет хиляди и шестстотин лв./ ОП №16– 9 700,00 /девет хиляди и седемстотин лв./ ОП №17 – 22 200,00 /двадесет и две хиляди лв./ ОП №18 – 21 100.00 /двадесет и една хиляди и сто лв./ ОП №19– 12 000,00 /дванадесет хиляди лв./ОП №20 – 9 900,00/девет хиляди и деветстотин лв./ОП № 21 – 11 900,00 /единадесет хиляди и деветстотин лв./ОП№ 22 – 14 400,00 /четиринадесет хиляди и четиристотин лв./ОП № 23 – 10 000,00 /десет хиляди лв./ОП№ 24 – 11 400,00 /единадесет хиляди и четиристотин лв./ ОП№ 25 – 8 400,00 /осемс хиляди и четиристотин лв./ Задължително се изписва наименованието на ОП, за която участникът участва.Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гар. за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банк. гар., съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гар. за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF. Ако участникът избере да представи гар. за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гар., следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по ел/ път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат, в случай че печат не се изисква само с подпис.В гаран. за участие следва да бъде посочена ОП, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банк. гар., то същата трябва да бъде открита в съотв. с условията по приложения в документацията образец на банк. гар. /Образец №8/. Гар. трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задълж. на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възлож., подписано от кмета на Общ. Бл-град или упълномощено от него дл. лице. Валидността на гар. за участие следва да бъде не по-малко от 30 кал. дни след изтич. на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гар. са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът тр. да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гар. така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задърж. и освобожд. на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гар. за уч. се усвоява в случай на чл.61, ал.2 ЗОП. Гаранция за изпълнение. Гар. за изпълн. е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на д-ра за изпълнение на съответната ОП.Задължение за представяне на гар. за изпълнение възниква само за участника, опр. за изпълн. на общ. поръчка. Същата може да бъде банкова (със срок на валидност-най-малко 30 дни след изтичане на срока на изпълн. на д-ра) или парична, внесена по следната сметка на възложителя ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF. Задържането и освобождаването е съг. д-ра.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Благоевград за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Благоевград, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие, плащане съгласно договора - 50% междинно и 50% окончателно плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В проц. за възл. на общ. пор. може да участва всяко бълг. или чуждестр. ФЛ или ЮЛ, както и техни обедин. Възлож. нямат пр. да изискват обедин. да имат опр. пр. форма, за да могат да предст. оферта.1.1.2. Вс. уч-к може да представи 1 оферта. 1.1.3. Не се доп. предст. на вар. на оферта. 1.1.4. Едно и също ФЛ и/или ЮЛ уч-к в проц. може да участва само в 1 обедин.. 1.1.5. Вс. уч-к в проц. за възл. на общ. пор.е дл. да заяви в оф. си дали при изпълн. на пор. ще използва и подизпълн., като пос. съотв. вид. раб. от предм. на пор., които ще се предл. на подизпълн. и съотв-ят на тези раб. дял в % от ст. на общ. пор. и предв. подизпъл. 1.1.6. Лице, което участва в обедин. или е дало съгл. си и фиг. като подизпълн. в офертата на др. уч-к, не може да представя самост.оферта.1.2. В случай, че уч-кът е обедин., което не е ЮЛ, съотв. с крит. за подбор се доказва от 1 или пов. от уч-ците в обединението. В случай, че уч-кът е обед., което не е рег. като самостоят. ЮЛ, тогава уч-ците в Обедин. скл. д-р за обединение. Сл. да бъде предст. копие от д-ра за създ. на обедин. за уч-е в наст. общ. пор., като в текста му задълж. да се съд. посочв. на Възл. и проц., за която се обединяват партньорите в него.В случай, че обедин. не е създадено спец. за уч-е в наст. общ. пор., следва да бъде предст. и копие на анекс към първонач. скл. д-р. Д-рът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:1.2.1. вс. чл. на обедин. са отг. солидарно - заедно и поотделно, за изпълн. на д-ра; 1.2.2. е определен член на обедин., който е упълном- да задълж., да получ. указания за и от името на вс. член на обедин.;1.2.3. вс. членове на обедин. са задълж. да останат в него за целия период на изпълн. на д-ра;1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възл. общ. пор., между уч-ците в обедин. и ресурсите, с които ще участва всеки 1 от уч-ците в обединението/консорциума;1.2.5. уч-ците в обедин. тр. задълж. да опр. едно лице, което да предст. обедин. за целите на пор.1.2.6. Когато в д-ра не е пос. лицето, което предст. уч-ците в обедин. - и док., подписан от лицата в обедин., в който се посочва представл.Не се доп. пром. в съст. на обедин. след изтич. на срока за под. на оф.Когато не е приложен д-рът за създ. на обедин. или в приложеният д-р липсват клаузи, гарант. изпълн. на горепос. условия, или съст. на обедин. се е променил след изт. на срока за под. на на оферти и уч-кът не отстрани тези пропуски при спазв. на усл-, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – уч-кът може да бъде отстр. от уч-е в проц. за възл- на наст. общ. пор. 1.3. Възл. не пост. и няма изискв. за създ. на ЮЛ, в случай, че избраният за Изпълн. уч-к е обед. от ФЛ и/или ЮЛ.1.4. С офертата си уч-ците може без огран. да предлагат ползв. на подизпълн.1.5. Св. лица или св. предпр. не може да бъдат самост. уч-ци в проц.2. Усл. за доп. на уч-ците. 2.1. Възлож. ще отстр. от уч-е в проц. вс. участник, който: 2.1.1. е осъден с вл. в сила прис., освен ако е реабилит. за: престъпл. против фин., дан. или осигур. система (вкл. изпиране на пари) по чл. 253-260 от НК; подкуп по чл. 301-307 от НК; уч-е в орган. престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпл. против собств. по чл. 194 - 217 от НК; престъпл. против стоп. по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилит.;2.1.2. е обявен в несъстоят.;2.1.3. е в произв. по ликв. или се намира в под. проц. съгл. нац.му закони и подзак. актове;2.1.4. е в откр. произв. по несъст., или е сключил извънсъд. споразум. с кред. си по см. на чл. 740 от ТЗ, а в случай че кандидатът или уч-кът е чужд. лице - се намира в подобна проц. съгл. нац. закони и подзак. актове, вкл. когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или канд. или участн. е преуст. дейността си;2.1.5. има задълж. по см. на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държ. и към общ., уст. с вл. в сила акт на комп. орган, освен ако е доп. разср. или отср. на задълж., или има задълж. за данъци или вноски за соц. осигур. съгл. законодат. на държ., в която канд. или участникът е установен; Прод. в раздел VI.3 Доп. инф.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят икономически и финансови изисквания

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят икономически и финансови изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4;Изпълнението на изискването се доказва с а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Списък на предложения от участника инженерно-технически състав и екип от проектанти /Образец № 17/ 3. Декларация /Образец № 16/ за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката. 4. Списък на техническите лица включително и на тези отговарящи за контрол по качеството (Образец № 5) 5. Копие от сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1 Участникът следва да представи списък на строит., изпълнено през последните 5 г., сч. от датата на подаване на офертата. За ОП от № 1 до № 25 вкл. - минимум 2 обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката. За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възлож. ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.2. Участникът трябва да предложи за ОП от №1 до ОП №25 вкл.,инженерно–технически състав и екип от проектанти, вкл. и лица със следните мин. изискв. към тях, както следва: 1. Ръководител на екипа - Архитект, който да отг. на следните мин. изискв. на Възложителя: а) да прит. пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;2. Конструктор отговарящ на следните мин. изискв.:а) да прит. пълна проектантска правоспособност по ;3.Проектант по част „Енергийна ефективност”, прит. пълна проектантска правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност;4.Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК, който да отговаря на следните мин. изискв.: а) да притежава пълна проект. правоспос. по ЗКАИИП;5. Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, който да отговаря на следните мин. изискв.: а) да притежава пълна проект. правоспос. по ЗКАИИП; 6.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните мин. изискв.:а) да притежава уд-е (сертификат) за изпълнение на този вид дейност;7.Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер, който да отговаря на следните мин.и изискв:а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;8.Проектант по част „ПБЗ” и проект за управление на отпадъците – инженер, който да отговаря на следните мин. изискв.: а) да прит. пълна проект. правоспос. по ЗКАИИП; 9. Проектант по част „Управление на отпадъците” – инженер - да прит. пълна проект. правоспос. по ЗКАИИП; 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1. Заваръчен апарат – 1 бр.2. Оградни пана – 300 м.л. 3. Тръбно скеле - 3000 м2,4. Пробивна техника - 5 бр., 5. Лекотоварни автомобили - 2 бр. Изискването е приложимо за об. позиции от №1 до обособена позиция №25 включително.4. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР, както следва: 1. Ръководно – експертен екип:1.1. Стр. инженер с професионален опит минимум 5 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7г. - 1 бр. 1.2. Контрол по качеството - 1 бр.2. Квалиф. раб.:2.1. Раб. топлоизолация - 10 бр.2.2. Раб. хидроизолация –5 бр.2.3. Ел. работници – 2 бр.2.4. Раб. за настилки– 3 бр. 2.5. Рабо. монтаж дограма - 6 бр. 2.6 Бояджии - 3 бр,3. Общи раб. - 7бр.Изискването е прил. за ОП от №1 до ОП №25 вкл.6.Всеки участник за ОП от №1 до ОП №25 вкл. тр. да е сертиф. в областта на строит. по следните стандарти:ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС); тежест: 10
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ); тежест: 20
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 60
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.02.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.02.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

зала 101 в сградата на община Благоевград

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Прод. от раздII.2.1Топлоиз.на тав. на сут.-1320м2, Топлоиз. pод усв.балк.-135м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1413м2, топлоизол. на покрив на остъкл. тер.-92м2, Подм. на догр.-688м2, подм. на вр.-48м2;за ОП№16 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.-4065м2, топлоиз. На ст. за обръщ. На проз. – 744м2, топл. изол. по тав. на сутер. и Топлоиз. на усв. тер -529м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. Тер.-529м2, Подм. на догр.-588м2, Подм. на вр.-15м2;за ОП№17 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-5249м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сутер.и Топлоиз. на усв. Тер. -1540м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покр. на усв. Тер.-1540м2, Подм. на догр.-1597м2, Подм. на вр.-15м2; за ОП№18 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-5249м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сутер. и Топлоиз. на усв. тераси -1540м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. Тер.-1540м2, Подм. на догр.-1597м2, Подм. на вр.-15м2;за ОП№19 – топлоиз. на вс. външни ст. -4130м2, Топлоиз. на тав. на сут.-1010м2, Топлоиз. Под усв. балк.-75м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1148м2, топлоизол. На покр. на остъкл. Тер.-28м2, Подм. на догр.-267м2, подм. на вр.-31.2м2;за ОП№20 – топлоиз. на вс. външни ст. -2085м2, Топлоиз. на тав. на сут.-665м2, Топлоиз. Под усв. балк.-65м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-703м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер.-20м2, Подм. на догр.-382м2, подм. на вр.-24м2; за ОП№21 – топлоиз. на вс. външни ст. -3608м2, Топлоиз. на тав. на сут.-940м2, Топлоиз. Под усв. балк.-70м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-994м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер.-155м2, Подм. на догр.-487м2, подм. на вр.-26м2; за ОП№22 – топлоиз. на вс. външни ст. -4269м2, Топлоиз. на тав. на сут.-1100м2, Топлоиз. Под усв. балк.-85м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1178м2, топлоизол. На покр. на остъкл. Тер.-35м2, Подм. на догр.-480м2, подм. на вр.-39м2; за ОП№23 – топлоиз. на вс. външни ст.на отопл. Пом.,ст. на топ. покр. и ст. тип цок.-3012м2, топлоиз. На ст. за обр. на проз. – 545м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сут. и Топлоиз. на усв. тераси -468м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покр. на усв. Тер.-468м2, Подм. на догр.-578.6м2, Подм. на вр.-3.66; за ОП№24 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топ. покр. и ст. тип цокъл-3526м2, топлоиз. На ст. за обр. на проз. – 476м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сутер. и Топлоиз. на усв. Тер. -647м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. Тер.-647м2, Подм. на догр.-672м2, Подм. на вр.-15м2;за ОП№25 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-3383м2, топлоиз. На ст. за обр. на проз. – 297м2, Пост. на топл. Изол.по тав. на сутерена и Топлоиз. на усв. Тер. -457м2, Пол. на топлоиз. върху външна пл. и покрив на усв. Тер.-457м2, Подм. на догр.-498м2, Подм. на вр.-15м2. Пос. кол. са съгл. ех. и техн. пасп., действ. СМР следва да се изв. след израб. на работните проекти. Продълж. от Раздел III.2.1)2.1.6. е ос. с вл. в сила прис., осв. ако е реаб. има нал. адм. нак. за пр. по чл. 136 от НК, св. със здрав. и безоп. усл. наем. на труд, или по чл. 172 от НК пр/в труд. пр. раб. на работн..3. Уч-кът да прит. Застр.. за проф. отг. на уч-ците в строит. и проект. по чл. 171 от ЗУТ, покр. мин. застрах. сума за този вид строеж, или съотв. вал. аналогичен док., изд. от комп. орган на държ. – чл. на ЕС, или на др. държ. – стр. по спораз. за Евр. икон. простр. Застр. тр. да е в сила към мом. на отв. на оф., както и да бъде придр. с декл. от уч-ка в св. текст, че в случай, че същ. изт. пр. указ. по-горе ср., то действ. й ще бъде подновено със ср. не по-малък от ср. на д-ра и 30 дни след изтич. му. В сл., че в офе. на уч-ка е пос. екип от лица на гр. д-ри, които ще изпълн. проект. Застрах. по чл.171 от ЗУТ за дейност проект. се предст. за вс. 1 от проект. по отд.В този сл. уч-кът предст. Застрах. по чл.171 от ЗУТ за дейн. строит. Техн. възм. могат да се док. с възм. на 1 или пов. трети лица.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЧЛ. 120, ал. 5 от ЗОП , а в случаите, в които се обжалва решението за откриване на процедурата - съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, в деловодството в КЗК, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №1 . Многофамилна жилищна сграда – блок № 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата. за ОП №1-Топлоиз. на вс. външни ст.-2469 м2,Топлоиз. на таван-485м2,Топлоиз. под усв. балк.- 50м2,Пол. на топлоиз. по външна пл.-м2,топлоиз. на покрив на остъкл. тер.-85м2,Подм. на догр.-358м2,Подм. на вр.-18м2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
828733.65 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 20
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 20 Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата. за ОП№2 - Топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. пом. и ст. на топъл покрив - 3700.3м2, топлоиз. на таван на сут.-333м2, Топлоиз. под усв. тераси-26м2,Полаг. на топлоиз. по външна пл. и покрив на усв. тераси-359м2,Подм. на догр.-448.6м2, подм. на вр.-3.66м2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
954161.76 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 41 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №3 Многофамилна жилищна сграда – блок № 41 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№3-Топлоиз. на вс. външни ст. -2730,59м2,Топлоиз. на таван на сут.-691,22м2, топлоиз. на еркери-97.2м2, Пол. на топлоиз. в межд. въздушна празн. - 668.72м2, Топлоиз. на покрив-59,4м2,Топлоиз. на покрив на остъкл. тер. - 37.8м2,Подм. на догр.-331.3м2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
909305.58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. “Марица”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции за ОП№4 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покрив и ст. тип цокъл-2964м2, Топлоиз. на ст. за обръщ. около проз.-625м2, Пост. на топл. изол. по тав. на сут.-889м2, Топлоиз. на усв. тер.-82м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. тер.-971м2, Подм. на догр.-1578м2, Подм. на вр.-7.32м2;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. “Марица” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№4 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покрив и ст. тип цокъл-2964м2, Топлоиз. на ст. за обръщ. около проз.-625м2, Пост. на топл. изол. по тав. на сут.-889м2, Топлоиз. на усв. тер.-82м2, Пол. на топлоиз. в/у външна пл. и покрив на усв. тер.-971м2, Подм. на догр.-1578м2, Подм. на вр.-7.32м2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1328835.56 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 210 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №5 Многофамилна жилищна сграда – блок № 210 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№5 – топлоиз. на вс. външни стени -3576.7м2, Топлоиз. на таван на сутерен-683.3м2, Топлоиз. на еркери-32,9м2, По еркери с топлоиз. се полага цветна силикатна екстериорна мазилка-49,7м2, Пол. на топлоиз. В междинна възд. празнина-623.3м2, Топлоиз. на топъл плосък покрив-60м2, Подм. на дограма-289,6м2,

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
885322.79 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 21, № 22 вх. А и вх. Б, № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №6 Многофамилни жилищни сгради – блок № 21, № 22 вх. А и вх. Б, № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№6 – топлоиз. на вс. външни стени -4555м2, Топлоиз. на таван на сутерен-987м2, Топлоиз. Под усвоени балкони-118м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-1023м2, Топлоиз. на покрив на остъкл. тераси-181м2, Подм. на дограма-656м2, подмяна на врати-39м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1683740.39 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 207 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда – блок № 207 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№7 – топлоиз. на вс. външни стени -3365.3м2, Топлоиз. на таван на сутерен-674,6м2, Топлоиз. на еркери-41,10м2, По еркери с топлоиз. се полага цветна силикатна екстериорна мазилка-52,6м2, Пол. на топлоиз. В междинна възд. празнина-614.6м2, Топлоиз. на топъл плосък покрив-60м2, Подм. на дограма-306.41м2,

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
841239.51 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 63 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №8 Многофамилна жилищна сграда – блок № 63 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Ален мак”Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№8 – топлоиз. на вс. външни стени на отопл. Пом.,стени на топъл покрив и стени тип цокъл-3060м2, Топлоиз. на стени за обръщане около прозорци-765м2, Поставяне на топлинна изолация по тавана на сутерена и Топлоиз. на усвоени тераси -990м2, Пол. на топлоиз. върху външна плоча и покрив на усвоени тераси-990м2, Подм. на дограма-490м2, Подм. на врати-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1225219.86 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №9 Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57 Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№9 – топлоиз. на вс. външни стени -2525м2, Топлоиз. на таван на сутерен-448м2, Топлоиз. Под усвоени балкони-26м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-484м2, Подм. на дограма-200м2, подмяна на врати-12.04м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
702998.36 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 38 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №10 Многофамилна жилищна сграда – блок № 38 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№10 – топлоиз. на вс. външни стени на отопл. Пом.,стени на топъл покрив и стени тип цокъл-4065м2, Топлоиз. на стени за обръщане около прозорци-744м2, Поставяне на топлинна изолация по тавана на сутерена и Топлоиз. на усвоени тераси -905м2, Пол. на топлоиз. върху външна плоча и покрив на усвоени тераси-905м2, Подм. на дограма-588м2, Подм. на врати-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1171720.26 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 201 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №11 Многофамилна жилищна сграда – блок № 201 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№11 – топлоиз. на вс. външни стени -3523м2, Топлоиз. на таван на сутерен-890м2, Топлоиз. Под усвоени балкони-32м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-928м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тераси-65м2, Подм. на дограма-377м2, подмяна на врати-16м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1094248.68 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 209 вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №12 Многофамилна жилищна сграда – блок № 209 вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№12 – топлоиз. на вс. външни стени на отопл. Пом.,стени на топъл покрив и стени тип цокъл-3982м2, Поставяне на топлинна изолация по тавана на сутерена и Топлоиз. на усвоени тераси -1121м2, Пол. на топлоиз. върху външна плоча и покрив на усвоени тераси-1121м2, Подм. на дограма-501м2, Подм. на врати-16м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1237130.74 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 6 вх. А и вх. Б, № 7 вх. А и вх. Б, № 8, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №13 Многофамилни жилищни сгради – блок № 6 вх. А и вх. Б, № 7 вх. А и вх. Б, № 8, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№13 – топлоиз. на вс. външни стени -5725м2, Топлоиз. на таван на сутерен-1010м2, Топлоиз. Под усвоени балкони-117м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-1148м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тераси-137м2, Подм. на дограма-694м2, подмяна на врати-39м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1654793.27 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 10, № 11 вх. А и вх. Б, № 12 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско център”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №14 Многофамилни жилищни сгради – блок № 10, № 11 вх. А и вх. Б, № 12 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско център” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№14 – топлоиз. на вс. външни стени -4578м2, Топлоиз. на таван на сутерен-1100м2, Топлоиз. Под усвоени балкони-110м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-1140м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тераси-35м2, Подм. на догр.-499м2, подмяна на вр.-39м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1427991.34 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция 15 Многофамилни жилищни сгради – блок № 1, № 2 вх. А и вх. Б, № 3 вх. А и вх. Б, № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско център”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №15 Многофамилни жилищни сгради – блок № 1, № 2 вх. А и вх. Б, № 3 вх. А и вх. Б, № 4, с административен адрес ж.к. “Струмско център” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№15 – топлоиз. на вс. външни ст. -6085м2, Топлоиз. на тав. на сутерен-1320м2, Топлоиз. pод усв. балк.-135м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-1413м2, топлоизол. на покрив на остъкл. тер.-92м2, Подм. на догр.-688м2, подм. на вр.-48м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1966334.77 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 17 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Огражден”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №16 Многофамилна жилищна сграда – блок № 17 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Огражден” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№16 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-4065м2, топлоиз. На ст. за обръщ. На проз. – 744м2, Пост. на топлинна изол. по тавана на сутерена и Топлоиз. на усвоени тераси -529м2, Пол. на топлоиз. върху външна плоча и покрив на усв. Тер.-529м2, Подм. на догр.-588м2, Подм. на вр.-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
976623.68 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 13, № 14 вх. А и вх. Б, № 15 вх. А и вх. Б, № 16, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №17 Многофамилни жилищни сгради – блок № 13, № 14 вх. А и вх. Б, № 15 вх. А и вх. Б, № 16, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№17 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-5249м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сутер.и Топлоиз. на усв. Тер. -1540м2, Пол. на топлоиз. върху външна пл. и покрив на усв. Тер.-1540м2, Подм. на догр.-1597м2, Подм. на вр.-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2225434.88 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 13, № 14 вх. А и вх. Б, № 15 вх. А и вх. Б, № 16 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско център”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №18 Многофамилни жилищни сгради – блок № 13, № 14 вх. А и вх. Б, № 15 вх. А и вх. Б, № 16 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско център” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№18 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-5249м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сутер. и Топлоиз. на усв. тераси -1540м2, Пол. на топлоиз. върху външна плоча и покрив на усв. Тер.-1540м2, Подм. на догр.-1597м2, Подм. на вр.-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2111766.89 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 164, № 165, № 166 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция №19 Многофамилни жилищни сгради – блок № 164, № 165, № 166 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№19 – топлоиз. на вс. външни ст. -4130м2, Топлоиз. на тав. на сутерен-1010м2, Топлоиз. Под усвоени балк.-75м2, Пол. на топлоиз. По външна плоча-1148м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер.-28м2, Подм. на догр.-267м2, подм. на вр.-31.2м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1208082.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 38 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция № 20 Многофамилна жилищна сграда – блок № 38 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№20 – топлоиз. на вс. външни ст. -2085м2, Топлоиз. на тав. на сут.-665м2, Топлоиз. Под усв. балк.-65м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-703м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер.-20м2, Подм. на догр.-382м2, подм. на вр.-24м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
991783.53 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 212 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция № 21 Многофамилна жилищна сграда – блок № 212 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№21 – топлоиз. на вс. външни ст. -3608м2, Топлоиз. на тав. на сутерен-940м2, Топлоиз. Под усв. балк.-70м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-994м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер.-155м2, Подм. на догр.-487м2, подм. на вр.-26м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1194105.86 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 46, № 47 вх. А и вх. Б, № 48 и № 49, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция № 22 Многофамилни жилищни сгради – блок № 46, № 47 вх. А и вх. Б, № 48 и № 49, с административен адрес ж.к. “Еленово”Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№22 – топлоиз. на вс. външни ст. -4269м2, Топлоиз. на тав. на сут.-1100м2, Топлоиз. Под усв. балк.-85м2, Пол. на топлоиз. По външна пл.-1178м2, топлоизол. На покрив на остъкл. Тер.-35м2, Подм. на догр.-480м2, подм. на вр.-39м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1446112.53 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. “Еленово”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция № 23 Многофамилна жилищна сграда – блок № 41, с административен адрес ж.к. “Еленово” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№23 – топлоиз. на вс. външни ст.на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-3012м2, топлоиз. На ст. за обр. на проз. – 545м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сут. и Топлоиз. на усв. тераси -468м2, Пол. на топлоиз. върху външна пл. и покрив на усв. Тер.-468м2, Подм. на догр.-578.6м2, Подм. на вр.-3.66м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1008822.45 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Многофамилни жилищни сгради – блок № 21, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция № 24 Многофамилни жилищни сгради – блок № 21, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак” Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№24 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-3526м2, топлоиз. На ст. за обр. на проз. – 476м2, Пост. на топл. Изол. по тав. на сутер. и Топлоиз. на усв. Тер. -647м2, Пол. на топлоиз. върху външна плоча и покрив на усв. Тер.-647м2, Подм. на догр.-672м2, Подм. на вр.-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1141783.89 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап по обособени позиции Обособена позиция № 25 Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и бояджийски работи съгласно предписанията на техническият паспорт и енергийното обследване на сградата.за ОП№25 – топлоиз. на вс. външни ст. на отопл. Пом.,ст. на топъл покр. и ст. тип цокъл-3383м2, топлоиз. На ст. за обр. на проз. – 297м2, Пост. на топл. Изол.по тав. на сутерена и Топлоиз. на усв. Тер. -457м2, Пол. на топлоиз. върху външна пл. и покрив на усв. Тер.-457м2, Подм. на догр.-498м2, Подм. на вр.-15м2

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
840741.4 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 65