02711-2015-0188

BG-гр. Шумен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 21.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен., ул. Петра № 1, За: Атанаска Кръстева и Динко Илчев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: dpshumen@mzh.government, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: СИДП ДП-Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg и Хипервръзка към публикация в профила на купувача http://op.dpshumen.bg/?p=1374.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско и ловно стопанство


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.13 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Определяне на изпълнител за услугата:“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за срока от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., съгласно Решение № 29/21.12.2015 г., на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, за откриване на процедурата, в две обособени позиции: Позиция № 1 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен и Позиция № 2 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен“.С подписване на ценовото предложение кандидатът декларира,че приема условията изпълнение на услугата,съгласно проекто-договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Наличие на хопотезата на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. адвокат Евгени Ганев Гандев, ЛП№-1600005097, гр. Шумен, ул. "Добри Войников" № 9-13, Кантора 19; 2.Адвокатско дружество "Иванова-Табаков", гр. Шумен, ул. "Съединение" № 68, вх. 2, ап. 20

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата на договаряне ще се проведе от 11,00 часа на 07.01.2015 г. в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Веселин Маринов Нинов
Длъжност: директор на Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен.