Версия за печат

01605-2015-0027

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. В.Трифонова; инж. Св.Кирилов; инж.Б.Найденов, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0889 511614; 0887 514324, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; Отдел Ремонт на пътнически вагони

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/preokomplektovane-na-614-broia-koloosi-bez-resurs-na-kolelata-i-spirachnite-diskove-za-putnicheski.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

"Преокомплектоване на 614 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове за пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Изпълнителя.
Код NUTS: UKZZZ
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Преокомплектоване на 614 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове за пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в съответствие с „Общи технически условия за ремонт на колооси чрез преокомплектоване” на БДЖ-ПП/ТП” ЕООД /ОТУ 4 15/V, „Общи технически условия за доставка на колела на „БДЖ-ПП/ТП” ЕООД /ОТУ 211/ІV/ и „Техническа спецификация за доставка на спирачни пръстени - комплект за пътнически вагони на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, приложения към документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50220000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Преокомплектоване на 614 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове за пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в съответствие с „Общи технически условия за ремонт на колооси чрез преокомплектоване” на БДЖ-ПП/ТП” ЕООД /ОТУ 4 15/V, „Общи технически условия за доставка на колела на „БДЖ-ПП/ТП” ЕООД /ОТУ 211/ІV/ и „Техническа спецификация за доставка на спирачни пръстени - комплект за пътнически вагони на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, приложения към документацията за участие.

Стойност, без да се включва ДДС
2218950 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата е 11 000,00 /единадесет хиляди/ български лева без ДДС. Гаранция за участие в процедурата се представя по преценка на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 10 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лева, в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF . В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: "Преокомплектоване на 614 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове за пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД". Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранцията за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласно приложения към документацията образец Приложение № 10 или парична сума (депозит), внесена по банкова сметка на Възложителя, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, по преценка на Изпълнителя, в размер на 5 % от стойността на договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Условията за учредяването, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, Приложение №8 към документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1.Плащането се извършва в лева по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни, след представяне на фактура в оригинал и двустранно подписани приемо-предавателни протоколи на извършената работа. 2. Необходими документи за извършване на плащане : - фактура в оригинал, издадена на името на «БДЖ-Пътнически превози» ЕООД с МОЛ: Димитър Костадинов, на адрес - 1080 София, ул.”Иван Вазов” №3 и съдържаща, освен задължителните реквизити, № и предмет на договора; - сертификат за качество на колооста, диаграми и протоколи от отделните изпитания на оста и колооста (геометрия, ултразвук, магнитно-прахова дефектоскопия, дебаланс, ел. съпротивление, размерна схема, диаграми за запресоване) и сертификат за качество на спирачните дискове; -приемо- предавателен протокол за преокомплектовани колооси с вложени нови части, удостоверяващ предаването на преокомплектованите колооси на съответното ППП, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представителя на ППП.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участници в процедурата могат да бъдат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и обединения между тях, които отговарят на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия. 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 към документацията за участие, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9; в) декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през текущата година /оторизационно писмо, пълномощно дистрибуторски договор и др./; г) доказателства за възможността за производство на колооси по TSI и извършване на ремонт на колооси чрез преокомплектоване: - заверено копие на документ от участника, че е сертифициран за производство на колооси съгласно изискванията на TSI; - заверено копие на документ от участника, че е сертифициран за ремонт на колооси с подмяна на елементи по условията на VPI. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б), в) и г), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Участниците представят заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистрация. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 6. Декларации: 6.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 1.1. към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /образец към представянето на участника/; 6.2. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ . 6.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 6.4. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 4 към документацията за участие. 6.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 5 към документацията за участие. Продължава в Раздел VІ.3) "Допълнителна информация (когато е приложимо)".

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват. По своя преценка кандидатите могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал.1 документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на доставените количества, стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършената доставка. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Критерий за допустимост: участникът да е извършил ремонт на вагонни колооси чрез преокомплектоване на не по-малко на 1800 броя вагонни колооси през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни” или „еднакви” услуги с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира ремонт на пътнически вагонни колооси чрез преокомплектоване за подвижен железопътен състав, допуснат за движение по европейската железопътна мрежа. 2. Декларация от участника, че разполага с необходимия производствен капацитет за изпълнение на обществената поръчка. Критерий за допустимост: участникът да има минимум производствен капацитет за преокомплектоване на 20 броя вагонни колооси за едно денонощие. 3. Списък на технологичното оборудване на участника /машини, съоръжения, стендове и др./, което се използва в процеса на преокомплектоване на колоосите. 4. „Технология/Технически условия за преокомплектоване на колооси”, комплектована с чертежи, инструкции за NDT и образци на протоколи за всички предписани изпитания в технологията на участника, за текущата година, в съответствие с „Общи технически условия ОТУ 4 15/ V – Ремонт на колооси чрез преокомплектоване”, приложение към документацията за участие. 5. Копие на образец на сертификат за качество по т.3.1/3.2 за преокомплектовани колооси съгласно EN 10204 или еквивалент, заверено от участника. 6. „Технически условия за производство на колела за вагони на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, включително чертежи, заверени от производителя за текущата година, на участника в съответствие с изискванията на Възложителя „Общи технически условия ОТУ 2 11/IV- Колела за товарни и пътнически вагони”, приложение към документацията за участие. 7. Работни чертежи на предлаганите спирачни дискове – комплект, заверени от производителя за текущата година. Чертежите да са придружени с кратка техническа характеристика на изделията и съобразени с изискванията на Възложителя „Техническа спецификация за доставка на спирачни дискове - комплект за пътнически вагони на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, приложение към документацията за участие. 8. Копие, заверено от участника, на декларация на производителя за съответствието на предлаганите спирачни дискове – комплект с посочените в т.ІІІ типове и размери спирачни дискове, както и на техническите изисквания съгласно т. ІV на „Техническа спецификация за доставка на спирачни дискове - комплект за пътнически вагони на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, приложение към документацията за участие. 9. Копие на документ за одобрение/сертифициране на спирачни дискове с типо-размери от посочените в т.ІІІ, издаден от ж.п.превозвач/и от ЕС със статут „активен член” на UIC, или Представяне на удовлетворителни резултати от стендови изпитания на спирачните дискове, извършени с накладки органичен тип, в една от допуснатите от UIC изпитателни лаборатории, посочени в Приложение Н.6 на фиш 541-3.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.02.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие на сайта на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Копие на документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
08.02.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.02.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр.София, ул."Иван Вазов" №3, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение към раздел ІІІ.2.1)"Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри" 7. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 към документацията за участие посочва подизпълнителите, както и вида на дейностите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 8. Документ за внесена гаранция за участие /оригинал/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.12.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ