Версия за печат

00032-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121410441

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Румен Таслаков, Ивайло Манолов, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=op1-280815.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и Обособена позиция 2 „Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и Обособена позиция 2 „Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000, 18300000, 18800000, 18230000, 18810000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Облекла
Обувни изделия
Различни връхни дрехи
Обувки, с изключение на спортни или предпазни

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1493100 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: времеви показател; тежест: 10
Критерий: ценови показател; тежест: 30
Критерий: качествин показател; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

11-01-6248 53-02-08/...

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 170 - 309570 от 03.09.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-32-11 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Аполо ООД, ж.к. Младост 3, бл. 358, вх. Б, ап. 9, Република България 1712, София, Тел.: 02 8680157, E-mail: office@apolo.bg, Факс: 02 8688809

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 1275000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1270800 BGN без ДДС
Брой години: 5
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: РД-32-12 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: "Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.11.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Апола ООД, ж.к. Младост 3, бл. 358, вх. Б, ет. 4, ап. 9, Република България 1712, София, Тел.: 02 8680157, E-mail: office@apolo.bg, Факс: 02 8688809

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 225000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 222300 BGN без ДДС
Брой години: 5
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Аполо ООД, ЕИК 121193258