Версия за печат

00591-2015-0003

BG-КНЕЖА:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 11.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, ИЗВЪН ГРАДА, За: БИСЕРКА МАРИНОВА МЛАДЖОВА, БЪЛГАРИЯ 5835, КНЕЖА, Тел.: 09132 7507, E-mail: bisi1971@abv.bg, Факс: 09132 7711

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ic-kneja.com.

Адрес на профила на купувача: www.ic-kneja.com/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: научен институт


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електроенергия за сградите на Институт по царевицата гр. Кнежа

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от организиране и провеждане на процедура на договаряне без обявление на основание чл.90,ал.1, т.3 от ЗОП се налага предлид факта, че "ЧЕЗ ЕЛКТРО БЪЛГАРИЯ" АД гр. София е единственото дружество за Северозападна България, което по смисъла на чл.43, ал.2, т.2б от Закона за енергетиката има издадена лицензия от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за доставка на електроенергия № Л-132-11/29.11.2006 г., със срок на действие до 13.08.2039 година, както и Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 година, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за срок 10/десет/ години. Предвид горното и поради обстоятелството, че "ЧЕЗ ЕЛЕКТРОО БЪЛГАРИЯ"АД гр. София е единственото дружество, което притежава изключителни права за доставка на електроенергия за Северозападна България по смисъла на § 1, т.26 от ДР на ЗОП се обуславя нуждата от провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Без изпращане и одобряване на покана за участие до избрано лице и до Агенцията за обществени поръчки при условията на чл.93, ал.1 от ЗОП. Договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за доставка на електрическа енергия "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД, за срок от 3/три/ години, считано от датата на сключване на договора.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: доц.д-р Монко Иванов Нанков
Длъжност: директор