00109-2015-0031

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, площад Георги Измирлиев №1, За: Мила Янева- Миндова Старши юрисконсулт Обществени поръчки, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 590992, E-mail: myaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Отдел ПНООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/2232/ZOP-2015-31.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на 5 броя, употребявани автомобили за нуждите на общинска администрация Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на 2 броя, употребявани автомобили с висока проходимост”; Обособена позиция № 2: “Доставка на 2 броя, употребявани леки автомобили”; Обособена позиция № 3: “Доставка на 1 брой, употребяван миниван с 6+1 места”;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е “„Доставка на 5 броя, употребявани автомобили за нуждите на общинска администрация Благоевград” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на 2 броя, употребявани автомобили с висока проходимост”; Обособена позиция № 2: “Доставка на 2 броя, употребявани леки автомобили”; Обособена позиция № 3: “Доставка на 1 брой, употребяван миниван с 6+1 места”;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо количество - 5 броя употребявани автомобили за нуждите на общинска администрация Благоевград, както следва: Доставка на 2 броя употребявани автомобили с висока проходимост; Доставка на 2 броя употребявани леки автомобили; Доставка на 1 брой употребяван миниван с 6+1 места;

Прогнозна стойност без ДДС
115000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: Об. поз. № 1: “Доставка на 2 броя употребявани автомобили с висока проходимост”- 500,00 лв. /петстотин лева/ без ДДС;Об. поз № 2: “Доставка на 2 броя употребявани леки автомобили”- 500,00 /петстотин лева/ без ДДС; Об. поз. № 3: “Доставка на 1 брой нов, неупотребяван миниван с 6+1 места” – 150,00 /сто и петдесет лева/ без ДДС;Форма на гаранцията за участие: Гаранцията се представя в една от следните форми:а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;б) банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за участие се представя за обособената позиция, за която участникът кандидатства. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочена обособената позиция, за която участникът кандидатства. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция /Образец №8/. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:ИНВЕСТБАНК АД, ФЦ Благоевград. IBAN: BG 36 IORT 80493300714600, ВIС IORTBGSF. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаран. за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.При представяне на гаран. в платежното нареждане или в бан. гаран. изрично се посочва договора,за който сепредст. гаран

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно Бюджет-2015 г на Община Благоевград - разходна част, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 115 000.00 (сто и петнадесет хиляди лева) лв. без ДДС или 138 000,00 (сто тридесет и осем хиляди) лв. с ДДС,като прогнозната максимална стойност на обособените позиции е както следва: Обособена позиция № 1: “Доставка на 2 броя употребявани автомобили с висока проходимост”- 50 000,00 /петдесет и хиляди лева/ без ДДС; Обособена позиция № 2: “Доставка на 2 броя употребявани леки автомобили”- 50 000,00 /петдесет хиляди лева/ без ДДС; Обособена позиция № 3: “Доставка на 1 брой употребяван миниван с 6+1 места” – 15 000,00 /петнадесет хилади лева/ без ДДС;

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителите нямат право да изискват обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта.1.1.2. Всеки участник може да представи оферта за една или няколко обособени позиции. 1.1.3. Не се допуска представянето на варианти на оферта. 1.1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 1.1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители. 1.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в Обединението сключват договор за обединение. Следва да бъде представено копие от договора за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него.В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено и копие на анекс към първоначално сключения договор. Договорът /анексът/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;1.2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;1.2.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението/консорциума;1.2.5. участниците в обединението трябва задължително да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.1.2.6. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.Когато не е приложен договорът за създаването на обединение или в приложеният договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата и участникът не отстрани тези пропуски при спазване на условията, разписани в чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 1.3. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.1.4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.1.5. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурта.2. Условия за допустимост на участниците. 2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: Продължава в раздел VI.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят икономически и финансови изисквания
Минимални изисквания: Не се поставят икономически и финансови изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени за период от 3 години до крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4. ; 2.1.2 Предлаганите от участниците автомобили да са употребявани, като годината на производство да не е по-ранна от 2010 г. Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл.139 ал.2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи. Участниците следва да осигурят сервизно обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок. 2.1.4 Предлаганите от участника автомобили да отговарят на техническите изисквания на Възложителя. Декларация от участника за това, че гаранционният срок на предлаганите от него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. Участникът да осигури сервизно обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, не по-малко от 1 (една) доставка, еднаква или сходна с предмета на обособената позиция, за която участва. Под доставки „сходни или еднакви с предмета на обособената позиция, следва да се разбира: По обособена позиция № 1 - доставка на моторни превозни средства с висока проходимост; за Обособена позиция № 2 – доставката на моторни превозни средства –лекотоварен автомобил, за Обособена позиция № 3 –доставка на моторни превозни средства.- лекотоварен автомобил. 2.1.2 Предлаганите от участниците автомобили да са употребявани, като годината на производство да не е по-ранна от 2010 г. Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл.139 ал.2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи. Участниците следва да осигурят сервизно обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок. Предлаганите от участника автомобили да отговарят на техническите изисквания на Възложителя. Декларация от участника за това, че гаранционният срок на предлаганите от него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. Участникът да осигури сервизно обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА; тежест: 20
Показател: ПРЕДЛОЖЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ НАД МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМОТО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; тежест: 25
Показател: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОНЕН СРОК; тежест: 25
Показател: ПРЕДЛОЖЕНА ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НА МОДЕЛА; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.01.2016 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.01.2016 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.01.2016 г.  Час: 14:00
Място

Община Благоевград, зала 101

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от Раздел III.22.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;2.1.2. е обявен в несъстоятелност;2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2.1.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;2.1.6. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1: “Доставка на 2 броя употребявани автомобили с висока проходимост”;
1) Кратко описание

Доставка на два броя употребявани автомобили с висока проходимост.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили

3) Количество или обем

два броя употребявани автомобили с висока проходимост.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 2 броя употребявани леки автомобили”
1) Кратко описание

Доставка на 2 броя употребявани леки автомобили.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили

3) Количество или обем

2 броя употребявани леки автомобили

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 1 брой употребяван миниван с 6+1 места”
1) Кратко описание

Доставка на 1 брой употребяван миниван с 6+1 места

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства
Леки автомобили

3) Количество или обем

1 брой употребяван миниван с 6+1 места

Прогнозна стойност, без ДДС
15000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение