03973-2015-0001

BG-Свиленград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална гимназия по селско стопанство и икономика Христо Ботев, ул. Александър Стамболийски № 13, За: Христина Димова Милушева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71282, E-mail: pgssi@abv.bg, Факс: 0379 71282

Място/места за контакт: ПГССИ Христо Ботев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgssi.org.

Адрес на профила на купувача: http://pgssi.org/profilebuyer.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на природен газ за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград, ул. "Александър Стамболийски" № 13
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на природен газ за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград. Прогнозно количество природен газ, предмет на поръчката за 2 години е 60 000 нм3/h.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
54820 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Не

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка на природен газ за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
V.1) Дата на сключване договора
27.11.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.10.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Свиленград - Газ АД, ЕИК 200462966, пл. Свилена, х-л Свилена, ет.1, ап.2, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 71687, E-mail: sv.gaz@abv.bg

URL: http://www.svilengradgaz.com/.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 54820 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за на конкуренцията, бул. Витоша, № 18, София 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.11.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Свиленград - Газ" АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Настоящата процедура се открива на основание чл.90, ал.1 т.3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Възложителите могат да мъзлагатобществени поръчки чрез процедура на възлагане без обявления. Съгласно чл. 35, ал.1 от Закона за енергетиката една от дейностите, подлежаща на лицензиране по този закон, е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от държавната комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия /в случая гр. Свиленград/. Съгласно чл.43, т.1 и 2А от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е община Свиленград. Мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е гр. Свиленград, който попада в горецитираната обособена територия. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензия на "Свиленград - Газ" АД за осъществяване на тези дейности. За осъществяване на дейността "Разпределение на природен газ" на територията на община Свиленград е издадена лицензия № Л-301-08/06.04.2009 г., а за осъществяване на дейността "Снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Свиленград" е издадена лицензия № Л-301-12/06.04.2009 г. на "Свиленград - Газ" АД, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на горецитираните дейности на територията на община Свиленград. Лицензиите са издадени на основание Закона за енергетиката със срок на валидност 35 /тридесет и пет/ години /до 2024 г./, което е видно от електронната страница на КЕВР за издадени лицензии - позиция № 272 за издадени лицензии на "Свиленград - Газ" АД. Видно от описаната фактическа обосновка и представените доказателства "Свиленград - Газ" АД, ЕИК 200462966 със съделище и адрес на управление гр. Свиленград, пл. "Свиленград", х-л "Свилена", ет.1, ап.2 е носител на изключителните права за разпределение на природен газ и снабдяване от краен снабдител на територията на община Свиленград по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ до крайни снабдители, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществена поръчка, считам, че са налице условията за прилагане на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.