Версия за печат

00113-2015-0005

BG-Кюстендил: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД, пл. 17-ти януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО” за персонала на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД гр.Кюстендил

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Базата на възложителя
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската мрежа във връзка с НАРЕДБА №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г., както и за национални празници във връзка чл.209 от ЗКПО” за персонала на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 (един), 2.00 (два), 5.00 (пет), 10.00 (десет) или 20.00 (двадесет) лева, имащи надеждна защита.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо количество или обем - годишните количества са ориентировъчни и са по заявка на Възложителя

Прогнозна стойност без ДДС
270000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 2 000 лв. Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: 1.Парична сума, вносима по ГАРАНЦИОННАТА сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF; 2.Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Доставките на ваучери за възложителя се заплащат от възложителя при изпращане на заявката за доставяне на ваучери съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г. В срок до 30 календарни дни след изтичане срока за използване на ваучери, Възложителят връща неизползваните ваучери на Изпълнителя, като Изпълнителят се задължава да ги замени с нови или да възстанови стойността им, платена от Възложител

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна; Образец или фотографска снимка на ваучера за храна;Да декларират липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; Да представи списък на обектите на територията на град Кюстендил, в които ваучерите могат да се използват като платежно средство; Ваучерите да са платежно средство минимум в обектите на Хипермаркет Кауфланд, Супермаркет Фантастико, разположени в град Кюстендил. В случай, че ваучерите не са платежно средство в някой или повече от горните хипермаркети, кандидатът не се допуска до участие в процедурата и се отстранява; Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя. Ако Изпълнителят изпълни заявената доставка на части, Възложителят няма задължение да заплаща транспортни и други доставни разходи, надхвърлящи договорената стойност за една доставка. - Декларация,съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги със същия предмет, извършени през последните три години, включително стойностите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;- Да представи поне 5 референции от Възложители по предмета на поръчката; Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,издадено от компетентен орган в страната на участника или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице–документ за самоличност; Оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, посочени в документацията, се отстранява от участие в процедурата; Участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, ще бъде отстранен;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Документи по чл.50 от ЗОП и документацията за участие. - Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на ново регистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.- Да докаже икономическото и финансовото си състояние като представи справка за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката за последната година преди датата на откриване на процедурата, като той трябва да бъде на стойност минимум 150 000 лева годишно, което е условие за допускане до участие в процедурата
Минимални изисквания: -
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството или за сертификация на продукти;Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за средния годишен брой работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години;Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: -
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Цена на изработка и отпечатване на ваучерите; тежест: 90
Показател: Брой на обектите, в които могат да се използват ваучерите в гр. Кюстендил; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 651006 от 26.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.01.2016 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на МБАЛ „д-р МБАЛ д-р Никола Василиев” АД - Профил на купувача: http://www.mbalkn.com. Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена документация за участие, която му се изпраща за негова сметка. В този случай документацията се заплаща, като цената й е 10 лева, платими в брой в счетоводството на МБАЛ „д-р Никола Василиев” АД всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа или по банков път по РАЗПЛАЩАТЕЛНА сметка на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА IBAN: BG25 SOMB 9130 1048 5701 01, BIC:SOMBBGSF. В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката. Копие на документа за закупена документация се прилага към документацията за участие.;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2016 г.  Час: 14:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2016 г.  Час: 08:00
Място

Сградата на МБАЛ"Д-р Н.Василиев"АД в гр.Кюстендил,пл."17-ти януари" №1, в кабинета на изп.директор

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 13.01.2016 г от 08.30 часа в кабинета на изпълнителния директор. В случай, че е налице процесуална пречка за отваряне на ценовите предложения на 13.01.2016 г от 08.30 часа комисията ще уведоми писменно участниците за другата дата за отваряне на ценовите предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ