Версия за печат

01954-2015-0006

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул.Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902980, E-mail: v.pavlov@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: началник на отдел Обществени поръчки и инженерно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/79.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище, Софийска област

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Землище на с. Гурмазово, община Божурище
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1.1 Проектиране по всички части и строителство на двулентова улица №12, дъждовна канализация и филтрационна траншея, битова канализация, уличен водопровод, разпределителен газопровод, тръбен преход за кабели 20 kV, тръбно трасе за оптични кабели, улично осветление 1.2 Проектиране и рехабилитация на двулентова улица №15 с паркинг; проектиране и строителство на нов участък с дължина 70 м, на отводнителна канализация и на улично осветление за улица №15, както и на участък от улично осветление по улица №13. 1.3. Пътни знаци, маркировка и озеленяване в обхвата на регулацията на улица №12 и на улица №15.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233100, 45233120, 45332000, 45316000, 71311000, 71311200, 44161100, 34993000

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Консултантски услуги, свързани с транспортни системи
Газопроводи
Обществено осветление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Изработване на инвестиционен проект и строителство на: 400 м нов двулентов участък от улица №12 и 180 м еднолентово уширение за обръщане; тротоарни ленти, занижения на бордюри; 450 м дъждовна канализация за дадения участък; 380 м битова канализация за участъка; 400 м уличен водопровод; 100 м разпределителен газопровод; преход под улица за кабели 20 kV; 100 м тръбно трасе за оптични кабели;150 м филтрационна траншея; улично осветление със захранваща мрежа и стълбове; Озеленяване, Улична маркировка и сигнализация. 1.2. Изработване на инвестиционен проект и рехабилитация на двулентов участък от 155 м и 540 м2 паркинг от улица №15; проектиране и строителство на нов участък от улица №15, с дължина 70 м с ширина на платното 7.0 м с едностранен тротоар и на крива за включване в улица №12 с дължина 18 м и ширина 3.0 м, Проектиране и строителство на 220 м отводнителна канализация за улица №15 извън асфалтираните площи; Проектиране и строителство на улично осветление със захранване и 7 бр. стълбове по улица №15 и 3 бр. стълбове по улица№13; Улична маркировка и сигнализация. 1.3 Всички подобекти ще бъдат обединени в едно общо разрешение за строеж на база проект по части: „Пътна“, „ВиК“, „Газоразпределение“, "Улично осветление" ,"Електрическа" – захранване на УО и "Електрическа" – тръбен преход за кабели 20 kV , "Геодезия - трасировъчни планове, контролно заснемане, „Озеленяване“, ПБЗ, ПУСО, ВОБД, ПОД, ППБ, подробна КСС.

Прогнозна стойност без ДДС
1500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на 10 000 (десет хиляди) лева Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово плащане е в размера на аванса с ДДС и се освобождава след второто плащане. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. в) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на „НКИЗ” ЕАД: Банка: Централна кооперативна банка АД, IBAN: BG62 CECB 9790 10A5 1470 00 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със средства на възложителя, както следва: - Авансово плащане, в размер на 20 % от стойността на Ценовото предложение с извадени непредвидени суми; - Първо междинно плащане, в размер на 50 % от стойността на Ценовото предложение с извадени непредвидени суми; - Второ междинно плащане, в размера на 20 % от стойността на Ценовото предложение с извадени непредвидени суми, към датата на подписан Констативен протокол Обр.15. В тридневен срок от второто плащане се освобождава и гаранцията за авансовото плащане; - Оставащо плащане, в размер на разликата между сумата посочена от Ивпълнителя в Протокол, за установяване на пълния обем на всички действително извършени СМР и предходните плащания, като в Протокола са отчетени всички непредвидени разходи, непредвидено отпаднали и/или заменени работи, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след въвеждане в експлоатация на обекта посочен в разрешението за строеж, с издадено Разрешение за ползване, след като Изпълнителят е заплатил на подизпълнителите всички работи, Възложителят е приел фактурата, но не по-късно от тримесечен срок от датата на протокол обр.16.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да е вписан в професионален регистър за изпълнение на строителството – обект на поръчката: ІІ група, втора категория или еквивалент в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен. Проектантите следва да притежават пълна проектантска правоспособност.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване наличието на изисквания финансов ресурс участникът следва да представи един или няколко от следните документи: Удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ,ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. 8.12.2. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за икономически и финансови възможности се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди ) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени/изпълнявани през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се предоставя съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. (Образец №7) 2.Списък с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на проектирането и строителството (Образец №9) и Декларации за ангажираност на техническите лица в списъка (Образец №9а). 3.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката - Образец №8 и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 4.Декларация – списък на техническото оборудване, както и на оборудването за изпитване и изследване, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката. (Образец №10). 5.Копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, заверено от законен представител „вярно с оригинала“.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е извършил/извършва поне 1 (една) услуга със сходен предмет за инвестиционно проектиране, като под сходен предмет се разбира: или 1 бр. проект за строителство/реконструкция на улица с канализация, или 2 /два / отделни проекта – проект за строителство/реконструкция на път или улица, както и проект за канализация, през последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и съответствието се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите се представят само за съдружниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. 2.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, включващ най-малко: За изпълнение на проектирането: Главен проектант: строителен инженер със степен магистър и стаж по специалността не по-малко от 10 г. Да има опит като ръководител екип в изготвяне на инвестиционни проекти в областта на проектиране на пътно строителство; Инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; Инженер „Пътно строителство”: инженер с ППП и със степен магистър; Инженер „ВиК”: инженер инженер с ППП и със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; Електроинженер/и – инженер/и с ППП със степен магистър, с подходяща специалност за проектиране на кабелни линии и на улично осветление; Инженер по газопреносни мрежи с подходяща специалност и с ППП; Инженер по телекомуникационни мрежи с подходяща специалност и с ППП. Членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), освен инженера-геодезист, или в съответен регистър на държавата в която са установени. За изпълнение на строителството: Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър и стаж по специалността не по-малко от 5 г; Технически ръководител – строителен инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство” или еквивалент; с опит като Технически ръководител на пътно строителство; Инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; Инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър; Инженер „ВиК”: строителен инженер със специалност „ВиК” или еквивалент; Електроинженер със степен магистър; Координатор по безопасност и здраве в строителството – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалентен документ; Отговорник за контрола на качеството - да има валидно удостоверение и минимум 3 години опит в осъществяването на контрола на качеството при изпълнение на строителството. 3.Участникът да е изпълнил, през последните пет години, считано от датата на подаване на настоящата оферта, поне един обект - строителство със сходен предмет, като под сходен предмет се разбира: или 1 бр. обект за строителство/реконструкция на улица с канализация, или 2 /два / отделни обекта – проект за строителство/реконструкция на път или улица, както и проект за канализация. 4.Участникът трябва да разполага със собствена асфалтова база или да има сключен договор за ползване на асфалтова база. Оборудването за изпитване само се посочва. 5.Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П- Срок за проектиране; тежест: 10
Показател: Т -Техническа оценка на Техническо предложение; тежест: 20
Показател: Ц - Цена за изпълнението; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.12.2015 г.  Час: 10:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.12.2015 г.  Час: 13:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.12.2015 г.  Час: 13:45
Място

София 1000, ул. Ангел Кънчев №1, етаж 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обстоятелствата водещи до отстраняване на участници на основание чл. 47, ал.2 от ЗОП, са тези изброени в, точка1 точка 2, точка 4 и точка 5, от ал.2. Не се изисква създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката. Не се допуска едно и също лице да изпълнява функциите на ръководител на обекта, технически ръководител, отговорник за контрола по качеството и координатор по безопасност и здраве едновременно! При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за икономически и финансови възможности се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията за технически възможности се отнасят за обединението като цяло и съответствието се доказва от един или повече от участниците в обединението, с изключение на изискването за внедрена система за управление на качеството отнасящо се за всеки от участниците в обединението, за съответната дейност.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: • изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; • публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3 от ЗОП или на договаряне без обявление; • получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2 от ЗОП; • получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението по чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП тече от получаване на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1.жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2.документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3.документацията е получена след срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП. Жалбата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ