Версия за печат

02711-2015-0158

BG-гр. Шумен: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Ат Кръстева, Д. Илчев, Е. Гандев, Р. България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: СИДП ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg и хипер връзка към обществената поръчка: http://op.dpshumen.bg/?p=1267.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: чл.163-165 от ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на автомобили за нуждите на Централно управление и Териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, обособени с в следните позиции: 1.Позиция №1 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит, 2.Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил , с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя, по приложена техническа характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Лизинг 
Място на изпълнение: административни адреси на ЦУ и ТП на СИДП ДП Шумен
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на автомобили за нуждите на Централно управление и Териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, обособени с в следните позиции: 1.Позиция №1 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит, 2.Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил , с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя, по приложена техническа характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113000, 34113100, 34113200

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела
Джипове
Превозни средства с висока проходимост

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Позиция №1 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил с товарно отделение Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил

Прогнозна стойност без ДДС
135000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

15


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата се внасят поотделно за всяка една позиция от обекта и са в размер както следва: • За позиция №1 – 700,00лв • За позиция №2 - 650,00лв Гаранцията за участие, във формата на парична сума, внесена поотделно за всяка едно от позициите, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава ,безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя поотделно за всяка една от позициите се представя в оригинал към плик №1 Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 1% (един процент) от стойността на поръчката, се внася поотделно за всяка едно от позициите, респ. се представа поотделно за всяка от позициите след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на възложителя – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис гр.Шумен, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва със срок на валидност: » за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ОПРЕДЕЛЕН ЗА ТОВА ИЗПЪЛНИТЕЛ В СЛУЧАЙ ЧЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА , В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗОП СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА , ОТ СТРАНА НА ПРИНЦИПАЛА НЕ Е НАЛИЦЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИЯ РАЗХОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДОСТАВКАТА.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически лица, преди подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с офертата, подадена от обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите за участие, представени от участника – с подпис и печат на участника – Приложение № 1 към документацията;2. Административни сведения за участника - Приложение №2 към документацията;3. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, от участника/подизпълнителя, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени, в официален превод. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението;4. Декларация от участника/подизпълнителя , за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложение №3 към документацията;5. Декларация, от участника/подизпълнителя , съдържаща списък на основните договори за доставки (с предмет, еднакъв/сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена от доказателства за извършената доставка по всеки от договорите - Приложение № 6 към документацията;6. Документи за внесени гаранции за участие представени поотделно за всяка една от позициите за които участва дадения кандидат – копие, заверено от участника с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат – когато е избрана гаранция за участие във формата на парична сума, респ. оригинал на банкова гаранция за участие представени поотделно за всяка една от позициите за които участва дадения кандидат ;7. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата – в случай, че лицата, подписали офертата нямат представителни функции спрямо участника в процедурата- представя се в оригинал; 8. Декларация, съдържаща имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката за съответната позиция, в случаите когато участникът предвижда участие на такива и дела на тяхното участие, – Приложение № 4 към документацията; Участникът трябва да посочи подизпълнителите (в случай че ще ползва такива), както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. При участие на подизпълнител се прилага разпоредбата на чл.56, ал.2 ЗОП.9. Декларации – в оригинал, от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителите, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката – Приложение № 5 към документацията;10. Декларация – в оригинал от участника/подизпълнителя, за запознаване с условията на обществената поръчка и приемане на условията на проектодоговора - Приложение № 7 към документацията;11. Декларации – в оригинал, от участника/подизпълнителя за липсата на свързаност с останалите участници в процедурата са съгласни да участват в изпълнението на поръчката – Приложение № 8 към документацията;12. Кратко описание на дейността на участника/подизпълнителя и неговите ресурсни и организационни възможности – изготвя се от участника в свободен текст;Задължително условие: Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният участник; (За удостоверяване на факта, че съответния подизпълнител отговаря на изискванията, същият отделно от съответния кандидат представя към документите в плик №1 на същия, документите по т.1.3, т.1.4, т.1.5, т.1.9., т.1.10, т.1.11 и т.1.12
Минимални изисквания: Съгласно условията на процедурата
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката за съответната позиция, в случаите когато участникът предвижда участие на такива и дела на тяхното участие, – Приложение № 4 към документацията; Участникът трябва да посочи подизпълнителите (в случай че ще ползва такива), както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. При участие на подизпълнител се прилага разпоредбата на чл.56, ал.2 ЗОП.В изпълнение на изискването за оценка на техническото предложения съответния кандидат доказва наличието на оторизирани сервизи на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист на предлаганата марка автомобил:
Минимални изисквания: Съгласно условията на процедурата
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: С - оценка на ценовото предложение за съответната позиция; тежест: 60
Показател: Хn- технически параметри на предлагания от съответния участник автомобил съгласно предварително обявените от възложителя минимални технически изисквания; тежест: 20
Показател: N- брой оторизирани сервизи на предлаганата марка автомобил за съответната позиция на терторията на Р. България , за бърза реакция и навременна намеса на специалист + К(N собст) - коефициент за наличие на собствени сервизи; тежест: 15
Показател: D - срок на доставка; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2016 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата е достъпна в електронен вариант на профила на купувача на официалния сайт на Възложителя - „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен.- http://office@dpshumen.bg/ Такса за получаване на документацията за участие в откритата процедура. Документацията за участие може се получава и от деловодството на предприятието, всеки работен ден , в определеното работно време, за времето от 24.11.2015г. до 05.01.206г. (за дата 05.05.2016г – документация може да се закупи до 12,00часа) включително, срещу представяне на документ за внесена такса, в размер на 12.00 (дванадесет) лева с вкл. ДДС – невъзстановима сума.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.01.2016 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.01.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Шумен, ул. Петра №1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващите кандидатите или техни пълномощнициРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция №1 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил с товарно отделение
1) Кратко описание

Позиция №1 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113000, 34113100, 34113200

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела
Джипове
Превозни средства с висока проходимост

3) Количество или обем

1 (Един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа характеристика

Прогнозна стойност, без ДДС
70000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 15

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил
1) Кратко описание

Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил , с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя, по приложена техническа характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113000, 34113100, 34113200

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела
Джипове
Превозни средства с висока проходимост

3) Количество или обем

Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил , с технически параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя, по приложена техническа характеристика

Прогнозна стойност, без ДДС
65000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 15