Версия за печат

00159-2015-0009

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1401 от 19.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Добричка, ул. Независимост №20, За: Наташа Захариева Венева, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obshtina@.dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Наташа Захариева Венева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Доставка на гориво за отопление за Дом за възрастни хора с деменция с.Опанец, община Добричка


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на 15 000 литра +/-10% гориво за отопление за Дом за възрастни хора с деменция, с.Опанец, община Добричка,

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка на основание чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП се обуславя от обстоятелството , че стоката, предмет на обществената поръчка е определена по списък,предложен от Държавната комисия на стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса.Списък на тази стока е одобрен от МС в правилника за прилагане на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356116

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Тошко Димов Петков
Длъжност: кмет на община Добричка