Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

ОБЩИНА БУРГАС, ул. Александровска № 26, За: инж. Димитър Бакалов; Даниела Георгиева, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907351; 056 907242, E-mail: d.georgieva@burgas.bg, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция Строителство; Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/894/24035.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас разпределени по зони, в три обособени позиции, както следва: - І – ва обособена позиция (зона): Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: Приморски парк Стара и Нова част; ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор ; остров Св. Анастасия Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”;ж.к.“Република“, Лесопарк Росенец - ІІ- ра обособена позиция (зона): Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; Парк Езеро - ІІІ –та обособена позиция (зона) Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: Кв.Долно Езерово, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

на територията на община Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

„Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас разпределени по зони, в три обособени позиции, както следва: - І – ва обособена позиция (зона): Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: Приморски парк Стара и Нова част; ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор ; остров Св. Анастасия Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”;ж.к.“Република“, Лесопарк Росенец - ІІ- ра обособена позиция (зона): Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; Парк Езеро - ІІІ –та обособена позиция (зона) Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: Кв.Долно Езерово, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
41666666.66 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45236100, 45236119, 45262640, 71220000, 45212200, 45236210

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни работи, свързани с подобряване на околната среда
Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на нови детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ открити и закрити/, както и реконструкция на съществуващи такива на територията на Община Бургас разпределени по зони, в три обособени позиции, както следва: - І – ва обособена позиция (зона): Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: Приморски парк Стара и Нова част; ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор ; остров Св. Анастасия Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”;ж.к.“Република“, Лесопарк Росенец - ІІ- ра обособена позиция (зона): Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; Парк Езеро - ІІІ –та обособена позиция (зона) Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: Кв.Долно Езерово, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: Приморски парк Стара и Нова част; ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор ; остров Св. Анастасия; Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”;ж.к.“Република“, Лесопарк Росенец.
1) Кратко описание

Център за административни услуги „Зора“ – детски площадки и спортни комплекси и съоръжения – Приморски парк стара и нова част, Райони паркове, градини и скверове на ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”, междублокови пространства на комплекси ж.к. „Лазур”, ж.к. „Братя Миладинови”, озелените площи на съставни селища: с. Твърдица, с.Маринка, с. Димчево, с. Извор – общ брой игрални детски площадки и площадки в междублокови пространства 37 броя, както и следните съществуващи спортни площадки на територията на Център за административни услуги „Зора“ – СП ”Абоба” ул. Абоба, СП ”Дом Надежда” ул. К. Величков, СП ”Братя Миладинови” к-с Бр.Миладинови бл.89, СП ”Лазур” бл.36, с.Маринка, ул. Оборище, Фитнес площадка с.Димчево – 6 бр. Център за административни услуги „Приморие“ – детски площадки и спортни комплекси и съоръжения на паркове, градини, пешеходни зони междублокови пространства на Централна градска част и к-с „Република“, к-с „Възраждане”, детски площадки и спортни игрища на кв. Крайморие, Лесопарк „Росенец”, в.з. Росенец - общ брой игрални детски площадки и площадки в междублокови пространства 19 броя, както и следните съществуващи спортни площадки на територията на Център за административни услуги „Приморие“ – тенис корт „Трета поликлиника”, ул. „Ген. Гурко“, тенис корт „Васил Левски”, СП „Златното ключе”, ул. Дебелт, СП ”Крайморие” ул. Христо Арнаудов, СП ”Отманлий” местност Отманлий, СП ”Съгласие” ул. “Съгласие“, СП ”Босна” ул.Босна, СП ”Лозово” ул. “Ястребино“, СП ”Крайморие” ул. “Серена“, СП ”Борисова градина” ул. „Княз Борис І“ – 10 бр. Забележка: Изброяването на съществуващите детски площадки и спортни игрища не е изчерпателно, а само ориентировъчно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45236100, 45236119, 45262640, 71220000, 45212200, 45236210

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни работи, свързани с подобряване на околната среда
Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Изпълнителите следва да извършват дейности по детски и спортни площадки и игрища/ комплекси и съоръжения на открито и закрито, както и по свободни терени след изрично възлагане от страна на Община Бургас. Предмет на конкретните възлагания ще се уточняват в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост. Конкретната финансова стойност и честотата на работите, които ще бъдат възложени по реда на настоящата процедура ще се определя съгласно разчета за поименно разпределение на капиталовите разходи за всяка година, одобрен от Общински съвет – Бургас в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост.

Прогнозна стойност, без да
8333333.33 BGN
Предвидена дата за начало на строителството: ,Предвидена дата за завършване на строителството: 30.12.2019 г. 


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к. „Славейков”, кв. Лозово, кв. Ветрен, кв. Банево, в.з. „Минерални бани”, с. Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; Център за административни услуги „ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к. „Изгрев”, ж.к. „Зорница”, кв. Сарафово, с. Черно море, с. Рудник, с. Драганово и с. Брястовец; Парк Езеро.
1) Кратко описание

Център за административни услуги „Освобождение“ - детски площадки и спортни комплекси и съоръжения на ж.к. „Славейков”; Районен парк „Славейков“ ж.к. „Славейков“; Парк „Изгрев”, ж.к. „Славейков”, Озеленени площи междублокови пространства на к-с “Славейков“, озеленени площи паркове на гр. Българово,кв. Лозово; озеленени площи кв. Ветрен, в.з. Минерални Бани, кв. Банево - общ брой игрални детски площадки и площадки в междублокови пространства 29 броя, както и следните съществуващи спортни площадки на територията на Център за административни услуги “Освобождение“ - СЦ”Славейков”, СОЦ”Ветрен, стадион”Българово”, СП”Славейков 1б”, СП”кв.Ветрен” ул.Черногорово, СП”кв.Банево” ул. Три сестри, СП”Българово” ул.Първи май, СП”Славейков” ул. Янко Комитов бл.16- 8 бр. Център за административни услуги „Изгрев - детски площадки и спортни комплекси и съоръжения на ж.к. „Изгрев”, Районен парк Изгрев, к-с „Изгрев”, Парк Изток к-с „Изгрев”, Озеленени площи на ж.к. „Зорница”, Парк „Езеро” гр. Бургас, Озеленени площи на кв. Сарафово, с. Миролюбово, с. Изворище, с. Драганово, с. Брастовец, с. Рудник, м.с. Черно море - общ брой игрални детски площадки и площадки в междублокови пространства 47 броя, както и следните съществуващи спортни площадкина територията на Център за административни услуги “Изгрев“-СЦ”Изгрев, тенис корт”Парк Езеро” , стадион”Рудник” , СП”Сарафово” ул.Мусала, СП”мс Черно море” парк селище, СП”Изгрев” к-с Изгрев бл.17 , СП”с.Брястовец” ул. Втора, Фитнес площадка кв.Сарафово ул.Ангел Димитров, СП”с.Драганово- 9 бр. Забележка: Изброяването на съществуващите детски площадки и спортни игрища не е изчерпателно, а само ориентировъчно

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45236100, 45236119, 45262640, 71220000, 45212200, 45236210

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни работи, свързани с подобряване на околната среда
Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Изпълнителите следва да извършват дейности по детски и спортни площадки и игрища/ комплекси и съоръжения на открито и закрито, както и по свободни терени след изрично възлагане от страна на Община Бургас. Предмет на конкретните възлагания ще се уточняват в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост. Конкретната финансова стойност и честотата на работите, които ще бъдат възложени по реда на настоящата процедура ще се определя съгласно разчета за поименно разпределение на капиталовите разходи за всяка година, одобрен от Общински съвет – Бургас в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост.

Прогнозна стойност, без да
16666666.66 BGN
Предвидена дата за начало на строителството: ,Предвидена дата за завършване на строителството: 30.12.2019 г. 


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Център за административни услуги „ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; Център за административни услуги „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: Кв.Долно Езерово, гр. Българово, с. Братово и с . Равнец.
1) Кратко описание

Център за административни услуги „Възраждане” - детски площадки и спортни комплекси и съоръжения/ на ж.к. „Меден Рудник” Зони А, Б, В, Г, Д, Районен парк Меден Рудник Зона Б, м.с. „Върли бряг”, Озеленени площи и гробищни паркове на кв. Горно Езерово, кв. „Победа”, кв. „Акациите”, Промишлена зона кв. „Победа”, ПЗ “ЮГ”, ПЗ „Меден Рудник” - общ брой игрални детски площадки и площадки в междублокови пространства 28 броя, както и следните съществуващи спортни площадки на територията на Център за административни услуги „Възраждане“ - СП”Елин Пелин” – М.Рудник, СП”Меден Рудник” зона Б – 2 бр. Център за административни услуги „Долно Езерово”- детски площадки и спортни комплекси и съоръжения на паркове на съставни селища – кв. Долно Езерово, с. Братово и с. Равнец” - общ брой игрални детски площадки и площадки в междублокови пространства 4 броя, както и следните съществуващи спортни площадки на територията на Център за административни услуги „Долно Езерово”- стадион”Долно Езерово”, СП”кв.Долно Езерово” ул.Химик – 2 бр. Забележка: Изброяването на съществуващите детски площадки и спортни игрища не е изчерпателно, а само ориентировъчно.

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

45236100, 45236119, 45262640, 71220000, 45212200, 45236210

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни работи, свързани с подобряване на околната среда
Архитектурно проектиране
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Изпълнителите следва да извършват дейности по детски и спортни площадки и игрища/ комплекси и съоръжения на открито и закрито, както и по свободни терени след изрично възлагане от страна на Община Бургас. Предмет на конкретните възлагания ще се уточняват в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост. Конкретната финансова стойност и честотата на работите, които ще бъдат възложени по реда на настоящата процедура ще се определя съгласно разчета за поименно разпределение на капиталовите разходи за всяка година, одобрен от Общински съвет – Бургас в зависимост от възникналата необходимост и финансова обезпеченост.

Прогнозна стойност, без да
16666666.66 BGN
Предвидена дата за начало на строителството: ,Предвидена дата за завършване на строителството: 30.12.2019 г.