Версия за печат

00032-2015-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 12 от 13.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, България 1000, София, Тел.: 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg

Място/места за контакт: Дамян Войновски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://192.168.168.8/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.168.8/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Ремонтни работи в административната сграда на територията на град Кърджали включващи вътрешни и външни ремонтни дейности, съгласно приложена към документацията количествено-стойностна сметка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С доклад с рег. № 11-16-8851/28.10.2015 г., възложителят е уведомен, че вследствие на лоши метеорологични условия на 28.09.2015 г. и на 22.10.2015 г. – обилни валежи, в района на град Кърджали, са довели до теч, който уврежда покрива и част от административните помещения на втория и третия етаж от сградата на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кърджали. Същите са непредвидени обстоятелства по смисъла на пар. 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно който "Изключителни обстоятелства"са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Описаните щети в административната сграда възпрепятстват нормалното протичане на работния процес и нормативно установените дейности по административно обслужване на граждани, както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на областния отдел. Неизвършването на спешен ремонт би довело до значителни щети по административната сграда, би увеличило разходите за отстраняването им и съществува реален риск да се наложи преустановяване на работата на служителите от отдела за да се гарантира безопасността им. Възложителят няма възможност да проведе открита процедура, предвид нормативно определените срокове и спешността от предприемане на неотложни действия за да се защити имуществото, както и живота и здравето на служителите.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. „Ел Инста“ ЕООД, ЕИК 130697022, град София, жк. Красно село, ул. „Смърч“ №10 2. „Зарастрой“ ООД, ЕИК 123637402, град Стара Загора, жк. „Три чучура“, бл. 41, ет. 2, ап. 11 3. ЕТ „Сотир Г-2000 Сотир Гугалов“, гр. Айтос, ул. „Васил Априлов“, бл. 3, вх. 1, ет. 5

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 2, България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Дамян Василев Войновски
Длъжност: главен секретар, упълномощен със Заповед № РД-01-284/13.06.2014 г.