Версия за печат

00243-2015-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 637 от 13.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /II САГБАЛ/ - Шейново АД - София, ул. Шейново 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, Р. България 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2015-0005_July.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на лабораторни реактиви пи консумативи"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б, 1В и 1Г с цел избор на доставчик/ци и сключване на договор/и за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки по четири обособени позиции. В обособените позиции са включени подпозиции и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33698100

Описание:

Лабораторни реактиви
Микробиологични култури

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 592 от 29.07.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

00243-2015-0005

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-679799
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 243-2015-5
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.11.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Процедурата се прекратява частично, тъй като няма подадени оферти по обособени позиции и номенклатури и няма участник, който отговаря на изискванията.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ПОДПОЗИЦИЯ 1.2. «КОАГУЛАЦИЯ» Лабораторни консумативи и реактиви, с номенклатури от № 1 до № 27, с оглед налични лабораторни апарати - предназначени за затворена система «ACL ELITE PRO»; ПОДПОЗИЦИЯ 1.8. «ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ» с номенклатура № 26 Карти за кръвни групи и номенклатура № 37 Стъкла за кръвни натривки; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕНКЛАТУРИ, КАКТО СЛЕДВА: 2.15. Тест ленти за оксидаза, 2.17. 10% р-р на железен хлорид за диагностика на ФАД, 2.35. Транспортни ептуветки с течен Амиес 1 мл със стерилен тампон към тях, 2.36.1.Петри, стерилни, пластмасови 100mm диаметър, 2.36.2. Петри, стерилни, пластмасови 60мм, 2.37. Стъклени епруветки с размери 15/150 мм, 2.40.1. Пластмасови прозрачни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни със запушалка 8мл, 2.40.2.Пластмасови прозрачни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни със запушалка 4мл, 2.41.1.Центрофужни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни с капаче 5 мл, 2.41.2.Центрофужни епруветки, индивидуално опаковани, стерилни с капаче 10 мл, 2.43. Контейнери, стерилни за фекални проби 15 мл. с капаче и лъжичка, индивидуално опаковани, 2.44. Имерсионно масло (опаковка х 0.500), 2.46.1.Накрайник-сини(100-1000 µl), 2.46.2. Накрайник-жълт(5-200 µl), 2.49.Бърз тест за доказване на Бета хемолитичен Стрептокок група Б от цереброспинална течност, 2.50.Тест за доказване на легионален антиген в урина, 2.51. Бърз тест за откриване на Стрептококус пиогенес в гърлен секрет, 2.52 Бърз тест за откриване на токсини на Клостридиум дифисиле във фекална проба, 2.53. Йозе за многократна употреба с платинен накрайник, Група: ПОДПОЗИЦИЯ 2.54. Петри стерилни- пластмасови, с номенклатури от 1 до 4, с №№ от 2.54.1. до 2.54.4 Обособена подпозиция 2.54. оферирана комплексно, ПОДПОЗИЦИЯ 2.57. Петри стерилни- пластмасови, с номенклатури от 1 и 2, с №№ от 2.57.1. и 2.57.2 Обособена подпозиция 2.57. оферирана комплексно, 2.58. Цефепим с клавуланова киселина- дискове за изпитване на придобита антибиотична резистентност, ПОДПОЗИЦИЯ 3.2. Консумативи за Семинологична лаборатория, с номенклатури от 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 10; ПАТОХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, С ПОДПОЗИЦИЯ 4.20 Giemsa кит за бързо оцветяване, х 500 мл реактиви.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, РБ 1000, бул. Витоша № 18, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор