Версия за печат

00310-2015-0001

BG-Монтана:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД14-01 от 13.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Проф. арх. Стефан Стефанов, ул. Панайот Хитов №15 А, За: инж. Людмила Григорова ПДУПД, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 303260, E-mail: pgsag_montana@abv.bg,, Факс: 096 303260

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pgsag-montana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://pgsag-montana.com/index/proceduri_po_zop/0-113.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на природен газ за нуждите на ПГСАГ"Проф.арх.Стефан Стефанов", гр.Монтана. ПГСАГ"Проф.арх.Стефан Стефанов", гр.Монтана попада в групата на обществено- административни потребители: учебно заведение. Ориентировъчно количество на поръчката- до 100 000 м3/год. и обща стойност на поръчката до 70 000 лв. без ДДС. Доставката е за период една година от сключване на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се открива на основание чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП - в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката, една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон е разпределение на природен газ, т.е. юридическите лица, предлагащи услугата следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране за съответната територия в случая гр.Монтана. Съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и 2а от същия закон - за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, каквато обособена територия е гр.Монтана.Мястото на изпълнение на възлаганата обществена поръчка е ПГСАГ"Проф.арх.Стефан Стефанов", гр. Монтана, което попада в горецитираната обособена територия. Комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензии на „Овергаз Мрежи” АД , гр. София за осъществяване на тези дейности. За дейността "разпределение на природен газ на територията на община Монтана е издадена лицензия №Л-440-08/30.03.2015 г., а за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" е издадена лицензия №Л-440-12/30.03.2015 г. Видно от Регистъра на издадените лицензии от електронната страница на КЕВР, лицензия за дейност "разпределение на природен газ" и лицензия за дейност "снабдяване с природен газ от краен снабдител" са издадени в полза на „Овергаз Мрежи” АД , гр. София, което го прави притежател на изключителните права за осъществяване на горецитираните дейности на територията на Община Монтана. Лицензиите са издадени на основание на Закона за енергетиката за срок от 25/двадесет и пет/ години. Видно от описаната фактическа обстановка и представените доказателства, "„Овергаз Мрежи” АД , гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, „Филип Кутев” № 5, с ЕИК 130533432, е носител на изключителните права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Община Монтана по силата на административен акт. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, считам, че е на лице правния състав на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП. Съгласно чл.93, т.1 от ЗОП, ПГСАГ"Проф.арх.Стефан Стефанов", гр.Монтана " може да не прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП, когато сключва договори на основание: 1. член 90, ал.1, т.3 с предмет доставка на природен газ, топлинна или електриеска енергия, или питейна вода с дружества, притежаващи изключителни права".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Овергаз Мрежи” АД , гр. София

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Красимира Венкова Каменова
Длъжност: Директор