Версия за печат

00884-2015-0001

BG-ПЛОВДИВ:

РЕШЕНИЕ

Номер: 56 от 05.11.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ.„ ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, Р.БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 644242, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, УХТ ПЛОВДИВ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1153.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив за срок от 4 години

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП, в случайте, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез договаряне без обявление. на възложителя Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив му предстои да открие процедура по реда на ЗОП, с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив", предпоставка за осъществяването на която, е наличието на сключен договор за достъп и пренос на необходимата електрическа енергия през териториалната електроразпределителна мрежа със собственика и оператор на тази мрежа. Съгласно чл.39, ал.1, т.3 от ЗЕ, дейността по разпределение на електрическа енергия подлежи на лицензиране, като според чл.43, ал.2, т.1 от същия закон, за една обособена територия се издава само една лицензия. Всички обекти от сградния фонд на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив се намират на територия , за която "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия с № Л-140-07/13.08.2004г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за срок от 35 години. Във връзка с изложеното, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД притежава изключителни права по смисъла на §1, т.26 от ДР на ЗОП за изпълняване на дейността , предмет на тази поръчка, и възлагането й попада в хипотезата на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"ЕВН България Електроразпределение " ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ. ВИТОША № 18, РБЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.11.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков
Длъжност: РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ГР. ПЛОВДИВ