Версия за печат

01517-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Ив. Костов“, БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 107, За: доц. д-р Вилма Петкова Стоянова, РБългария 1113, София, Тел.: 02 9797055, E-mail: vilmapetkova@gmail.com, mincryst@clmc.bas.bg, Факс: 02 9797056

Място/места за контакт: ИМК-БАН

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.imc.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ИМК-БАН ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В рамките на процедурата ще бъде извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обсобени позиции: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)“ в изпълнение на дейностите по проект: „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (CheRRIE) (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014. във връзка с изпълнение на работен пакет WP3 „Измерванията на място и в лабораторията“, бюджетна линия 3.4.1. и WP4 „Мета-анализ на резултатите от измерванията“ бюджетна линия 4.2.1. Предвиденото оборудване е предназначено за пробоподготовка на стопилкови таблети (Обособена озиция 1) и извършване на високотемпературни измервания на образци от различен произход, подбрани от различни обекти, според предварително проучване в легитимна област за Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ (Обособена озиция 2). Основни цели на проект CheRRIE: провеждане на съвместни действия в областта на околната среда и подобряване на здравеопазването в трансграничния регион. Това ще бъде постигнато чрез: - Измерване на радиационния фон и определяне на опасности от радиационни и химични замърсявания в сградния фонд, както от традиционни от строителни материали (бетон, тухли, дървени подови настилки, мебели и др.), така и от съвременни (гипсовите плочи, гранитогрес, винилови настилки, др.), които се използват в типични гръцки и български конструкции; - Оценката на опасността за здравето на населението от излагане на йонизиращо лъчение и токсични химикали от структурите със строителни материали, които участват в повишаване нивата на естествена радиоактивност; - Създаване на база данни за сградния фонд в региона, който ще бъде полезен инструмент за строители, търговци, производители на строителни материали, експерти с цел: (а) да се подпомогне избора на строителни материали и (б) за определяне на възможностите за подобряване качеството на строителните материали с оглед те да не представляват опасност за здравето чрез синтез на нови композитни материали и интелигентен избор на първични материални ресурси. Очаквани резултати Проект CHERRIE ще въведе ефективен механизъм за защита на общественото здраве от химични и радиологични опасности в закрити и застроени сгради в транс-граничните региони, участващи в програма за европейско териториално сътрудничество между Гърция и България. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000 (FG11) , 38931000 (FG11)

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) (За научни нужди )
Апарати за контрол на температурата и влажността (За научни нужди )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката за доставка на научно оборудване в 2 обособени позиции включва: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети – 1 бр. (Обособена позиция 1) и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) – 1 бр. (Обособена позиция 2) Технически характеристики на закупуваното оборудване са подробно описании в Глава II. Технически спецификации от документацията за участие в процедурата. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е: - За Обособена позиция 1 - Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети – 81 491.67 лв.без ДДС или 97 790.00 лв. с ДДС. - За Обособена позиция 2 - Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) – 28 522.08 лв. без ДДС или 34 226.50 лв. с ДДС; Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е: 110 013.75 лв. без включен ДДС или 132 016.50 лв. с включен ДДС. При офериране на единичните цени, същите следва да не надвишават обявената прогнозна стойност в настоящата допълнителна информация за оборудването по Обособена позиция 1 – Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети или Обособена позиция 2 - Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit). Възложителят ще отстрани от участие в процедурата, участник, предложил цена за изпълнение предмета на поръчката, която е по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност за всяка обособена позиция. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделен вид оборудване, предвидено за закупуване, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация, ще бъдат отстранени от участие.

Прогнозна стойност без ДДС
110013 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

1


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Не се изисква гаранция от участниците

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (CheRRIE) (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014.“ Условията и начините на плащане са както следва: Плащането на цената (цялата стойност) 100% на оборудването по Обособена позиция 1 и/или Обособена позиция 2 се извършва с банков превод по сметката на Изпълнителя, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след представяне на приемо-предавателен протокол за монтаж, инсталация и привеждане в готовност за експлоатация на доставеното оборудване по Обособена позиция 1 – Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и/или по Обособена позиция 2 - Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) и предоставяне на оригинална фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде нотариално заверен. Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: -Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; -Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; -Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; -Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; -Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“: В плик 1 се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, т. 8 и т. 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя. 1.1.2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по Образец № 1 - Съдържание) (в оригинал). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка; 1.1.3. Представяне на участник – попълва се Образец № 2; Пояснение: Когато участникът в процедурата е обединение, офертата се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора, който се изисква по-горе в указанията за участие в настоящата процедура. Представяне на участника, което включва: а). Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. в) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. „Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод. г) Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. д) Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП. 1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 1.1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”- „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 3) - Декларацията се попълва от представляващите участника. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. В случай, че деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е представена на чужд език, се представя и в официален превод на български език. В случай, че участник ще използва ресурсите на подизпълнител, декларация се попълва и от него в съответствие с чл. 47, ал. 8 от ЗОП. Поясн
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съгласно Образец №7 трябва да се приложат удостоверения за добро изпълнение на договора/ите, издадени от Възложителите. Тези удостоверения задължително трябва да съдържат информация дали изпълнението е професионално и съответства на изискванията. Когато, участникът посочи договор, в който е участвал в обединение с други физически или юридически лица се изисква документ, от който да е видно процентното съотношение от извършените дейности от участника за съответния договор. 2. Декларация, съдържаща списък на специалисти по монтаж и поддръжка (по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП) – Образец №8. 3.Декларация по чл.51 а ЗОП за ангажираност на експерт – Образец № 9, оригинал 4. Сертификати за качество на производителите на оборудването, предмет на доставката по Обособени позиции 1 и/или 2: Обособена позиция 1) - Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети Обособена позиция 2) - Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) е необходимо да притежават валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 за предлаганото оборудване или еквивалентни сертификати, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: Участникът трябва да докаже, че: 1. Има изпълнена поне 1 (една) извършена доставка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата в областта на доставка, монтаж и поддръжка на едно или повече оборудване за пробоподготовка за обособена позиция 1 2. Има изпълнена поне 1 (една) извършена доставка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата в областта на доставка, монтаж и поддръжка на едно или повече лабораторно оборудване за високотемпературно измерване за обособена позиция 2. 2. 1. Участникът трябва да има на разположение екип по инсталация и поддръжка на оборудването, предмет на доставка по Обособена позиция 1 или 2, чиито умения и опит да гарантират професионалното и качествено изпълнение на настоящата обществена поръчка. - За Обособена позиция 1 -да има специалисти по монтаж и поддръжка - 1 (един) брой с минимален опит от 3 (три) години в инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и поддръжка на оборудване за пробоподготовка на стопилкови таблети; - За Обособена позиция 2 - да има специалисти по монтаж и поддръжка - 1 (един) брой с минимален опит от 3 (три) години в инсталация, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване и поддръжка на високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) 4.1. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издадени на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на качеството; 4.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на оборудването по обособена позиция 1 или за обособена позиция 2 или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издадени на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.11.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.11.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.11.2015 г.  Час: 17:00
Място

гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 107, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Доставката е свързана с изпълнението на дейностите по проект проект CheRRIE „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment), финансиран от Оперативна програма за Европейско и териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение безплатно в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя – ИМК-БАН -http:// www.imc.bas.bg/, рубрика „Профил на купувача”. В случай, че дадено лице желае да получи цялата документацията за участие на хартиен носител, разходите за изпращане на документацията по пощата или по куриер са за сметка на лицето-получател. За получаване на документацията на хартиен носител лицата да се обадят на тел. 02 9797055

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, Република България, РБългария 1113, София, Тел.: 02 9797055, E-mail: mincryst@clmc.bas.bg, Факс: 02 9797056

Интернет адрес/и:

URL: http:// www.imc.bas.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети
1) Кратко описание

Автомотичната машина за пробоподготовка на стопилкови проби се използва за подготовка на образци за анализ с XRF спектрометърВ рамките на процедурата ще бъде извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обсобени позиции: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)“ в изпълнение на дейностите по проект: „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (CheRRIE) (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014. във връзка с изпълнение на работен пакет WP3 „Измерванията на място и в лабораторията“, бюджетна линия 3.4.1. и WP4 „Мета-анализ на резултатите от измерванията“ бюджетна линия 4.2.1. Предвиденото оборудване е предназначено за пробоподготовка на стопилкови таблети (Обособена озиция 1) на образци от различен произход, подбрани от различни обекти, според предварително проучване в легитимна област за Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ (Обособена озиция 2).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000 (FG11)

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) (За научни нужди )

3) Количество или обем

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети – 1 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
81491 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

А) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети със следните технически параметри и характеристики: 1.Пробоподготовка на прахови образци за изследвания чрез ICP или XRF методи Пробоподготовката на прахови образци с размер на фракцията от 0.063 mm в таблети трябва да се извършва в автоматичен режим на топене, смесване, изливане и охлаждане при автоматичен температурен контрол 2. Управление на машината за стопилкови таблети Сензорен екран интерфейс, PLC контрол, USB връзка с компютър 3. Максимална температура при продължително действие Максималната температура за пробоподготовката в таблети трябва да достига минимум 1250оС 4.Брой на едновременна пробоподготовка на таблети Минималният брой на образци за едновременна пробоподготовка трябва да е поне 1 (един). 5. Режим на работа Апаратът за таблети да работи с променлива честота, скорост на завихряне и възможности за задържане при всеки цикъл на работа с индивидуални горелки за тигела и формата, прецизен температурен контрол, ексцентрично въртене за превъзходна хомогенизация, променлив режим на охлаждане 6. Матрица Размери на матрицата до 44 мм, и заготовка до 50 гр. 7. Електрическа мрежа 240V/ 50Hz 8) Автоматичната машина за таблети да е снабдена с инсталационен комплект, съдържащ свързващи и инсталационни кабели и аксесоари; Б) МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ ОБОРУДВАНЕТО Доставеното оборудване трябва да се пусне в експлоатация в помещение на ИМК-БАН, както и да се инсталира и конфигурира. В) ДОКУМЕНТАЦИЯ Кандидатите трябва да предоставят пълна документация и указания за работата на оборудването в принтирана форма на български език и на електронен носител (CD/DVD, флаш памет и др.). Г) ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ Кандидатите трябва да представят гаранционни условия за извършване на работа на оборудването (мин. 24 месеца) Извънгаранционен сервиз: Време за реакция - до 24 часа, вкл. Време за отстраняване на повреди - до 5 работни дни, вкл. Д) ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ Кандидатите трябва да предоставят обучение на специалистите на бенефициента за работа и поддръжка на оборудването по време на монтажа.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обособени позиции: 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)“
1) Кратко описание

В рамките на процедурата ще бъде извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научно оборудване с 2 обсобени позиции: 1. Автоматична машина за пробоподготовка на стопилкови таблети и 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit)“ в изпълнение на дейностите по проект: „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ (CheRRIE) (Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment, CheRRIE), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ по Договор за БФП № B3.13.03/28.02.2014. във връзка с изпълнение на работен пакет WP3 „Измерванията на място и в лабораторията“, бюджетна линия 3.4.1. и WP4 „Мета-анализ на резултатите от измерванията“ бюджетна линия 4.2.1. Предвиденото оборудване е предназначено за извършване на високотемпературни измервания на образци от различен произход, подбрани от различни обекти, според предварително проучване в легитимна област за Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ (Обособена озиция 2).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000 (FG11) , 38931000 (FG11)

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) (За научни нужди )
Апарати за контрол на температурата и влажността (За научни нужди )

3) Количество или обем

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на: 2. Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) – 1 бр.)

Прогнозна стойност, без ДДС
28522 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 15
5) Допълнителна информация

А) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ Високотемпературно измервателно оборудване с опростен механизъм (Easy Fit) със следните технически параметри и характеристики: 1. Измервателно оборудване Основният модул трябва да е с опростен механизъм (Easy Fit) за работа в температурен интервал от -50оС до 1600оС. 2. Измерване на температурата Измерването на температурата трябва да се извършва с: - E - тип термодвойка – Ni-Cr/Cu-Ni с плосък плот за измервания в температурния интервал от -50оС до 800оС с една двойка Pt тигли от 100 µl с една двойка съвместими с тиглите капачета от Pt; - B - тип термодвойка –Pt-Rh 6%/Pt-Rh 30% с плосък плот за измервания в температурния интервал от 150оС до 1600оС с две двойки Pt тигли от 100 µl; 3. Инсталация Стандартна инсталация на оборудването, която включва настройка на място и провеждане на процедури за валидиране, включващи тестови проби на стандартни материали 4. Комплекти Доставката на измервателното оборудване трябва да е окомплектована с упътвания за работа, инструменти за поддръжка и настройка. Б) МОНТАЖ И ИНСТАЛИРАНЕ ОБОРУДВАНЕТО Доставеното оборудване трябва да се пусне в експлоатация в помещение на ИМК-БАН, както и да се инсталира и конфигурира софтуерът към него. В)ДОКУМЕНТАЦИЯ Кандидатите трябва да предоставят пълна документация и указания за работата на оборудването в принтирана форма на български език и на електронен носител (CD/DVD, флаш памет и др.). Г) ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ Кандидатите трябва да представят следните гаранционни условия за доставеното оборудване: • За оборудването - минимум 24 месеца Извънгаранционен сервиз: • Време за реакция - до 24 часа, вкл. • Време за отстраняване на повреди - до 5 работни дни, вкл. Д) ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ Кандидатите трябва да предоставят обучение на специалистите на Възложителя за работа и поддръжка на оборудването по време на монтаж и за първоначално изпитване на оборудването за своя сметка.