Версия за печат

00274-2015-0009

BG-с.Руен: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000057211

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова- юрисконсулт, Муазес Ружди, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6233

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php..

Електронен достъп до информация: www.obstinaruen.com.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
населените места на територията на община Руен.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с твърдите битови отпадъци, генерирани на територията на с. Билка, с. Вишна, с. Вресово, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Зайчар, с. Каменяк, с. Каравельово, с. Листец, с. Люляково, с. Мрежичко, с. Подгорец, с. Припек, с. Просеник, с. Планиница, с. Преображенци, с. Разбойна, с. Речица, с. Рудина, с. Руен, с. Рупча, с. Ръжица, с. Рожден, с. Сини рид, Снежа, с. Скалак, с. Снягово, с. Соколец, с. Средна махала, с. Струя, с. Топчийско, с. Трънак, с. Череша, с. Шиворово, с. Китка, с. Ябълчево и с. Ясеново.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Услугата обхваща всичките 39 населени места в Община Руен.

Стойност, без да се включва ДДС
580000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: • оригинал или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума - в размер на 5 800,00 лв. (Пет хиляди и осемстотин) лева, преведена по сметка на Община Руен или • оригинал на банкова гаранция за участие на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това в нея следва изрично да е посочено, че тя е: • безусловна и неотменима; • в полза на Община Руен; • със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; • за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община Руен или • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: • безусловна и неотменима; • в полза на Община Руен; • със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с чл.63,ал.1 от ЗОП. Гаранциите под формата на паричен превод се превеждат по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN – BG72BUIN9561330050678 ВIC код - BUINBGSF, при АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Руен план-сметка за всяка календарна година от действието на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец на база реално извършена работа по приетите единични цени на услугите, след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура. Плащанията се осъществяват по банков път в български лева, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на всеки отчетен период и след представяне от Изпълнителя на първични счетоводни документи.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, като се посочва страницата, на която се намира всеки един от документите в офертата. 2.Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец 1 (в оригинал); 3.Представяне на участника, което включва а) Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по Образец от документацията. Когато участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 5.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6.Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка; 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец 8 (в оригинал) – когато е приложимо . 10.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7. както и за за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 11.Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици ; 12.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Обстоятелството се доказва с: а) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите; б) Доказателство за извършената услуга - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация за техническото оборудване и механизацията, с което разполага кандидатът за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Забележка: преди подписване на договор за изпълнение, избраният за Изпълнител представя на Възложителя доказателства за наличието на посочените техническо оборудване и механизация и съответствието им с изискванията на документацията (под формата на регистрационни талони, документи за собственост, договори за наем/лизинг и др.) 3.Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от валидни Сертификати или други доказателствени документи за внедрена Система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен и Система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на сметосъбирането, сметоизвозването на твърди битови отпадъци от населени места и почистване на места за обществено ползване. 4.Това обстоятелство се доказва с представянето на Копие от валиден Регистрационен документ за изпълнение на услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден в съответствие с реда на Член 35, ал. 5 на Закона за управление на отпадъците или еквивалентен. 5.Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация в свободен текст, че участникът разполага с база на територията на общината предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк, с посочване на мястото, площта и вида собственост (собствена или наета). Забележка: преди подписване на договор за изпълнение, избраният за Изпълнител представя на Възложителя доказателства за наличието на база на територията на общината предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк и съответствието й с изискванията на документацията (под формата на документи за собственост, договори за наем/лизинг и др.)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, договор за услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населени места и почистване на територии за обществено ползване. 2.Участникът следва да разполага с техническо оборудване и механизация за изпълнение на поръчката, минимум: Специализирана техника и машини: • Общо 5 (пет) броя специализирани автомобили за обслужване на съдове за битови отпадъци – 1,1м3 тип „Бобър“ и кофи с обем 110 л тип „Мева“, от които три автомобила с обем на надстройката минимум 18 м3 и два малогабаритни камиона с обем на надстройката от 10 м3 до 16 м3. Специализираните автомобили за обслужване на съдове за битови отпадъци трябва да са произведени след 2010 г., да бъдат с устройство за уплътняване на отпадъка тип вариопреса или ротопреса и задължително трябва да отговарят на стандарт не по-малък от ЕURO 4 или еквивалент. • 1 брой специализиран автомобил за дезинфекция на съдове за отпадъци – тип “Бобър” 1,1 куб. м. Специализирано оборудване: • Контейнер тип “Бобър“ с обем 1,1 м3 – не по малко от 600 бр. • Кофи с обем 110 л тип „Мева“ – не по-малко от 300 бр. 3.Участникът трябва да притежава валидни Сертификати за внедрена Система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен и Система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват в областта на сметосъбирането, сметоизвозването на твърди битови отпадъци от населени места и почистване на места за обществено ползване. 4.Участникът следва да притежава регистрационен документ за изпълнение на услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден в съответствие с реда на Член 35, ал. 5 на Закона за управление на отпадъците или еквивалентен. 5.Участникът следва да разполага с база на територията на общината предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния и контейнерен парк.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Работна програма - Р; тежест: 60
Показател: Предлагана цена – ПЦ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.12.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.12.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.12.2015 г.  Час: 11:00
Място

заседателната зала на община Руен, с. Руен,ул.Първи май" 18

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 28, ал.6 от ЗОП, документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението, на следния интернет адрес на Община Руен в секция „Профил на купувача“: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Всяко заинтересовано лице може да изтегли безплатно документацията от официалната страница на общината в интернет. Възложителят няма изисквания за закупуване на документацията и за нейното получаване на място. В случай, че лицата желаят да получат документацията от Възложителя, те трябва да заявят това писмено. Възложителят изпраща документацията на електронен носител, за сметка на заинтересованото лице. Във връзка с чл.28, ал.5 от ЗОП посочваме органите, от които участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и са относими към предмета на поръчката, както следва: -Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg -Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ -Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg/ София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 02/ 8119 443

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: pcadmin@cp.bg, Факс: 02 98027315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ