Версия за печат

00447-2015-0014

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Красимира Мекерова, България 1111, София, Тел.: 029486 190, E-mail: krasimira.mekerova@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.

Електронен достъп до информация: http://profile.registryagency.bg/?c=2.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 7 (07 - Компютърни и свързаните с тях услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията. Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията въз основа на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки, намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, в която е осигурена и резервираност на услугата през друга преносна среда, различна от наземна кабелна.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

394 800 лв. без ДДС

Стойност, без да се включва ДДС
394800 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - до 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, или 3 940 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN BG21 CREX 9260 3114 5487 00, BIC: CREX BGSF в „Токуда банк"АД. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата за представяне на офертите, и че е за настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането е от държавния бюджет. Плащането ще се извършва на абонаментен принцип – ежемесечно, по банков път, по банкова сметка на изпълнителя, до 90 (деветдесет) календарни дни след представяне на фактура оригинал и двустранно подписан протокол за извършени дейности.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

• Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 2. е обявен в несъстоятелност; 3. е в процедура по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на страната, в която е установен, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 6. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 7. който в осъден, с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на гражданите; 8. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Посочените изисквания по т. 1 се прилагат относно лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат само изискванията на т. 1, т. 2 и т. 3. • Не могат да участват в процедурата: 1. участници, при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. участници, които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. • Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура; • Външни експерти, участвали в изработването на техническата спецификация, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура не може да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Посочените изисквания важат и за подизпълнителите. Други административни изисквания • Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързаните с тях лица, освен ако не попадат в посочените в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици изключения.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не сеизискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Съгласно чл. 50 , ал. 1 от ЗОП, изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците не се поставят.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

o Документ на участника, удостоверяващ въведена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. Документът се представя като копие, заверено от участника. o Документ, удостоверяващ въведена система за информационна сигурност по стандарт ISO 27001 или еквивалент. o Списък с информация за изпълнените договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен с удостоверения/референции за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал, удостоверения/референциите се представят копие, заверено от участника. o Декларация, че участникът разполага и оперира със собствени или под свое административно и техническо управление MAN на територията на гр. София и междуградска оптична преносна мрежа. o Декларация за наличие на собствени и/или наети сервизни центрове в 28-те областни града за осигуряване на техническата поддръжка. o Удостоверение/разрешение или индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа. o Декларация за наличие на функционираща техническа поддръжка в работния интервал 365 дни, 24 часа, 7 дни в седмицата, helpdesk (дежурство за помощ), работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

o o Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. o Участникът да има въведена система за информационна сигурност по стандарт ISO 27001 или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертите. o Участникът да е изпълнил минимум два договора през последните три години с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – доказва се със списък на договорите, придружен от препоръки за добро изпълнение (под сходен предмет се разбира изграждане и поддържане на защитена комуникация в множество населени места). o Участникът трябва да разполага и оперира със собствени или под свое административно и техническо управление MAN на територията на гр. София и междуградска оптична преносна мрежа. Междуградската мрежа трябва да бъде изградена на базата на SDH/DWDM технологии, гарантиращи преноса на данни и глас по IP/MPLS. Мрежите трябва да бъдат под административно и техническо управление на съответният Кандидат. Опорната мрежа трябва да има точки на присъствие (POP), позволяващи изграждането на мрежова свързаност до всички необходими на Възложителя точки; o Участникът да разполага със собствени и/или наети сервизни центрове в 28-те областни града за осигуряване на техническа поддръжка. o Участникът трябва да е обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валиден индивидуален лиценз (разрешение) за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). o Участникът трябва да осигурява функционираща техническа поддръжка в работния интервал 365 дни, 24 часа, 7 дни в седмицата, helpdesk (дежурство за помощ), работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 70
Показател: Техническо предложение; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

93-00-122/2013

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.12.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.12.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.12.2015 г.  Час: 15:00
Място

гр. София, ул. Елисавета Багряна 20, Агенция по вписванията

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ