Версия за печат

00285-2015-0008

BG-Благовград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Николай Тахов, Р България 2700, Благовград, Тел.: 073 885515, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Камелия Илиева, Димитър Ангелов, Йордан Спиров, Костадин Самарджиев, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885501; 073 588541; 073 588555; 0888 405671, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ "Неофит Рилски"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски” по пет обособени позиции: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Други канцеларски материали; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия; 4. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; 5. Печатарски материали и консумативи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197642, 22852000, 30192121, 30125100, 22900000

Описание:

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Папки за сортиране
Химикалки
Касети с тонер
Различни печатни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В съответствие с посочените прогнозни количества по обособените позиции

Прогнозна стойност без ДДС
380000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие се определя по обособени позиции в размер на: 1. Канцеларски материали и принадлежности – 50 (петдесет) лева; 2. Други канцеларски материали – 200 (двеста) лева; 3. Фотокопирна и ксерографска хартия – 200 (двеста) лева; 4. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ - 600 (шестотин) лева; 5. Печатарски материали и консумативи – 1000 (хиляда) лева и се представя във форма, избрана от участника: парична сума по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение се определя по обособени позиции в размер на 3 (три) процента от прогнозната стойност на договора, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 13 (тринадесет) месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, Клон Благоевград

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стойността на периодичните заявки е в съответствие с предложените от изпълнителя единични цени и се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на двустранни протоколи за изпълнението на периодичните доставки, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Предметът на обществената поръчка в частта по обособена позиция № 1. Канцеларски материали и принадлежности е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в частта за обособена позиция № 1. Канцеларски материали и принадлежности, при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В представянето си участникът/всяко от лицата в обединението, включва декларация в свободна форма, с която декларира, че е вписан и номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители/трети лица, изискването за вписване и посочване на номера, под който са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители/трети лица. Когато в процедурата за обособена позиция № 1. Канцеларски материали и принадлежности участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които отговарят на критериите за подбор и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. В случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, свободна форма; Представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“; Участник, който представлява специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, представя декларация в свободна форма, че е вписан и номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз, както и информация по чл. чл. 16г, ал. 10 от ЗОП в случай, че няма възможност за самостоятелно изпълнение.; Копие на договора за обединение, в случай, че участникът е обединение. Когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Всеки участник от обединението, в което участват само лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, представя декларация в свободна форма, че е вписан и номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП; Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; Декларация за съответствие на продуктите - попълва се от участниците по обособена позиция № 4. Консумативи за офис техника – принтери/МФУ; Документ за представена гаранция за участие: копие на документа за внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция; Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции (оригинал или нотариално заверено копие).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не е приложимо
Минимални изисквания: Не е приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците по обособена позиция № 4. Консумативи за офис техника - принтери/МФУ, представят декларация за съответствие на продуктите по образец
Минимални изисквания: Участниците по обособена позиция № 4. Консумативи за офис техника - принтери/МФУ, представят декларация за съответствие на продуктите по образец
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.11.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

По реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП. Заплащане в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, стая 206 или по банкова сметка: IBAN: BG73FINV91503115415518, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка - клон Благоевград.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.11.2015 г.  Час: 09:30
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Канцеларски материали и принадлежности
1) Кратко описание

Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22852000, 22852100, 22820000, 22800000

Описание:

Папки за сортиране
Папки за досиета
Формуляри
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Предметът в частта по обособената позиция е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Други канцеларски материали
1) Кратко описание

Периодични доставки на други канцеларски материали

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192121, 30192130, 30192125, 30199760

Описание:

Химикалки
Моливи
Маркери
Етикети

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Фотокопирна и ксерографска хартия
1) Кратко описание

Периодични доставки на фотокопирна и ксерографска хартия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197642

Описание:

Фотокопирна хартия и ксерографска хартия

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за офис техника – принтери/МФУ
1) Кратко описание

Периодични доставки на консумативи за офис техника – принтери/МФУ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
65000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Печатарски материали и консумативи
1) Кратко описание

Периодични доставки на печатарски материали и консумативи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22900000, 37823800

Описание:

Различни печатни материали
Многослойни хартия и картон

3) Количество или обем

Съгласно прогнозните количества в техническата спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
270000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12