00032-2015-0007

BG-София: 04 - Превоз на поща по суша и по въздух

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Мая Микова, Марина Христова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308860; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 4
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Предметът на обществената поръчка включва приемане (вземане от адреса на Възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенски и куриерски пратки, от и на адресите на Централно управление на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и териториалните структури.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64000000, 64112000, 64113000, 64116000, 64120000, 64121100, 64121200

Описание:

Услуги на пощата и далекосъобщенията
Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Услуги, свързани с пощенски пратки "до поискване"
Куриерски услуги
Услуги по доставяне на писма
Услуги по доставяне на колети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката включва приемане (вземане от адреса на Възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка до получателя (от врата до врата) на пощенски и куриерски пратки, от и на адресите на Централно управление на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и териториалните структури. В обхвата на куриерската услуга е включено: • Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (кореспондентски пратки и малки пакети до 2 кг.); • Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.; • Неуниверсална пощеснака услуга „препоръка“ с известие за доставяне (обратна разписка); • Неуниверсална пощенска услуга „хибридна поща“, включваща: предоставяне на материали за печат, обработка на база данни и създаване на типова бланка за печат, печат на персонализирани съобщения, формат А4, сгъване, влагане в пощенски пликове, доставка на адреси на получатели на територията на цялата страна; • Вътрешни и международни пратки (обикновени, препоръчани, с препоръка и известие за доставка, с предимство и без предимство); В обхвата на куриерската услуга, съгласно Параграф 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за пощенските услуги /ЗУП/ е включено приемане, пренасяне и доставяне на куриерски пратки, експресни куриерски пратки и пратки с фиксиран час на доставка лично на получателя. Прогнозната стойност на поръчката е определена на основание чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗОП. Посочената стойности са максимални и не могат да бъдат надвишавани. Прогнозни количества: 220 000 (двеста и двадесет хиляди) броя пощенски пратки за целия срок на договора и 2 100 (две хиляди и сто) броя куриерски пратки за целия срока на договора. Същите са индикативни и не задължават възложителя да заяви услугите в прогнозните количества. Възложителят може да заяви по-голям или по-малък брой услуги от прогнозните количества, в зависимост от необходимостта му.

Прогнозна стойност без ДДС
436000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Размерът на гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2180 (две хиляди сто и осемдесет) лева, представляваща 0,5% (един процент) от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката. При подписването на договора изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на отговорността си пред възложителя при неизпълнение (включително пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от задълженията си по договора, като същата е в размер на 3% (три процента) от стойността на обществената поръчка. Гаранциите за участие и изпълнение се представят под формата на парична сума по сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато формата на гаранцията за участие или за изпълнение е парична сума, същите се внасят по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: Уникредит Булбанк, клон Батенберг IBAN: BG75UNCR96603320607314 BIC: UNCRBGSF В нареждането за плащане следва да се посочи наименованието на предмета на поръчката, както и обособената позиция. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начинът на плащане е съгласно проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят заявление за участие или оферта. Участник в процедурата не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение за участие в настоящата обществена поръчка, което следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В текста на споразумението задължително трябва да е посочен предмета на поръчката, за която се обединяват, както и да съдържа клаузи, които гарантират, че: • членовете на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора; • е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да представлява обединението за целите на поръчката, да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • членовете на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за участие. Участникът трябва: • да притежава издадена от Комисията за регулиране на съобщенията индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга. Обстоятелството се доказва с представяне на заверено от кандидата копие на лицензия, издадена от Комисията за регулиране на съобщенията; • да е вписан в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги. Обстоятелството се доказва с предоставяне на заверено от участника копие на удостоверение за вписването му в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията или заверена от участника разпечатка от публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги, съдържаща търговското наименование на участника (пощенския оператор), седалище и адрес на управление, номер на удостоверението, обхват на предоставяната пощенска услуга; • да притежава валидно удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на личните данни. Обстоятелството се доказва с представяне на заверено от кандидата копие на валидно удостоверение, издадено от Комисията за защита на личните данни; • да разполага с въведена система за управление на качеството ISO 9001/2008 или еквивалентна. Обстоятелството се доказва с предоставяне на заверено от кандидата копие на притежавания от него сертификат за качество; • да разполага с въведена система за управление на информационната сигурност ISO 27001/2005 или еквивалентна. Обстоятелството се доказва с предоставяне на заверено от кандидата копие на притежавания от него сертификат за качество; • да разполага с клонове/офиси във всички областни градове на територията на Република България; • да е изпълнил успешно през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, най-малко три услуги сходни с предмета на настоящата поръчка, придружени с удостоверение за добро изпълнение. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на минималните изисквания участникът следва да приложи: По т. 1 - Списък на услугите (по образец към документацията) и доказателство за извършенето им под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на услугите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките;
Минимални изисквания: Всеки участник в поръчката трябва да е изпълнил успешно през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, най-малко три услуги сходни с предмета на настоящата поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Ценови показатели (К1 - К9); тежест: общо 85 точки
Показател: Технически показатели (К10 - К12); тежест: общо 15 точки

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

53-02-7/...

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.11.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.11.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.12.2015 г.  Час: 10:30
Място

гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съдържание на офертата: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – по образец към документацията; 2. Представяне на участника (Оферта) – по образец към документацията; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - представя се в оригинал по образец 3 към документацията; 4. Банкова гаранция за участие или екземпляр от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – представя се в оригинал; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. В случайте, когато участникът представя копие на нотариално заверено пълномощно, същото следва да бъде заверено с „вярно с оригинала“. 6. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – представя се в оригинал или нотариално заверено копие; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор – по образец към документацията; 8. Списък на изпълнените услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с удостоверения за добро изпълнение – по образец към документацията; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по образец към документацията; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по образец към документацията; 11. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – по образец към документацията; 12. Декларация за закрила на заетостта - по образец към документацията; 13. Заверено „вярно с оригинала” копие на удостоверение за вписване на участника в публичен регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията или заверена „вярно с оригинала“ разпечатка от публичния регистър, в които да са посочили търговското наинемование на оператора, седалището и адреса на управление, номер на удостоверението и обхвата на предоставяните услуги; 14. Заверено „вярно с оригинала“ копие на издадена от Комисията за регулиране на съобщенията индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсална пощенска услуга; 15. Заверено „вярно с оригинала“ копие на валидно удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни; 16. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат за управление на качеството ISO 9001/2008 или еквивалентна; 17. Заверено „вярно с оригинала“ копие на сертификат за за управление на информационната сигурност ISO 27001/2005 или еквивалентна; 18. Декларация, че участникът разполага с клонове/офиси във всички областни градове на територията на Република България; 19. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 20. Ценово предложение; 21. Друга информация, посочена в обявлението, в документацията за участие или по преценка на участника. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Отдел Правен, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.rta.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ