Версия за печат

00113-2015-0004

BG-Кюстендил: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД, пл. 17-ти януари № 1, За: Бойко Георгиев - гл. счетоводител; отг. ЗОП, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Място/места за контакт: счетоводство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalkn.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Базата на МБАЛ Кюстендил
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ ”Д-р Никола Василиев” АД, гр.Кюстендил

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Потребленията на ел.енергия по обекти, по месеци и по тарифи за предходните 12 месеца в kWh са съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
118000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е до 1 % /един процент/ от прогнозната стойност на поръчката и е в размер на 1 000.00 (хиляда) лева.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Гаранциите за участие и за изпълнение се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за обществените поръчки: Парична сума, вносима по ГАРАНЦИОННАТА сметка BG95SOMB91301048570102 на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА, BIC: SOMBBGSF; Оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да има валидни лицензи издаден от ДКЕВР за „търговия с електрическа енергия“ съгласно Закона за енергетиката, както и за „координатор на стандартна балансираща група в Република България“. Това обстоятелство се доказва с представянето на заверено от участника копие на валидна лицензия за търговия с електрическа енергия и за координатор на стандартна балансираща група в Република България. Участникът да има през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко три изпълнени доставки за продажба на ел. енергия, които са предмет на обществената поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация-списък на изпълнените от участника доставки за последните три години по Приложение №5 от документацията, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за доставянето на ел.енергия, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за извършената доставка във вид на удостоверения, издадени от получателя на извършената доставка или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Възложителят си запазва правото да извършва проверки на извършените услуги. При констатиране на несъответствие, участникът се отстранява. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Съответствието с поставеното изискване се доказва със заверено от участника копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на услугите със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние,издадено от компетентен орган в страната на участника или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице–документ за самоличност. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП. Оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, посочени в документацията, се отстранява от участие в процедурата. Участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП, ще бъде отстранен.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи по чл.50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП и документацията за участие. Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на ново регистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за средния годишен брой работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години; Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.11.2015 г.  Час: 14:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния официален интернет адрес на МБАЛ „Д-р МБАЛ д-р Никола Василиев” АД - Профил на купувача: http://www.mbalkn.com. Всяко лице може да поиска да му бъде предоставена документация за участие, която му се изпраща за негова сметка. В този случай документацията се заплаща, като цената й е 10 лева, платими в брой в счетоводството на МБАЛ „д-р Никола Василиев” АД всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа или по банков път по РАЗПЛАЩАТЕЛНА сметка на дружеството в ОБЩИНСКА БАНКА IBAN: BG25 SOMB 9130 1048 5701 01, BIC:SOMBBGSF. В документа за внасяне на сумата да се посочи предмета на поръчката. Копие на документа за закупена документация се прилага към документацията за участие;

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.11.2015 г.  Час: 14:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.11.2015 г.  Час: 08:00
Място

сградата на МБАЛ "Д-р Н.Василиев"АД в гр.Кюстендил,пл."17-ти януари" №1, в кабинета на изп.директор;

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите - Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел;РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 24.11.2015 г от 08.30 часа в кабинета на изпълнителния директор. В случай, че е налице процесуална пречка за отваряне на ценовите предложения на 24.11.2015 г от 08.30 часа комисията ще уведоми писменно участниците за другата дата за отваряне на ценовите предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ