Версия за печат

02745-2015-0001

BG-Кърджали:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1568 от 08.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОУ Св. Св. Кирил и Методий, ул. Генерал Чернобузов №19, За: Лиляна Тодорова-Янкова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65926, E-mail: litoian@abv.bg, Факс: 0361 65926

Място/места за контакт: ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svetii-kardjali.org..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001%(маркирано гориво за отопление) за отоплителния сезон на 2015/2016 години.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на основание на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП и във връзка с приложението към чл.38 от ППЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са по списък предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса.Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на закона.В момента на вземане на това решение се работи по осъществяването на проект за доставка на природен газ до сградата. Тъй-като няма категорична яснота за крайния срок на пущане на съоръжението вземаме това решение за да не останем без отопление при започването на отоплителния сезон.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

покана не се изпраща. Чл.93, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.10.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Лиляна Тодорова Янкова
Длъжност: директор