Версия за печат

00765-2015-0008

BG-Брацигово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на детски градини и социални заведения в община Брацигово „

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Брацигово, с.Исперихово,община Брацигово
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставките се извършват след подаване на заявки от потребителите до техните складове, с транспортни средства на изпълнителя.Транспортните средства трябва да отговарят на нормативните изисквания за превозване на хранителните продукти.Потребители на хранителни продукти са : ОДЗ „Божура Фурнаджиева”гр.Брацигово, ОДЗ”Здравец” гр. Брацигово; ОДЗ “Йордан Шопов”-с. Исперихово, Домашен социален патронаж в гр.Брацигово; Комплекс за “Социални услуги” гр.Брацигово, „Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр. Брацигово и Обществена трапезария -гр.Брацигово. Изпълнителят на поръчката трябва да извърши доставките, предмет на поръчката в съответствие с обхвата и изискванията, посочени в Техническата спецификация неразделна част от настоящата документация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество на хранителни продукти се формира от заявките на потребителите на доставката за срока на поръчката която е за 12 месеца от датата на влизане в сила на сключения договор с изпълнителя на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в една от следните форми: •Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя - Община Брацигово: IBAN: BG88SOMB91303332969601 ,BIC: SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка АД клон Пещера,Титуляр на сметката : Община Брацигово. Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. •Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Участниците следва да представят гаранция за участие в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин /.Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с превод на български език в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност,еднакъв със срока на валинсот на офертата. /90 дни/ след изтичане валидността на офертата. • Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. • Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. • Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. •Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в една от следните форми: •Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметка на Възложителя- Община Брацигово:IBAN: BG88SOMB91303332969601,BIC: SOMBBGSF, Име на банка: Общинска банка АД клон Пещера,Титуляр на сметката : Община Брацигово. • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да е не по-малко от 30 дни, след изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение е в разме на 3 % от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по банков път в лева след представяне на фактура,документи доказващи произхода на стоките,сертификат за качество на стоките и други необходими съгласно изискванията на контролните органи. Фактурите се издават за всеки потребител поотделно. Сроковете за плащане са съгласно клаузите на договора и предложението на изпълнителя за отложено плащане в дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице .Когато участник в процедурата е обединение което не е юридическо лице ,към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа ,с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник в следните случаи: 1. Когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП и предвидените в настоящите указания, след като са били изискани от него от комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;2. Когато участникът не е представил документ за внесена гаранция за участие, след като e била изискана от него от комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;3. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;4. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;5.Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 6. Когато участникът е обявен в несъстоятелност;7. Когато участникът е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;8.Когато участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; Възложителят може да отстрани от участие в процедурата участник в следните случаи:1. Когато участникът е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;2.Участник, който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;3.Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;4. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;5.Когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на участника са "свързани лица" с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 6. Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 7.За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.;8.Ако Възложителят покани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл, се отстранява от участие участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;9.Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес,както и текста: До Oбщина Брацигово гр. Брацигово, п.к. 4579 ул. Атанас Кaбов № 6а За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на детски градини и социални заведения в община Брацигово” Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Приемането на офертите се извършва на фронт –офиса на община Брацигово,гр.Брацигово,ул.”Атанак Кабов „ № 6А. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 16.Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл.57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 1.представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 6. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършените доставки се предоставя под формата на заверено копие на удостоверение/препоръка за добро изпълнение, относими към всеки всеки един договор посочен в списъка,самият договор, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2)Участникът да притежава собствена или наета база,регистрирана като обект за производство и/или търговия с храни по чл.12 от Закона за храните. Доказва се с Удостоверение от БАПХ. 3)Участникът да има специализирано/и транспортно/и средство/а, които да са на разположение за срока на действие на договора, представляващи собствен или нает транспорт, придружени с валидни санитарни разрешителни за превоз на хранителни стоки, издадени съответно от РЗИ/РИОКОЗ/ или БАБХ, с приложени копия на регистрационни талони. Доказва се с декларация образец № 13
Минимални изисквания: 1)Участникът да има опит в изпълнението на доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката, като е изпълнил поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, което не е юридическо лице минималните изисквания за технически възможности се прилагат за обединението като цяло, а не към всяко от лицата включени в него. При участие на подизпълнители минималните изисквания за технически възможности се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката. Под доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира доставки на хранителни продукти,плодове,зеленчуци в детски и социални заведения както и училища.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Най ниска цена ; тежест: 80
Показател: Срок на отложена плащане; тежест: 10
Показател: Срок на изпълнение на доставките; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.11.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.11.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.11.2015 г.  Час: 10:30
Място

сградата на Младежки дом ,гр. Брацигово ,ул. Христо Смирнески №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от III.2.1.Изисквания към кандидатите или участниците ,включително за вписването им в професионален или търговски регистър: 7. декларация във връзка с чл.3,т.8 от закона за икономическите и финансови отношения с дружествата ,регистринани в юрисдикции с преференциялен данъчен режим,свързаните с тях лица и техниче действителни собственици “ 8. декларация по чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари” 9. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 10. Декларация за ползване на подизпълнител – видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Офертите следва да бъдат валидни със срок 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4. Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” 1. Ценовото предложение се подготвя от участника по образеца от настоящата документация. Този документ се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 «Предлагана цена», поставен в плика с офертата и задължително следва да отговаря на следните условия: Предлагана цена за изпълнение на поръчката (оригинал), която съгласно настоящата документация, следва да включва попълнен образец на «Ценово предложение». Документацията е достъпна за изтегляне в "Профила на купувача"-http://www.bratsigovo.bg/op.php За контакти : Цонка Кушлева -Гл.експерт "Обществени поръчки",03552 2065 в.120

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно член 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.10.2015 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ