Версия за печат

00913-2015-0001

BG-ПОРДИМ:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-10-67 от 22.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ПОРДИМ, УЛ.ИВАН БОЖИНОВ 1, За: ИНЖ. РАЙНА ДОНЧЕВА, Р.БЪЛГАРИЯ 5898, ПОРДИМ, Тел.: 06513 2121, E-mail: obshtina-pordim@abv.bg, Факс: 06513 2216

Място/места за контакт: ИНЖ. РАЙНА ДОНЧЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pordim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pordim.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на 100 000 литра гориво /+/-20%/ на газьол за отопление с код по ЕКП 02144400045 за общински детски градини, обединено детско заведение, СОУ"Св.Св. Кирил и Методий" гр. Пордим, основни и средни училища, Дом за деца лишени от родителски грижи, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип, Защитено жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция и общинска администрация, за отоплителен сезон 2015 - 2016 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поръчката е за доставка на стоки, включени в списъка, предложен от държавната комисия за стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

чл.90, ал.3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9894070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Полина Стефанова Цветкова
Длъжност: ВРИД кмет на община Пордим