Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. Александровска №26, За: инж. Чанка Коралска; Боряна Балабанова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907204; 056 907460, E-mail: b.balabanova@burgas.bg, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/894/23601.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев”, бл. 32“ Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изграв“, бл. 57 ” Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“,бл. 114” Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, , ж.к. Меден рудник“,бл. 105” Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 88 Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27 Обособена позиция № 7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“, бл. 101 Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

на територията на гр. Бургас

код NUTS

BG341

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност
12448598.35 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев”, бл. 32“ Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изграв“, бл. 57 ” Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“,бл. 114” Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, , ж.к. Меден рудник“,бл. 105” Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 88 Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27 Обособена позиция № 7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“, бл. 101 Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес грБургас, ж. к. „Изгрев” бл.32
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес грБургас, ж. к. „Изгрев” бл.32

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес грБургас, ж. к. „Изгрев” бл.32

Прогнозна стойност, без да
1613811.25 BGN


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.54

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.54Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.114
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.114

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.114

Прогнозна стойност, без да
1419625 BGN


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.105
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.105

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Меден рудник” бл.105

Прогнозна стойност, без да
1328195 BGN


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл.88
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл.88

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ бл.88

Прогнозна стойност, без да
1590800 BGN


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27

Прогнозна стойност, без да
784467.35 BGN


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Меден рудник , бл. 101
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Меден рудник , бл. 101

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к.Меден рудник , бл. 101

Прогнозна стойност, без да
1855865 BGN


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403

2) Oбщ терминологичен речник (CPV)

71221000, 71315000, 45000000

Описание:

Архитектурно проектиране на сгради
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас на „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403

Прогнозна стойност, без да
2243438 BGN