Версия за печат

00168-2014-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, бул. Дякон Игнатий 9, За: Минчо Господинов Цветков, България 1000, София, Тел.: 02 9371047, E-mail: caa@caa.bg, Факс: 02 9805337

Място/места за контакт: бул. Дякон Игнатий 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.caa.bg/page.php?category=72.

Адрес на профила на купувача: http://www.caa.bg/page.php?category=72.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Контролни и регулаторни функции в областта на гражданското въздухоплаванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 04-23-39 от 13.12.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00168-2014-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура се открива за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво”, възлагана в изпълнение на проект „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" със следните дейности: 1. Анализ и проектиране във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие. 2. Технологични разработки във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие. 3. Анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги. 4. Вписване на информационните обекти и услуги в предвидените в ЗЕУ регистри.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 45-10-38 от 09.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Консорциум ЕЙ АЙ ПИ ДЗЗД,176633301, София, ул. Златовръх №32, офис-партер, РБългария 1164, София, Тел.: 02 8621049, Факс: 02 8621049

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора са следните дейности: 1. Анализ и проектиране във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие. 2. Технологични разработки във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие. 3. Анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги. 4. Вписване на информационните обекти и услуги в предвидените в ЗЕУ регистри.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност посочена в договора
537000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.09.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
537000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

24.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Минчо Господинов Цветков
Длъжност: Главен директор