00274-2015-0008

BG-с. Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-15 от 17.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Руен, ул. Първи май № 18, За: Хасибе Рамаданова, Р. България 8540, с. Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Хасибе Рамаданова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на МПС на Община Руен.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обекта на поръчката е доставка на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл. 91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Мирем Хасан Дервиш
Длъжност: за Кмет на Община Руен съгл. заповед РД-08-774/17.09.2015г.