00120-2015-0014

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Място/места за контакт: Роман Райчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /курортна поликлиника/ в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Кюстендил.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Кюстендил, , ул.„Цар Симеон I“ № 28, филиал на СБР
Код NUTS: BG415
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /курортна поликлиника/ в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Кюстендил. Предметът на поръчката обхваща усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /курортна поликлиника/ в „СБР - НК" ЕАД, филиал Кюстендил". Подробно описание на обекта се съдържа в документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и количествата СРР, предмет на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация - неразделна част от документацията за участие. Документацията е публикувана в Профила на купувача.

Прогнозна стойност без ДДС
650000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение: 1. Банкова гаранция в полза на възложителя, или 2. Депозит на парична сума по сметка на възложителя. При избор на парична сума за форма на гаранцията за участие, съответно за изпълнение плащането следва да бъде извършено по следната банкова сметка на възложителя: Банка „УниКредит Булбанк“, IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35, BIC: UNCRBGSF. Гаранцията за участие е в размер на 2000 (две хиляди) лева. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 0.5 % от стойността на договора без включен ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да е учредена по образец на обслужващата банка на участника. Банковата гаранция задължително трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да бъде усвоена изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя. Срокът на валидност на гаранцията за участие, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде равен на гаранционния срок на извършените и приети строително - монтажни работи - предмет на договора + 30 календарни дни. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранцията е за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в тази документация. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. Отстранените участници в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. Класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на цената от Възложителя на Изпълнителя се извършва какато следва: 1. Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора – в срок до 5 (пет) дни от сключване на договора; 2. Междинно плащане в размер на 30% от стойността на договора - в срок до 5 (пет) дни от подписване на междинен протокол (бивш образец 19) за изпълнен не по-малко от 80 % от обема на поръчката и представяне на фактура от Изпълнителя; 3. Окончателно плащане в размер на 20% от стойността на договора - в срок от 5 (пет) дни от подписване на двустранния протокол за приемане на работата и представяне на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника (по образец), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); в) Удостоверение, от което да е видно, че участникът е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи ПЪРВА група ВТОРА категория или еквивалентен регистър съгласно чл. 49 от ЗОП (оригинал или заверено от участника копие); 3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 8. Доказателства за технически възможности, посочени в това обявление; 9. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на участника; 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец). Ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 11. Ценово предложение (по образец), заедно с Таблица с единични цени (по образец) на електронен носител във формат Microsoft Excel. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 2, букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2, б. "в" , т.8 – само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2 се представя в официален превод, а документитите по т. 8, които са на чужд език се представят и в превод. При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения и/или доказателства от участника по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не
Минимални изисквания: Не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката. 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 3. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 4. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 5. Декларация-списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители, посочени в дясната колона (по образец);
Минимални изисквания: 1. Участникът да разполага с достатъчно техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 2. Участникът да разполага със сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 3. Участникът да разполага със сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 4. Участникът да разполага със сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката; 5. Участникът да разполага със следните експерти за изпълнение на поръчката: 5.1. Технически ръководител на обекта; 5.2. Координатор по безопасност и здраве при строително-ремонтните работи; 5.3. Контрольор по качеството на строително-ремонтните работи. 5.1. Техническият ръководител на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: • Да има минимум завършено образованиe – съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ; • Да има най-малко 3 (три) години специфичен опит като технически ръководител на строителни обекти 5.2. Координатор по безопасност и здраве в строителството – трябва да отговаря на следните условия: • Да има валидно удостоверение • Да има най-малко 3 години специфичен опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ 5.3. Контрольор по качество в строителството– трябва да отговаря на следните условия •Да има валидно удостоверение •Да има най-малко 3 години специфичен опит като контрольор по качество в строителството на строителни обекти
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Мерки за осигуряване качеството на изпълнението; тежест: 50
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Норми при непредвидени СРР; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.10.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.10.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.10.2015 г.  Час: 15:00
Място

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ