Версия за печат

BG-Бургас: Строителство

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул.Александровска № 26, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: СПОРТЕН КОМПЛЕКС СЪС ЗАКРИТ БАСЕЙН И ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ С ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ В УПИ I-429, КВ.56 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР. БУРГАС“

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството

Строителство

Основна площадка или място на изпълнение на строителството

територията на гр.Бургас

II.3) Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Определяне на изпълнител за проектиране и изграждане(инженеринг) на обект: Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради в УПИ I-429, кв.56 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас, което включва следните основни видове дейности:1. Изработване на работен проект по прието техническо задание с Протокол - решение на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/;2. Изпълнение на предвидените в проекта СМР за изграждане на обекта 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли;В това число: предварителни проучвания съгласно заданието за проектиране и допълнителни по преценка на проектанта;изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект;извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи;получаване на разрешение за строеж;временно строителство;доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане, машини и съоръжения;строително – монтажни работи;упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли;единични, комплексни и 72-часови изпитвания;изработване на изпълнителна и екзекутивна документации.

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Прогнозна стойност
10833333 BGN
II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71315000, 45212212

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плувни басейни

II.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Съответни правителствени уебсайтове, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ