Версия за печат

00808-2015-0006

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Теодор Хиков, България 1797, София, Тел.: 02 9396715, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9809282

Място/места за контакт: на същия адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване в шест обособени позиции“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване в шест обособени позиции“: Обособена позиция № 1 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”; Обособена позиция № 2 с предмет: “Мултидименсионен газов хроматограф“; Обособена позиция № 3 с предмет: „Апарат за определяне на специфичната топлина на изгаряне (калориметър)“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Аутосамплер за високоефективен течен хроматограф“; Обособена позиция № 5 с предмет: „Лабораторни камини“; Обособена позиция № 6 с предмет: „Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

• Обособена позиция № 1 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ” Обособената позиция включва 4 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ. Обособена позиция № 2 с предмет: “Мултидименсионен газов хроматограф“ Обособената позиция включва 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в автомобилни бензини. Обособена позиция № 3 с предмет: „Апарат за определяне на специфичната топлина на изгаряне (калориметър)“ Обособената позиция включва 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър). Обособена позиция № 4 с предмет: „Аутосамплер за високоефективен течен хроматограф“ Обособената позиция включва 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф. Обособена позиция № 5 с предмет: „Лабораторни камини“ Обособената позиция включва 4 бр. лабораторни камини. Обособена позиция № 6 с предмет: „Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива“ Обособената позиция включва: - 1 бр. сушилня - 1 бр. колбогрейка за колби - 500 ml - 1 бр. колбогрейка за колби- 1000 ml - 1 бр. прецизна аналитична везна - 1 бр. вискозитетна вана.

Стойност, без да се включва ДДС
613309.93 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

10.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Гаранцията за участие е сума в лв. без ДДС в размер на 1 % от прогрозната стойност на всяка обособена позиция, както следва: • За обособена позиция № 1 – 1955,06 лв. • За обособена позиция № 2 – 2918, 50 лв. • За обособена позиция № 3 – 534,15 лв. • За обособена позиция № 4 – 234, 70 лв. • За обособена позиция № 5 – 348,80 лв. • За обособена позиция № 6 - 141,86 лв. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, гаранциите се представят за всяка обособена позиция поотделно. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с предмет: „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“, обособена позиция №...................................(посочва се номерът и наименованието на обособената позиция) 3.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора за съответната обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора; Банковите разходи по откриването на гаранциите за участие или за изпълнение са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция за изпълнение, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение. 3.3. 2 (два) % от внесената гаранция за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване по изпълнение на договора. 3.4. Отделно от гаранция за изпълнение изпълнителят внася и банкова гаранция обезпечаваща на 100% авансовото плащане. 4. Освобождаване на гаранциите. Гаранцията за участие се задържа, освобождава и усвоява от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение се освобождавав в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, с изключение на частта обезпечаваща гаранционното обслужване. Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща гаранционното обслужване в срок до 30 дни след изтичане на гаранционния срок по договора. Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в 30 дневен срок след извършване на доставката по договора, освен ако не е усвоил същата. Условията и сроковете за задържане на гаранциите по т.3.2, 3.3. и 3.4 се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Цената по договора се заплаща, както следва: - Авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора - в срок до 30 дни след представянето на банкова гаранция обезпечаваща на 100% авансовото плащане и представена оригинална фактура. - Окончателно плащане в размер на 80% от стойността на договора - в срок до 30 дни от датата на подписване на протокол и след представяне на оригинална фактура, но не по-късно от крайната дата за приключване на проекта. Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя за изпълнената от него работа, които са приети по реда на този договор.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП НЕ поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника в оргинал.Представяне на участника, което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2 , 3 и 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. Наличието на обстоятебства по чл.47, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП води до отстраняване на участник в процедурата. Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001, Документ за учредена/внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.106, § 1 и чл.107, § 1 от Регламент /Евратом/ №966/2012 г. на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила приложими за общия бюджет на Съюза.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС/.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. Документи относно критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 - Техническо предложение и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е необходимо. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Това обстоятелство се доказва със сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника с изискванията на ISO 9001:2008, или еквивалентен, за участника, /във формата на заверено копие/, с обхват на действие съответстващ на предмета на обществената поръчка, независимо за коя обособена позиция се подава офертата. 2. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите. Списъкът на доставките трябва да бъде придружен с доказателство за извършената доставка, по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП. В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то следва да докаже изпълнението на поне 3 доставки на оборудване, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците да имат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, или еквивалентна такава, с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка. Обхват, съответстващ на предмета на поръчката е: доставки на контролно-измервателна и/или лабораторна и/или аналитична апаратура и/или уреди за измерване и/или за изпитване. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "БСА" или от друг национален орган за акредитация, който е страна на Многостранното споразувение за взаимно признаване на Европейската организациия за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 2. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертите, най-малко една доставка на оборудване, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Забележка: Доставки, сходни с предмета на обществената поръчка, независимо за коя обособена позиция се подава оферта, са: доставки на контролно-измервателна и/или лабораторна и/или аналитична апаратура и/или уреди за измерване и/или за изпитване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.10.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" №52А, ет. 4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качeство" - Договор № BG161PO003-4.3.02-0001-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

VI.3) Допълнителна информация

3. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: • лично – срещу подпис или чрез входиране в деловодството на участника; • по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес; • чрез куриерска служба; • по факс; • по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; • чрез комбинация от тези средства. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис, или чрез входиране в деловодството на участника, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс или по електронен път. Сроковете са определени при условията на чл. 64, ал. 3 от ЗОП. С декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 /Образец №4/, се декларира, че: а) Към датата на подаване на оферта, участникът в процедура за възлагане не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; б) Към датата на подаване на оферта, участникът няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; в) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, към датата на подаване на оферта от участника, не притежава дялове от капитала на участник в процедура за възлагане изпълнението на дейности по проект, съфинанисиран по ОП „Конкурентоспособност"; г) Към датата на подаване на офертата, участникът няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или Междинното звено на ОП „Конкурентоспособност" докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.09.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 4 бр. преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
195506.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 10.12.2015 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в автомобилни бензини“
1) Кратко описание

„Мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в автомобилни бензини“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в автомобилни бензини.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
291850.76 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 10.12.2015 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 3 с предмет: „Апарат за определяне на специфичната топлина на изгаряне (калориметър)“
1) Кратко описание

Обособена позиция № 3 с предмет: „Апарат за определяне на специфичната топлина на изгаряне (калориметър)“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър).

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
53415.83 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 10.12.2015 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция обособена позиция № 4 с предмет: „Аутосамлер за високоефективен течен хроматограф“
1) Кратко описание

обособена позиция № 4 с предмет: „Аутосамлер за високоефективен течен хроматограф“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
23470 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 10.12.2015 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 5 с предмет: „Лабораторни камини“
1) Кратко описание

Обособена позиция № 5 с предмет: „Лабораторни камини“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва 4 бр. лабораторни камини.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34880 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 10.12.2015 г. Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция обособена позиция № 6 с предмет: „Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива“
1) Кратко описание

обособена позиция № 6 с предмет: „Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива“

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

3) Количество или обем

Обособена позиция № 6 с предмет: „Спомагателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива“ Обособената позиция включва: - 1 бр. сушилня - 1 бр. колбогрейка за колби - 500 ml - 1 бр. колбогрейка за колби- 1000 ml - 1 бр. прецизна аналитична везна - 1 бр. вискозитетна вана.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14186.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 10.12.2015 г.