Версия за печат

00285-2015-0006

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Христо Сапунджиев, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 0888 414193, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/procedures/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Мая Бъскова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588561, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Бензиностанциите на изпълнителя
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на горива за автомобилния парк на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: автомобилен бензин А-98 Н и евродизел Б 5

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09132100, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Безоловен бензин
Дизелово гориво

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозни количества: автомобилен бензин А- 98 Н - 3 000 литра, евродизел Б 5 - 96 000 литра

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1500 ( хиляда и петстотин лева) лв. и се представя под формата избрана от участника: парична сума по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на приблизителното количество гориво и се внася по посочената банкова сметка на Възложителя преди сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 25 (двадесет и пет) месеца, считано от момента на подписване на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, Клон Благоевград

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал, придружена със справка, която включва данни относно: № на електронна карта; регистрационен номер на МПС; дата и час на зареждане, бензиностанция (номер и адрес); количество и вид на зареденото гориво; стойност на договорения процент отстъпка; редовната и официално оповестена единична цена на дребно валидна за съответната бензиностанция, в български лева с ДДС, за съответния вид литър гориво в деня на закупуването му, както и обща стойност на съответния вид заредено гориво, коригирано с процента отстъпка за него.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки участник представя следните документи: Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, свободна форма;Представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“, образец № 1.;Копие на договора за обединение, в случай, че участникът е обединение. Когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, образец № 2;Декларация за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6, образец № 4;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, 5;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; Справка-декларация за бензиностанциите на територията на Р. България; Документ за представена гаранция за участие: копие на документа за внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция.; Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции (оригинал или нотариално заверено копие).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да разполага с поне една бензиностанция на територията на територията на всеки един областен град, която да предлага горепосочените горива и да е включена към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Участникът следва да разполага и с поне една бензиностанция с денонощен режим на работа на територията на всеки един от градовете – Благоевград, София, Пловдив, Плевен и Бургас, която да предлагана автомобилен бензин А – 98Н и дизелово гориво – Б5 и е включена към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Доставеният автомобилен бензин трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени в Техническата спецификация, на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба. Доставяното дизелово гориво трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в Техническата спецификация, на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими нормативни актове. Участникът представя справка-декларация за броя на бензиностанциите на територията на Р. България.
Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с поне една бензиностанция на територията на територията на всеки един областен град, която да предлага горепосочените горива и да е включена към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Участникът следва да разполага и с поне една бензиностанция с денонощен режим на работа на територията на всеки един от градовете – Благоевград, София, Пловдив, Плевен и Бургас, която да предлагана автомобилен бензин А – 98Н и дизелово гориво – Б5 и е включена към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Доставеният автомобилен бензин трябва да отговаря на техническите изисквания, посочени в Техническата спецификация, на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба. Доставяното дизелово гориво трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в Техническата спецификация, на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими нормативни актове. Участникът представя справка-декларация за броя на бензиностанциите на територията на Р. България.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

По реда на чл. 28, ал. 7 ЗОП. Заплащане в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66, Ректорат, стая 206 или по банкова сметка: IBAN: BG73FINV91503115415518, BIC: FINVBGSF, Първа инвестиционна банка - клон Благоевград.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, Ректорат, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ