Версия за печат

00274-2015-0007

BG-с.Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-13 от 09.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 44 км. пробег по разписание” и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 17.06.2015г. с Решение с изх.№ ОП-7 на Кмета на община Руен беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва:1. специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание;2. специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак – 58 км. пробег по разписание;3. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание;4. специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание" с УНП в АОП 00274-2015-0002. С Решение от 05.08.2015г.на Кмета на община Руен откритата „открита“ по вид процедура е прекратена в частта за обособена позиция 2 на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, поради това, че не е подадена нито една оферта. Цититраното решение за прекратяване към настоящия момент е влязло в сила. С оглед на горното и на основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП откривам настоящата процедура договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

“.СД „Евро 89-Добромир-Мустафови сие”,с. Добромир, общ. Руен „Хем - 69” ЕООД,с. Соколец,общ. Руен

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ОП-7 от 17.06.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00274-2015-0002

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозна стойност 16 456.00лв.(шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и шест лева) без ДДС.Количество и обем съгласно одобрена покана. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Руен на адрес 8540 с.Руен, ул.“Първи май“18, до 12:00ч. на 14.09.2015г. Офертите за участие ще се отворят на 14.09.2015г. от 13:30часа в стая 35 в административната сграда на община Руен, с. Руен, ул.“Първи май“18. Достъп до документацията е на адрес: www.obstinaruen.com


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Исмаил Юсмен Осман
Длъжност: Кмет на община Руен