Версия за печат

04892-2015-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 10 от 07.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция Технически операции, ул. 6 септември 29, За: инж. Валентин Мадански, Република България 1000, София, Тел.: 02 9823363, E-mail: dpno.dato@gmail.com, Факс: 02 9461339

Място/места за контакт: ДАТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dato.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dato.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 119в, ал. 3, т. 5 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на криптографски средства за защита на информацията

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на обществена поръчка „Доставка на криптографски средства за защита на информацията“ е чрез провеждане на процедура договаряне без обявление на основание чл. 119в, ал. 3, т. 5 от ЗОП - от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поради което поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител. Предметът на поръчката и изборът на процедура са съобразени с мотивирано становище изх.№31-7712/08.06.2015 г. на служителя по сигурността на информацията на държавна агенция "Технически операции" (ДАТО). Обществената поръчка се провежда по утвърдена от възложителя схема за класификация на етапите и изпълнение на договора, изх.№31-9649/14.07.2015 г. В т.26 от ДР на ЗОП е посочено, че специални или изключителни права са права, които са предоставени от закон или от компетентен държавен орган на основание, предвидено в закон, в резултат на които упражняването на дейности се запазва за едно или повече лица и значително се ограничава възможността други лица да изпълняват такива дейности. В чл. 1 от Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация (НКСКИ), приета на основание чл. 85 от ЗЗКИ, са определени органите за криптографска сигурност на класифицираната информация в Република България и условията и реда за използване на криптографски методи и средства за защита на класифицирана информация, производство, съхраняване и разпределяне на криптографски ключове; издаване на разрешения и удостоверения за работа с криптографски средства; както и одобрение за прилагане на криптографски средства. В чл.3 от НКСКИ е посочено, че Орган по криптографската сигурност (ОКС) на Република България е Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Дейностите на ОКС са лимитативно изброени в чл.4 от НКСКИ, като в т. 3 е посочено, че „оценява и одобрява криптографски методи и средства за защита на класифицираната информация“. Съгласно чл. 14 от НКСКИ за защита на класифицираната информация се прилагат само криптографски средства, предварително одобрени и регистрирани от ОКС по чл. 86 от ЗЗКИ. Предвид обстоятелството, че ръководителят на организационната единица взема решение за необходимостта от използване на криптографски средства за защита на класифицираната информация, от ДАТО до ОКС - ДАНС е направено запитване, писмо рег. № 31-5633/08.04.2015 г. В отговор, с писмо рег. № И-кр-233/24.04.2015 г. (вх. № 32-5422/29.04.2015 г. по описа на ДАТО) сме уведомени, че ОКС-ДАНС е одобрил криптографски средства за защита на класифицираната информация с класификационно ниво за сигурност „Поверително“ и „Секретно“, работещи в реално време (on-line) и използващи IP/VPN преносна среда, като ги е изброил в четири пункта. Посочено е, че криптографските средства са производство на швейцарска фирма CRYPTO AG, а заявители за одобрението на тези средства за защита на класифицираната информация са: 1. „Крипто“ ЕООД за IP криптори НС-7820 и НС-7830 и 2. „Стемо“ ООД за IP VPN Encryption HC-7805 Small Office Version и IP VPN Encryption HC-7825 Enterprise Version. С писмо рег. № RB202002-002-05/И-кр-4-1186/13.07.2015 г. - класифицирано (вх. № 3-462/14.07.2015 г. по описа на ДАТО) сме уведомени, че от ОКС–ДАНС са одобрени криптографски средства за защита на класифицирана информация, разработени и произведени от „СекНет“ АД. Във връзка спазване разпоредбата на чл. 17 от НКСКИ, с оглед започване на процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на криптографски средства за защита на класифицирана информация, от ОСК–ДАНС е дадено съгласие рег. № И-кр-455/02.07.2015 г. (вх. № 32-6580/03.07.2015 г. по описа на ДАТО) за използване на криптографско средство, работещо в реално време (on-line) и използващо IP/VPN среда. Мотивите за избора на процедура продължават в раздел VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„Крипто“ ЕООД с ЕИК 831285562; „Стемо“ ООД с ЕИК 817080126; „Секнет“ АД с ЕИК 131357407.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължение отраздел V.1) Предвид изложеното, с оглед даденото от ОКС–ДАНС съгласие за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка и получената от ОКС–ДАНС информация за предварително одобрение и регистрация на криптографски средства, и посочени заявители за това им одобрение, следва да се счита, че налице е хипотезата на чл. 119в, ал. 3, т. 5, предл. 2 от ЗОП, т.е. фирмите, заявили за одобрение в ОКС–ДАНС криптографски средства за защита на класифицирана информация и получили такова одобрение от ОКС–ДАНС, се явяват носители на изключителни права, предоставени от компетентен държавен орган, на основание предвидено в закон. Видно от описаната фактическа обстановка и съобразявайки се с правата на юридическите лица, посочени като заявители за одобрение и регистрация на криптографски средства за защита на класифицирана информация, съществуват достатъчно основания да се обоснове заключение за законосъобразност на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на чл. 119в, ал. 3, т. 5 от ЗОП. Специфични изисквания за участие: 1. Кандидатите да притежават валидно удостоверение за сигурност минимум до ниво „Поверително” на дружеството, даващо право на кандидата да създава, обработва и съхранява класифицирана информация в своите помещения и валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително” на служител по сигурността на информацията и срок на валидност на същите - не по-малък от 6 (шест) месеца след срока подаване на оферти за участие. 2. Лицата, ангажирани с непосредственото изпълнение на договора, да притежават валидни разрешения за достъп до класифицирана информация минимум с ниво „Поверително” и срок на валидност - не по-малък от 6 (шест) месеца след срока на подаване на оферти за участие. 3. Копия на валидното удостоверение за сигурност минимум с ниво „Поверително” на дружеството, сертификат на регистратура за класифицирана информация, валидни разрешения за достъп до класифицирана информация минимум с ниво „Поверително” на служителя по сигурността на информацията и на завеждащия регистратурата за класифицирана информация, се предоставят заверени с „Вярно с оригинала” от служителя по сигурността на информацията. 4. Копия на разрешения за достъп до класифицирана информация минимум с ниво „Поверително” на лицата, които ще участват в договарянето с Възложителя, се предоставят заверени с „Вярно с оригинала” от служителя по сигурността на информацията. 5. Документите по т. 3. и т. 4 се представят на Възложителя с официално писмо, в срок до 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока за подаване на оферти за участие. Прогнозна стойност на обществената поръчка 1 000 000 (един милион) лева без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Бисер Борисов, упълномощен със заповед рег. № РД-30-1980/27.04.2015 г. на председателя на ДАТО
Длъжност: Заместник - председател на Държавна агенция Технически операции