Версия за печат

00274-2015-0006

BG-с.Руен: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Муазес Ружди-спец.канцелария, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Място/места за контакт: Деловодство, етаж трети, стая 30

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ЗА ЗИНИЯ ПЕРИОД НА 2015-2016г.”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: територията на община Руен.
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период, а имено: -подготвителни работи: изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.; - снегозащита; -снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно - ледени пластове

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно техническа спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
133718.78 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.04.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в банка "Алианц Банк България“ АД, IBAN: BG72BUIN95613300506178, BIC: BUINBGSF или на касата на Общината, или банкова гаранция. Гаранцията за участие в процедурата е 1337 лв. без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на възложителя, както следва: банка "Алианц Банк България“ АД, IBAN: BG72BUIN95613300506178, BIC: BUINBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Отчитането за общинските пътища и за улиците по населени места ще се извършва месено в отделни приемно - предавателни протоколи и ще се фактурират поотделно. Финансирането се извършва до размера на получените целеви трансфери за зимно поддържане и почистеване за 2015-2016г. При не пълно финансиране на услугата от МФ прогнозната стойност/ стойността на договора за обществена поръчка ще бъде коригирана пропорционално на база на осигурените трансфери. Средствата ще се разплащат по съответния ред, регламентиран от закона за ДБРБ за 2015г- 2016г. Начин на плащане - в български лева по банков път на база реално извършени и приети услуги и надлежно оформени документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и номерата на страницата/ите, на която/ито се намират(изготвя се от участника в свободна форма); 2. Представяне на участника, който включва посочване на: - единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. - декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП(по образец); 3. При участници обединения- договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението- и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва/ представляващия; 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума; 5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл.51, съгласно т. IІІ. 2.3. „Минимални изисквания за технически възможности и квалификация” от Обявлението за поръчката и раздел 5, ІІІ. от документацията за участие. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП(по образец). 7. Декларация за ползване на подизпълнител/и по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, вида и дела на участието им. (по образец); 8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител /когато е приложимо/(по образец); 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд (по образец); 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец); 11. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по официална регистрация;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Обстоятелството се доказва със списък на собствени и/или наети и/или лизинг изискуемата техника, придружен със заверени копия на свидетелствата за регистрация на ППС и/или договори за наем и/или лизинг на ППС (ако участника участва с взети под наем или на лизинг ), с които ще се изпълнява поръчката. Срокът на договора/ите за наем трябва да е с продължителност най-малко до 30.04.2016г. включително; 2.Обстоятелството се доказва с представяне на списък на услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП доказателство за извършена услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Минимални изисквания: Всеки участник следва да разполага с минимум собствено или наето техническо оборудване както следва: -комбиниран багер - 8 бр., - товарен автомобил за ръчно за опесъчаване – 5 броя., - роторен снегорин - 1 бр.; 2.Всеки участник следва да е извършил услуга с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката (зимно поддържане и/или снегопочистване), изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансова оценка; тежест: 80
Показател: Техническа оценка; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.10.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.10.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

заседателна зала на община Руен, с.Руен, ул.Първи май 18

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Органи, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията за труд. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес: www.nap.bg; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес: www.moew.government.bg; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес: www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Документацията за участие е публикувана на профила на купувача http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Въложителят ще приложи чл.14, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.09.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ