Версия за печат

00038-2015-0056

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 118 от 02.09.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община, Община Габрово, За: Кристина Лозанова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/198-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет: “Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: “Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства за подобекти: 1. „Благоустрояване подобект 4” и 2. „Благоустрояване подобект 5”. Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР, а именно: “Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства за подобекти: 1. „Благоустрояване подобект 4” и 2. „Благоустрояване подобект 5”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За разработване на работния проект за “Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства за подобекти: 1. „Благоустрояване подобект 4” и 2. „Благоустрояване подобект 5”, възложителят има сключен и изпълнен вече Договор с АРК ПРОЕКТ ООД, гр. Габрово с №649-УР-14/21.11.2014 г. Услугата е разплатена с Фактура №241/20.02.2015 г. и Фактура №249/15.05.2015 г. Изпълнението на проекта е одобрено от възложителя и от ОЕСУТ включително. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал. 1, т.8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху проекта. Предвид обстоятелството, че обект “Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства за подобекти: 1. „Благоустрояване подобект 4” и 2. „Благоустрояване подобект 5” е първа и втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и IV–та кагетория, съгласно чл. 137 от ЗУТ за законосъобразно осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ. За упражняване на авторски надзор на обект Благоустрояване на парк Колелото и прилежащи квартални пространства за подобекти: 1. Благоустрояване подобект 4 и 2. Благоустрояване подобект 5, осъществяван по изготвения от АРК ПРОЕКТ ООД работен инвестиционен проект, се предвижда обща сума в размер до 11 000 лв. (единадесет хиляди лева) без ДДС, съответно за 1. Благоустрояване подобект 4 – 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без ДДС и за 2. Благоустрояване подобект 5 – 6 500 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС. Съобразявайки посоченото по- горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на АРК ПРОЕКТ ООД по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително - монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

АРК ПРОЕКТ ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.09.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Климент Минков Кунев
Длъжност: За кмет на Община Габрово (съгласно заповед № 1838/01.09.2015г на кмета на Община Габрово)