Версия за печат

00032-2015-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121410441

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Владимир Колев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308860, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9885495

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

Електронен достъп до информация: http://rta.government.bg/index.php?page=op1-280815.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; - Обособена позиция 2 - "Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Централно управление и териториалните структури на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; - Обособена позиция 2 - "Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000, 18230000, 18800000, 18300000, 18810000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Различни връхни дрехи
Обувни изделия
Облекла
Обувки, с изключение на спортни или предпазни

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

По обособена позиция 1 – „Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: Зимно униформено облекло: Полушуба с подплата и светлоотразителни ленти – 900 бр. Панталон с подплата и светлоотразителни ленти – 1800 бр. Пуловер – 1800 бр. Зимна шапка – 900 бр. Ръкавици – 900 бр. Лятно униформено облекло: Яке със светлоотразителни ленти – 900 бр. Панталон с двуцветни светлоотразителни ленти – 1800 бр. Лятна шапка – 900 бр. Светлоотразителна жилетка – 900 бр. Тениска – 3000 бр. По обособена позиция 2 – „Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: Обувки – 900 бр. Посочените количества/брой/обеми са прогнозни/индикативни за периода на договора. В тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на възложителя, като възложителят може да не заяви всички обявени количества или да заяви повече от прогнозния брой на всички или на някой от артикулите в рамките на срока за изпълнение на поръчката и в рамките на осигурения финансов ресурс.

Стойност, без да се включва ДДС
1500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Във връзка с това, че предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, обществената поръчка е запазена за участие за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, в случаите по чл. 16г от ЗОП, възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Участниците, които не са специализирани предприятие по чл. 16г, ал. 1 от ЗОП следва да представят: Гаранция за участие. По обособена позиция 1 - в размер на 6375 лв., представляваща 0,5% от прогнозната стойността за изпълнение на обособената позиция. По обособена позиция 2 - 1125 лв, представляваща 0,5% от прогнозната стойността за изпълнение на обособената позиция. Гаранция за изпълнение. При подписването на договора изпълнителят представя гаранция за обезпечаване на отговорността си пред възложителя при неизпълнение (включително пълно) или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено или лошо, на което и да е от задълженията си по този договор. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на обществената поръчка за съответната обособена позиция. Гаранциите за участие и изпълнение се представят под формата на парична сума парична сума по сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” или банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие и изпълнение. Когато формата на гаранцията за участие или за изпълнение е парична сума, същите се внасят по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”: Уникредит Булбанк, клон Батенберг, IBAN: BG75UNCR96603320607314, BIC: UNCRBGSF. Гаранция за авансово плащане. Преди извършване на авансово плащане по договора, изпълнителят трябва да представи на възложителя банкова гаранция (в оригинал) за обезпечаване на 100% от авансовото плащане за съответната обособена позиция. При необходимост, в случай че банката, издала гаранцията за изпълнение или гаранцията за авансово плащане бъде обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, й бъде отнет лиценза за дейността, или откаже да заплати предявената от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” сума, изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) работни дни след узнаването или уведомяването му от възложителя за това да предостави нова/заместваща гаранция от друга банка. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в обществената поръчка, публикуване на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

На заплащане подлежат само пълно и точно изпълнени доставки по направени от възложителя заявки. Всяка доставка се удостоверява с подписан двустранен протокол, по начина и условията съгласно приложените към документацията проекти на договори. Плащанията ще се извършват по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок до 30 (тридесет) дни от възникване на основанието за плащане. Възложителят може да открие сметка със специален режим и предназначение за разплащане на дължими суми. Изплащането на парични средства от сметката ще се извършва единствено след подписването на двустранен протокол за приемане на доставката и изрично писмено потвърждение от възложителя до обслужващата банка, съдържащо размера на сумата, подлежаща на заплащане. Авансово плащане по договора може да се извършва след представяне от страна на изпълнителя на банкова гаранция, обезпечаваща 100% от аванса и издадена оригинална фактура за плащането. Възможно е да бъдат уточнени и други начини на плащане, подходящи за двете страни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

С оглед на това, че предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, настоящата поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този смисъл поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. По смисъла на ЗОП: «Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания» са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка. В поръчката могат да участват и други участници, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. При провеждане на процедурата се прилагат следните правила: • Определените критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица; • В представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. • Ако в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници няма да бъдат разглеждани и оценявани (чл. 16г, ал. 6 от ЗОП); • Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители (чл. 16г, ал. 7 от ЗОП).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съдържание на офертата. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; 2. Представяне на участника (Оферта); 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 4. Банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5. Декларация за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 7. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние; 10. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация; 11. Списък на изпълнените доставки, сходни с предмета на поръчката; 12. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 14. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв); 15. Декларация за качеството на използваните материали; 16. Декларация за наличието на персонал за изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката; 17. Декларация за закрила на заетостта; 18. Декларация за гаранционен срок; 19. Протоколи от изпитване на всички материали, използвани при изработката на всеки артикул, издадени от акредитирана лаборатория с валиден сертификат. В протоколите задължително трябва да се съдържа информация за стойностите, подлежащи на оценка, съгласно методиката за оценка на офертите; 20. Заверено „вярно с оригинала” копие на Сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен; 21. Техническо предложение за изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 22. Ценово предложение за изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката; 23. Мостри на изделията за съответната обособена позиция, за която е представена офертата и мостри на платовете и материалите, от които са изработени изделията; 24. Друга информация. Важно! Участниците, вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър, и/или техни обединения следва да представят документите по т. 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 23 и 24. Документите се представят по начина описан по-долу в документацията. Участници, които не са специализирани предприятие по чл. 16г, ал. 1 от ЗОП следва да представят пълният обем приложими документи. Допълнителна информация се съдържа в документацията за участие в поръчката.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказването на обстоятелствата, участникът представя удостоверениe от банкa (в оригинал) или с посочване на публичен регистър в Република България, в който са публикувани годишния финансов отчет или някоя от съставните му, както и информация за органа, който поддържа регистъра.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Към участниците, които не са специализирани предприятия по чл. 16г, ал. 1 от ЗОП: По обособена позиция 1: Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката от минимум 300000 (триста хиляди) лева. По обособена позиция 2:Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката от минимум 75000 (седемдесет и пет хиляди) лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказването на обстоятелствата, участникът представя списък на доставките (по образец към документацията) и доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Към участниците, които не са специализирани предприятия по чл. 16г, ал. 1 от ЗОП: По обособена позиция 1: Участникът трябва да има изпълнени минимум 3 (три) доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта, като общото количество на извършените доставки да включва минимум: - 900 бр. мембранни униформени якета; - 1800 бр. мембранни униформени панталона; - 1800 бр. униформени панталона без мембрана. По обособена позиция 2: Участникът трябва да има изпълнени минимум 3 (три) доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта, като общото количество на извършените доставки да включва минимум 900 чифта обувки.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: времеви показател; тежест: 10
Показател: ценови показател; тежест: 30
Показател: качествен показател; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.10.2015 г.  Час: 10:30
Място

сградата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на потребителите, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htt://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
1) Кратко описание

„Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

3) Количество или обем

Зимно униформено облекло: - Полушуба с подплата и светлоотразителни ленти – 900 бр. - Панталон с подплата и светлоотразителни ленти – 1800 бр. - Пуловер – 1800 бр. - Зимна шапка – 900 бр. - Ръкавици – 900 бр. Лятно униформено облекло: - Яке със светлоотразителни ленти – 900 бр. - Панталон с двуцветни светлоотразителни ленти – 1800 бр. - Лятна шапка – 900 бр. - Светлоотразителна жилетка – 900 бр. - Тениска – 3000 бр. Прогнозно/индикативно количество при първа заявка от Възложителя по обособена позиция 1: - Полушуба с подплата и светлоотразителни ленти – 300 бр.; - Панталон (зимен) с подплата и светлоотразителни ленти – 600 бр.; - Пуловер – 600 бр.; - Зимна шапка – 300 бр.; - Тениска – 300 бр.; - Светлоотразителна жилетка – 300 бр.; - Ръкавици – 300 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1275000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочените количества/брой/обеми са прогнозни/индикативни за периода на договора. В тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на възложителя, като възложителят може да не заяви всички обявени количества или да заяви повече от прогнозния брой на всички или на някой от артикулите в рамките на срока за изпълнение на поръчката и в рамките на осигурения финансов ресурс. Облеклата, както и мострите за участие в процедурата трябва да бъдат изработени при пълно съответствие с изискванията съгласно приложените към документацията технически спецификации. Съответствието на вложените платове и материали, както и съответствието на обмерните данни, се доказва с протоколи от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друга акредитирана лаборатория.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
1) Кратко описание

„Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

18000000, 18800000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Обувни изделия

3) Количество или обем

Обувки – 900 бр. Прогнозно/индикативно количество при първа заявка от Възложителя по обособена позиция 2 - 300 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
225000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Посочените количества/брой са прогнозни/индикативни за периода на договора. В тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на възложителя, като възложителят може да не заяви всички обявени количества или да заяви повече от прогнозния брой на всички или на някой от артикулите в рамките на срока за изпълнение на поръчката и в рамките на осигурения финансов ресурс. Обувките, както и мострите за участие в процедурата трябва да бъдат изработени при пълно съответствие с изискванията съгласно приложените към документацията технически спецификации. Съответствието на вложените платове и материали, както и съответствието на обмерните данни, се доказва с протоколи от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА“ изпитвателна лаборатория или друга акредитирана лаборатория.