Версия за печат

00797-2015-0054

BG-Бургас: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, 8000, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/23308.

Електронно подаване на оферти и заявления: http://www.burgas.bg/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул.“Александровска“, ул. “Алеко Богориди“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“: ІІ- ри етап: „Пешеходна зона ул. “Алеко Богориди“ – от ул.“Лермонтов“ до бул. “Демокрация“, гр.Бургас“;Обособена позиция 2: „Реконструкция на площад Жени Патева, гр. Бургас“; Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. Кооператор от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 4: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 5: „Реконструкция на пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 6: „Реконструкция на междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 7: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ III, кв. 20, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на гр.Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул.“Александровска“, ул. “Алеко Богориди“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“: ІІ- ри етап: „Пешеходна зона ул. “Алеко Богориди“ – от ул.“Лермонтов“ до бул. “Демокрация“, гр.Бургас“; Обособена позиция 2: „Реконструкция на площад Жени Патева, гр. Бургас“; Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. Кооператор от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 4: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 5: „Реконструкция на пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 6: „Реконструкция на междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 7: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ III, кв. 20, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233262, 45233123, 45236000, 45221243

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели за пешеходци

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи по обособени позиции както следва: „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул.“Александровска“, ул. “Алеко Богориди“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“: ІІ- ри етап: „Пешеходна зона ул. “Алеко Богориди“ – от ул.“Лермонтов“ до бул. “Демокрация“, гр.Бургас“; Обособена позиция 2: „Реконструкция на площад Жени Патева, гр. Бургас“; Обособена позиция 3: „Реконструкция на ул. Кооператор от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 4: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 5: „Реконструкция на пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 6: „Реконструкция на междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“; Обособена позиция 7: „Реконструкция на междублоково пространство УПИ III, кв. 20, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“. Обем на дейностите, включени в предмета на поръчката: ОП 1 За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи участъка от ул."Богориди", между ул."Лермонтов" и ул."Демокрация" с дължина 570 м. ОП 2 За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи цялата територия на площад "Жени Патева" с площ 3205 кв.м. ОП 3- За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи участъка от ул."Кооператор" от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р."Меден рудник" с дължина 809м. ОП 4 За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи междублоково пространство кв.118А, зона „В“ (УПИ ІІ, с площ 16435кв.м.) и обслужващи улици ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, с дължина 934м. ОП 5 За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов с площ от 430 кв.м ОП 6 На реконструкция подлежи междублоково пространство в УПИ I, кв. 22 а, зона Б, ж.р.Меден рудник с площ от 27240 кв .м. и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас с дължина 912м ОП 7 На реконструкция подлежи междублоково пространство в УПИ ІІІ, кв.20, зона „Б“,в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас с площ 28720кв.м. и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, с дължина 499м.

Стойност, без да се включва ДДС
11933397.88 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

270

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциияте за участие по обособените позиции са в размер, както следва: За ОП 1 – 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева); За ОП 2 – 4000 лв. ( четири хиляди лева); За ОП 3 – 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева); За ОП 4 – 22 000 лв. (двадесет и две хиляди лева); За ОП 5 - 5000 лв. (пет хиляди лева); За ОП 6 – 31 000 лв. (тридесет и една хиляди лева); За ОП 7 – 26 000 лв. (двадесет и шест хиляди лева). Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочена настоящата процедура, за която се представя гаранцията, както и обособената позиция, за която се внася/представя гаранцията по следната сметка на Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC – SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия след като такъв документ е бил изискан от него от Оценителната комисия. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие: Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение: Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка – 4% от стойността на договора за съответната обособена позиция, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 60 (шестдесет) дни след срока за изпълнение на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната банкова сметка ОБЩИНА БУРГАС;IBAN - BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01,BIC – SOMBBGSF в ТБ "Общинска банка" АД, клон Бургас или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва обособената позиция за която се внася/представя гаранцията.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа. Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният за изпълнител участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, но Изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 49 от ППЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора. В случай на обединение изискването се покрива от участникът, който ще извършва дейностите по строителство. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителство. Относно чуждестранните лица условието, следва да се съобрази с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: в офертата трябва да се докаже регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която са установени (документът се представят на оригиналния език и в превод на български език), или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Представянето на декларация е възможност за доказване на обстоятелство към момента на подаване и разглеждане на офертите. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.Офертата задължително съдържа:1.Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника;2.Представяне на участника,което включва:посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата.4.При участници обединения-копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: Участниците следва да са вписани в ЦПРС на основание чл.6 от ПРВВЦПРС.Рег да отговаря на предмета на поръчката,както следва:ОП 1: Обектът е IIIта кат-я, съгл чл.7 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ.ОП 2:Обектът е IVта кат-я буква „а“, съгласно чл. 8 ал. 1, т.2 и чл. 9 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ.ОП 3:Обектът е ІV-та категория по съгласно чл.9, ал.1 от Наредба №1/МРРБ за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.4, б. “д“ от ЗУТ.ОП 4- Обектът е III-та категория по чл.7, ал.1 oт Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи, във връзка с чл.6 ал.6 на МРРБ и чл.137, ал.1,т.3, б.“ж“ от ЗУТ.ОП 5: Обектът е ІI-та кат-я по чл.5, във връзка с чл.4 ал.1, т.2 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1,т.2, б.“и“ от ЗУТ. ОП 6: Обектът е III-та категория по чл.7, ал.1, във връзка с чл.6 ал.6 oт Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи, и чл.137, ал.1,т.3, б.“ж“ от ЗУТ.ОП 7 - Обектът е III-та категория по чл.7, ал.1, във връзка с чл.6 ал.6 oт Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи, и чл.137, ал.1,т.3, б.“ж“ от ЗУТ.Това обстоятелство се доказва с декл или удост-рение за наличието на такава регистрация.За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.5.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (ако е приложимо).6.Декл по чл.47,ал.9 ЗОП относно обст по чл. 47,ал.1, т.1 (без б„е”), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 (предл първо), т.2а (предл първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП.Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 56, ал.2 ЗОП във връзка с чл.45а, ал.2, т.1, чл. 45а, ал.3 и чл.134, ал.1 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представя на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоят по чл.47, ал. 1, т. 1 (без б „е”), т.2, т.3 и т.4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура обстоятелства по чл. 47, ал.2 ЗОП.Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:Продължава в VІ.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се предвиждат.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Представя се Списък на строителство, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършеното строителство се предоставят под формата на: • Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или • Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или • Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2.Представя се: • Справка-декларация за екипа от ръководни технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 12); • Автобиографии на ръководните технически лица по образец (Приложение № 13) с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за изпълнение на поръчката; • Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт, по образец от документацията за участие. Декларацията се попълва от всеки експерт, посочен в Декларацията за екипа от технически лица, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка поотделно. 3.Представя се копие на валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентни сертификати, издадени от орагани, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгл. Чл. 53 ал. 4 от ЗОП.Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.ОП 1, ОП2, ОП 3, ОП 4, ОП 5, ОП 6 и ОП 7 – Участниците трябва имат опит в изпълнението на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходно с предмета на поръчката следва да се разбира: Под сходно с предмета на поръчката следва да се разбира: - За ОП1 и ОП2: изграждане и/или реконструкция на обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове или благоустрояване и озеленяване на терени с площ над 1 декар.- За ОП 3: ново строителство/ реконструкция/ основен ремонт/ рехабилитация на улици и/или пътища с дължина над 300 м.- За ОП5 -един строителен обект с предмет изграждане и/или реконструкция/основен ремонт/ рехабилитация на транспортен или пешеходен подлез или мост.- За ОП 4, ОП6 и ОП7: един строителен обект с предмет изграждане и/или реконструкция на обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове или благоустрояване и озеленяване на терени с площ над 1 декар и един строителен обект с предмет ново строителство/ реконструкция/ основен ремонт/ рехабилитация на улици и/или пътища с дължина над 450 м. 2.Изисквания към екипа от експерти и технически лица за изпълнение на поръчката: Минималният брой на ръководния и водещ технически състав, който участникът трябва да осигури, включва: Ръководител на екипа • образование и квалификация - висше образование, инженер в областта на строителството; • общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството. • специфичен професионален опит – опит на управленска/координираща позиция при строителство и/или реконструкция на минимум 1 строителен обект с предмет, подобен на предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка, Координатор по здравословни и безопасни условия на труд • образование и квалификация – минимум средно специално образование в областта на строителството, притежаващ удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. • професионален опит – минимум 5 години професионален опит в т.ч. мин. 3 год. като координатор по ЗБУТ в строителството. Технически ръководител • образование и квалификация - минимум средно специално образование в областта на строителството. • общ професионален опит – минимум 5 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството. Експерт „Проектно- сметна документация“ • образование и квалификация - минимум средно специално образование в областта на строителството; • специфичен професионален опит – опит на управленска/координираща позиция, свързана с организиране осигуряването на обектите с Работен проект за организация и изпълнение на строителството, проектно – сметна документация и други при строителство и/или реконструкция на минимум 1 строителен обект с предмет, подобен на предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка. 3. Участниците следва да са внедрили и да прилагат в дейността си системи за управление на качеството, по стандарт ISO 9001, за което да има издаден валиден сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: 1.Техническото предложение (ОТ) ; тежест: 50
Показател: 1.1.Работна програма за изпълнение на строителството (РПИ) ; тежест: 20
Показател: 1.1.1Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности; тежест: 8
Показател: 1.1.2.Организация на ресурси; тежест: 4
Показател: 1.1.3.Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт ; тежест: 8
Показател: 1.2.„Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите и туристите на Бургас” (ОМ); тежест: 30
Показател: 2.Ценово предложение (ОЦ) ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
19.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Бургас, ул.Александровска № 26

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква пълномощното да е с нотариална заверка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014 -2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

1.документи за удостоверяване липсата на обст по чл. 47,ал.1,т.1 (без б„е”),т.2,т.3 и т.4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоят по чл. 47, ал.2 ЗОП, издадени от компетентен орган,или 2.извлечение от съдебен регистър,или 3.еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Наличието на обст по чл.47,ал.2, т.1, 2 (пред.първо), 2а (предл първо), 4 и 5 води до отстраняване от участие в процедурата.Следва да се има предвид, че само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с:изграждане и/или реконструкция на обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/ или паркове или благоустрояване и озеленяване на терени; реконструкция /основен ремонт/ рехабилитация на улици и/или пътища; изграждане и/или реконструкция/основен ремонт/ рехабилитация на транспортен или пешеходен подлез или мост,съгл чл.47, ал.2, т.2 (предл първо) от ЗОП са пречка в участието на настоящата процедура.6.Декларация за приемане на условията в проекта на договора.7.Декл по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.8.Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.9.Декларация за участие на подизпълнители(ако е приложимо).10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;11.Доказателства за техн. възможности и квалификация на участника, съгл. разделІІІ.2.3;12.Гаранция за участие – копие от преводно нареждане или банкова гаранция за участие в оригинал.13.Декларация,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включително минимална цена на труда и условията на труд.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и ИА „Главна инспекция по труда“ (nap.bg,www.mlsp.government.bg,http://www.gli.government.bg/,http://www.az.government.bg/).14.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП;15.Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката;16.Декл. за липсата на обстоятелствата по чл. 106, пар. 1, чл. 107 и чл. 109, пар. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на ЕП и СЕ, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;17.Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси“ по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 на ЕП и СЕ, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;Плик2„Предложение за изпълнение на поръчката”;Плик 3 „Предлагана цена”.Максималният финансов ресурс за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е описаната прогнозна стойност в т.3, прил Б за всяка обособена позиция.Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, определен по чл. 120, ал. 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.08.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул.“Александровска“, ул. “Алеко Богориди“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“: ІІ- ри етап: „Пешеходна зона ул. “Алеко Богориди“ – от ул.“Лермонтов“ до бул. “Демокрация“, гр.Бургас“;
1) Кратко описание

С реконструкцията на ул.“Богориди“ се цели да се подобрят физическите и естетически характеристики на обекта като се запази спецификата му като ансамблов паметник на архитектурата. Ще се подобри комфорта на преминаване и престой чрез поставяне на декоративни перголи и клоцове с увивна растителност.Целта е да се подобри микроклимата на средата. Рисунъка на плочите в настилката продължава стила на вече реализираните мероприятия в обхвата на пешеходни зони гр. Бургас- по ул.“Александровска“ и по бул.“Богориди“ от ул.“Александровска“ до ул.“Лермонтов“. Същият е съобразен с търговско- рекреативния характер на улицата, като предлага единен ритъм, подчинен на 4,8 метрова стъпка. В редуването на тъмни и светли плочи се търси оп-арт ефект като се създава усещане за водеща морска вълна, подчертава се принадлежността на града към морето. Със сгъстяване на рисунъка са подчертани характерните сгради от силуета на улицата, като по този начин се насочва вниманието на пешеходеца към тях. На възлови места като кръстовищата на ул. „Богориди” с ул. „Славянска” и с ул.”Морска”, където има характерни уширения, рисунъка подчертава малките пиацети и се създават акценти чрез внасяне на допълнителни материали- основно гранит, цветни конгломерати и мозайки. Ритъмът в настилката се подчертава от нощно маркировъчно осветление, вкомпонирано в плочника За да се оформи пиацетата на ул.”Славянска”, настилката обхваща и кръстовището с ул. ”Стефан Караджа”, за да остане единно площадното пространство оформено от фасадите на ъгловите сгради. Транспортния достъп по ул.”Ст.Караджа” и ул.”Славянска”е маркиран и ограничен с преходи в нивата с настилка от гранитни павета, а пешеходците са сигнализирани за излизане от пешеходната зона с тактилни настилки и бетонови ограничители по контура на уличното трасе. На кръстовището с ул. ”Софроний” около пластиката на грамофона се създава зона за отдих с воден ефект и цветарници, вълнообразната форма на които подема вълната изрисувана в настилката и я изявява в обемни геоформи, оконтурени с пластични мозайки. Съществуващото кафе се трансформира, като задънва и обслужва зоната за отдих. Концентричните форми на пейките и перголата създават ефект на деликатно сепариране и успокояване на бурния поток на движение, без да изолират зоната. Водата и елементите на синтез допълват неотменимата асоциация за дъх на море. На кръстовищата с транспортните улици ”Цар Симеон І” и „Фотинов” вълната в рисунъка прекъсва и се застъпва за да изостри вниманието както на пешеходците, така и на шофьорите. Допълнителен знак за изостряне на вниманието са цветните тактилни настилки, ограничаващи транспортното движение. По ул.”Лермонтов” допълнителен елемент на обезопасяване на движението са бетоновите ограничители по контура на източния тротоар. И тук настилката в зоните на пресичане на транспортните улици е на нивото на пешеходната улица, а прехода е подчертан с гранитни павета от старата настилка.С допълнителни елементи се осигурява насочване на движението на хора със зрителни увреждания.Наклоните са изцяло съобразени с изискванията за достъпност.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233262

Описание:

Строителни и монтажни работи по изграждане на пешеходни зони

3) Количество или обем

За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи участъка от ул."Богориди", между ул."Лермонтов" и ул."Демокрация" с дължина 570 м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1411473.62 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 270
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП 1 е по предложение на участника, не до- дълъг от 270 календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия.




Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на площад Жени Патева, гр. Бургас“
1) Кратко описание

С оглед запазване на съществуващите и вече наложили се пешеходни връзки, с проекта се запазва съществуващата алейна структура на парковото пространство. Предвижда се обособяването на допълнителни зелени площи – на мястото на временен обект, изграден по реда на отм. чл. 120 ал. 4 от ЗТСУ (който следва да бъде премахнат), както и симетрично на него откъм ул. Цар Асен I. Предвижда се настилката пред сградата на Стария съд и театър Адриана Будевска да бъде съобразна с характера и фасадата на сградата, така че тя да бъде подчертана. Съществуващата форма на алеите се продължава с настилка в площадното пространство пред сградата. Предвижда се една главна алея, която е продължение на ул. Патриарх Евтимий – с ширина 5 м. Предвид репрезентативната функция на сградата е оформено представително площадно пространство с възможност за масови прояви и временни изложби на открито. Съществуващият паметен знак е запазен и е обособен адекватен достъп до него. Предвижда се поставянето на две беседки в зелената площ, симетрично разположени на паметния знак. Предвижда се разполагане и на детска площадка за възрастова група от 3 до 12 г., която е оградена с ограда. Мерките, които ще бъдат приложени при реконструкция на площад Жени Патева: Поставяне на един брой детска площадка, предназначена за възрастова група от 3-12 години; Изграждане на места за отдих на открито; Изграждане и възстановяване на тротоарни и алейни настилки – различен вид настилка около сградата; Използване на иновативни архитектурно-пространствени, композиционни, инженерни и дизайнерски решения за разнообразяване на средата; Поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.); Внедряване на енергоспестяващо улично и алейно осветление; Прилагане на мерки за постигане на достъпна среда (снишавания на тротоари на местата на пресичане, полагане на подходящи тротоарни и алейни настилки); Рехабилитация и изграждане на подземна инфраструктура – ЕЛ, ВиК, телекомуникации; Изграждане и обновяване на зелени площи, дървесни и храстови видове; Обособяване на места за компостиране на растителни отпадъци и за събиране и оползотворяване на дъждовна вода; Поставяне на видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността и намаляване случаите на вандализъм.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи цялата територия на площад "Жени Патева" с площ 3205 кв.м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
449866.15 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 120
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП2 е по предложение на участника, не по - дълъг от 120 календарни дни.Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия.




Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на ул. Кооператор от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
1) Кратко описание

Проектът доразвива системата от транспортни връзки в зоната, като прокарва улица Кооператор с нов габарит отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, за този клас улица и оставящ възможност за провеждането на улицата като околовръстен път. Настилката на уличното платно и тротоарите се предвижда да бъдат от асфалт. В средата на пътното платно е предвидено изграждането на разделителна ивица, в която се поставя новото енергоспестяващо улично осветление. С проекта се предвижда внедряването на система за подземно сметосъбиране. Контейнерите са изнесени в тротоарите, така че да не се затруднява обслужването им. В проекта се предвижда засаждането на дървета, които отговарят на нормативните изисквания.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233123

Описание:

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

3) Количество или обем

За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи участъка от ул."Кооператор" от ОТ 90 до ОТ 237 в ж.р."Меден рудник" с дължина 809м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1440311.62 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 270
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП 3 е по предложение на участника, но не по- дълъг от 270 календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия.




Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
1) Кратко описание

Проектът за междублоково пространство в УПИ VII, кв. 118 а, зона В доразвива системата от транспортни връзки в зоната, като прокарва нова обслужваща улица (ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351). Габаритът на улицата отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г., за този клас улица. Предвижда се изграждането на паркоместа с перпендикулярно паркиране, разположени и в двата тротоара на улицата (от ОТ 285 до ОТ 298). Ще се реализира и нова обслужваща улица, разделяща кв. 118 а, от двете страни на която са проектирани два паркинга с 25 и 43 паркоместа и обособяване на паркинг между блокове № 93 и 95 с 16 паркоместа. Настилката на уличното платно и тротоарите са от асфалт. Уличното осветление е предвидено да бъде едностранно – в един от тротоарите. Внедрява се система за подземно сметосъбиране. Контейнерите са изнесени по тротоарите, така че да не се затруднява обслужването им. В проекта се предвижда засаждането на дървета, които отговарят на нормативните изисквания. Преходът със зелените площи е посредством скрит градински бордюр на нивото на настилката. Всички тротоари са обвързани в единна система за достъпна среда, чрез понижаване на настилката и полагане на тактилна лента за внимание на разстояние 40 cm преди опасност (пътно платно, препятствие и др.) при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. В решението за кв. 118 a са заложени две детски площадки предназначени за възрастови групи от 0-3/ 3-12 години, кътове за отдих, тенис маса и игрище за бадминтон. През пространството преминава общия пешеходен, вело и ролери маршрут, обвързан със системата от велоалеи. Изграждат се и второстепенни алеи, които осигуряват бърз достъп от входовете на блоковете до главната алея. Зелените площи и стълбите пред блоковете също са обект на реновиране. Настилките на алеите около блоковете се подменят с бетонови павета, в сив цвят. Градското обзавеждане изцяло се подменя с нови пейки, кошчета за отпадъци, парково осветление и др. Изгражда се система за събиране на дъждовна вода. Водите ще постъпват във вкопан резервоари след механично пречистване посредством решетки и калоуловител ще се ползват за поливане на тревните площи. В решението е обособено място за компостиране на растителни отпадъци, например окосена трева и клони, който да се използва за поддръжка на зелените площи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233123, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи междублоково пространство кв.118А, зона „В“ (УПИ ІІ, с площ 16435кв.м.) и обслужващи улици ОТ 237-239-277-285-298-345-343-344-352-351, с дължина 934м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2280314.44 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 270
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП 4 е по предложение на участника, но не по- дълъг от 270 календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия




Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
1) Кратко описание

Проектът доразвива системата от транспортни връзки в зоната, като предвижда цялостна реконструкция на съществуващия подлез. Поради нуждата да се изгради достъпен маршрут за хора в неравностойно положение, както и за безопасно пресичане на кръстовището от пешеходци и велосипедисти, проектът предвижда от двете страни на подлеза да се изградят рампи с наклон 5 %, отговарящи на Наредба 4 за проектиране на достъпна среда. Всяка рампа е ситуирана на мястото на едното от двете стълбищни рамена, водещи към съответната страна на подлеза. Другото стълбищно рамо остава налично според съществуващото положение, като се предвижда цялостна подмяна на настилката и поставяне на парапети от двете му страни. Всяко рамо на рампите е с широчина 1,25м, като от двете страни ще се изгради двоен предпазен парапет. Височината на долните ръкохватки е 70 см- за ползване от деца и от малки хора, а на горните- 90 см за общо ползване. На всеки 10м дължина на рампата има хоризонтална площадка с дължина 2м. В местата, където рампата променя направлението си, е предвидена хоризонтална площадка с размери 2,80м на 1,50м. На разстояние 40 см преди началото и след края на рампата е предвидена тактилна ивица с широчина 60 см по посока на движението и с цвят, контрастен на цвета на прилежащите настилки. Всеки един от входовете към рампите на горното ниво са насочени към разположените в близост спирки на градския транспорт, изградени по проекти за ИГТ гр. Бругас. Предвижда се по едно рамо от новопроектираните рампи да е вкопано в терена, а останалата част да се покрие с поликарбонатни елементи върху метална конструкция, които да заимстват от визията на изградените вече спирки на градския транспорт, така че да се приобщят адекватно към съществуващата среда. По същия начин ще бъдат покрити и съществуващите стълбищни рамена. Предвижда се обособяването на локален вход с широчина най- малко 3,50м към имотите от едната страна на подлеза, за да може да се запази автомобилният достъп до тях, който в момента съществува, но не е регламентиран.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45221243

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на тунели за пешеходци

3) Количество или обем

За изпълнение на строително- монтажни работи подлежи пешеходен подлез на бул. Захари Стоянов с площ от 430 кв.м

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
556074.71 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 150
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП 5 е по предложение на участника, но по- дълъг от 150 календарни дни.Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия




Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на междублоково пространство в УПИ I, кв. 22А, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
1) Кратко описание

Проектът за реконструкция на междублоковото пространство в УПИ I, кв. 22 а, зона Б доразвива системата от транспортни връзки в зоната, като предвижда прокарване на нова улица, свързваща кв. 22 а с кв. 23 и разделя междублоковото пространство от изградените спортни площадки в квартала ,при което се осигурява и възможност за изграждане на нови паркинги. Пред жилищните сгради се предвижда изграждане на паркинги и крайулично озеленяване. Осигурява се достъпност на автомобилно движение до всички имоти. Тротоарите са с настилка от асфалт. Преходът със зелените площи е посредством скрит градински бордюр на нивото на настилката. Всички тротоари са обвързани в единна система за достъпна среда, чрез понижаване на настилката и полагане на тактилна лента за внимание на разстояние 40 cm преди опасност (пътно платно, препятствие и др.) при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. През пространството преминава общия пешеходен, вело и ролери маршрут, обвързан със системата от велоалеи. Този маршрут е обвързан със системата от велоалеи, проектирана и изградена по главните улици около зоната, спирките на градски транспорт и вече обновените зелени пространства. В решението за кв. 22а са заложени две детски площадки предназначени за възрастови групи от 0-3/ 3-12 години, като едната от тях се изгражда върху съществуваща, кътове за отдих, места за игра на тенис на маса и за фитнес на открито, зона за екстремни спортове. Изграждат се и второстепенни алеи, които осигуряват бърз достъп от входовете на блоковете до главната алея. Понастоящем зелените площи на междублоковото пространство в частта, граничеща с детската градина се използват за паркиране. За паркинга в северната част на междублоковото пространство проектът предвижда настилката да се запази, като се подменят и допълнят само компрометираните паркотела. Зелените площи и стълбите пред блоковете също са обект на реновиране. Контурът на озеленяването се коригира, така че да се осигури безпроблемно преминаване покрай блоковете, както и достъп за хора в неравностойно положение. Поради лошото състояние на стълбите пред блоковете е предвидено изграждане на нови, отговарящи на изискванията на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Настилките на алеите около блоковете се подменят с бетонови павета, в сив цвят. Предвижда се и изграждането на система за събиране на дъждовна вода. Водите ще постъпват във вкопан резервоари след механично пречистване посредством решетки и калоуловител ще се ползват за поливане на тревните площи. Поливането на зелените площи ще се осъществява ръчно. Необходимо е резервоарите да се почистват два пъти годишно и да се следи замърсяването. Резервоарите също така са оборудвани с аератор. В решението е обособено място за компостиране на растителни отпадъци, например окосена трева и клони, който да се използва за поддръжка на зелените площи.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233123, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

На реконструкция подлежи междублоково пространство в УПИ I, кв. 22 а, зона Б, ж.р.Меден рудник с площ от 27240 кв .м. и обслужваща улица ОТ 127-133-132-131-158-157-156-155-154-153-151-149-152, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас с дължина 912м

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3114007.9 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 270
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП 6 е по предложение на участника, но не по- дълъг от 270 календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия




Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на междублоково пространство УПИ III, кв. 20, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, Зона Б в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас“
1) Кратко описание

Проектът за междублоково пространство в УПИ III, кв. 20, бл. 440-441-442-443-444, зона Б доразвива системата от транспортни връзки в зоната, като предвижда и обособяването и изграждането на нови паркинги.Пред жилищните сгради се предвижда изграждане на паркинги и крайулично озеленяване.Тротоарите са с настилка от асфалт.Преходът със зелените площи е посредством скрит градински бордюр на нивото на настилката. Всички тротоари са обвързани в единна система за достъпна среда, чрез понижаване на настилката и полагане на тактилна лента за внимание на разстояние 40 cm преди опасност (пътно платно, препятствие и др.) при спазване на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.През пространството преминава общия пешеходен, вело и ролери маршрут, обвързан със системата от велоалеи. Този маршрут се използва като гръбнак, по който се развиват основните дейности в пространствата (детски площадки, спортни игрища, кътове за отдих и др). В решението за кв. 20 са заложени две детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/ 3-12 години, кътове за отдих, места за игра на тенис на маса и една спортна площадка за бадминтон. Изграждат се и второстепенни алеи.В северната част на междублоковото пространство на мястото на премахнатите вече гаражни клетки се предвижда обособяването на голям паркинг.Зелените площи и стълбите пред блоковете също са обект на реновиране.Контурът на озеленяването се коригира, така че да се осигури безпроблемно преминаване покрай блоковете, както и достъп за хора в неравностойно положение.Предвидено е изграждане на нови стъбли, отговарящи на изискванията на Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Настилките на алеите около блоковете се подменят с бетонови павета, в сив цвят. За паркинга в северната част на междублоковото пространство проектът предвижда настилката да бъде от асфалт. Предвижда се и изграждането на система за събиране на дъждовна вода. Водите ще постъпват във вкопан резервоари след механично пречистване посредством решетки и калоуловител ще се ползват за поливане на тревните площи. Поливането на зелените площи ще се осъществява ръчно.Необходимо е резервоарите да се почистват два пъти годишно и да се следи замърсяването.Резервоарите също така са оборудвани с аератор. В решението е обособено място за компостиране на растителни отпадъци, например окосена трева и клони, който да се използва за поддръжка на зелените площи.Проектът за обслужваща улица бл. 440-441-442-443-444, ОТ 137-138-139-140-145-149, зона Б доразвива системата от транспортни връзки в зоната. Габаритът на улицата отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, за този клас улица. Габарита на платното за движение е намален с 50 см и отнетата ширина от тротоара за обособяването на успоредно паркиране от към жилищните блокове на кв. 20 (от ОТ 127 до ОТ149). Част от тези паркоместа са определени за хора в неравностойно положение В източната част на улицата на мястото на премахнатите вече гаражни клетки (от ОТ 140 до ОТ 143) е обособен паркинг с 46 броя паркоместа. В южния тротоар пред блок 440 е проведено продължението на велоалеята от вътрешността на междублоковото пространство, към велоалеята, която се изгражда по улица с осови точки от 122 до 129. Настилката на уличното платно и тротоарите се предвижда да бъдат от асфалт. Уличното осветление е предвидено да бъде едностранно – в един от тротоарите.Предвижда се предвижда внедряването на система за подземно сметосъбиране.Контейнерите са изнесени по тротоарите, за да не се затруднява обслужването им.Предвижда се засаждането на дървета.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45233123, 45236000

Описание:

Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение

3) Количество или обем

На реконструкция подлежи междублоково пространство в УПИ ІІІ, кв.20, зона „Б“,в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас с площ 28720кв.м. и обслужваща улица ОТ 137-138-139-140-145-149, с дължина 499м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2681349.44 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 270
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Срокът за изпълнение на предмета на ОП 7 е по предложение на участника, но не по- дълъг от 270 календарни дни.Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с издаване на Акт образец 15 за същия