Версия за печат

00169-2015-0020

BG-Ловеч: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: Весела Стафунска, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: http://212.122.173.117:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=LoWv53oh7p8%3d.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изграждане на детски площадки за игра на открито в гр. Ловеч“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат изградени две детски площадки за игра на открито за деца от 3 до 12 години в гр. Ловеч съгласно инвестиционни проекти и Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, условно наречени подобекти, както следва: -Подобект 1 – Детска площадка в УПИ I, кв. 51, зона „България“, гр. Ловеч; -Подобект 2 – Детска площадка в УПИ II, кв. 9035, ж.к. „Здравец“, по плана на гр. Ловеч - Северна индустриална зона.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат изградени две детски площадки за игра на открито за деца от 3 до 12 години в гр. Ловеч съгласно инвестиционни проекти и Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, условно наречени подобекти, както следва: -Подобект 1 – Детска площадка „Вълшебната гора“, УПИ VІ, кв. 70, зона „Имеритински“, гр. Ловеч; -Подобект 2 – “Кралството на дракона“, УПИ ІІ, кв. 9, жк. „Младост“, гр. Ловеч.

Прогнозна стойност без ДДС
296015.48 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 2 500,00 (Две хиляди и петстотин) лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: 1.парична сума; 2.банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайния срок, определен за подаване на оферти. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие или за учредена банкова гаранция в оригинал. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Ловеч, че е със срок на валидност 180 дни от крайния срок, определен за подаване на оферти, и че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Ловеч, и че е със срок на валидност най-малко 10 (десет) календарни дни след изтичане на едногодишния срок от въвеждане на обектите в експлоатация При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците внего може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Ловеч, и че е със срок на валидност най-малко един месец след изтичане на гаранционния срок съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 31.07.2003 г. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците внего може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането на изпълнено строителство се извършва съобразно следната схема: (1)Авансово плащане – до 30% от стойността на възложеното в срок от 14 дни от възлагането и представяне на фактура. Авансът се приспада пропорционално от следващите плащания (2)Междинно/и плащане/ия – извършва се до 14 дни след актуване и представяне на документи съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (протокол за приемане на извършени СМР – образец Акт 19) и издаване на фактура. Общият размер на авансовото и междинните плащания не може да бъде повече от 70% от стойността на възложеното – при максимален размер на авансовото плащане от 30%. (3)Окончателно плащане – в 15 /петнадесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършени СМР и след подписване на протокол обр. 15. Окончателното плащане не би следвало да е по – малко от 30 % от стойността на възложеното.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ако участника не отговаря на изискванията на чл. 47 ал.2,т.1,т. 2а /първа хипотеза/, т.3,т.4 и т.5 от ЗОП ще бъде отстранен от процедурата. Изискванията на чл.47, ал. 2, т. 5 от ЗОП когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1.при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2.при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3.при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4.при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5.при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6.при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7.във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 8.в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. -Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. -Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите – първа група, пета категория, съгласно чл.5, ал.6, т.1.5.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или за по-висока категория строежи; В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка (чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите). В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС за посочената категория.В случай, че участникът участва като обединение, изискването за регистрацията в ЦПРС се прилага съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП, т.е. всички лица, които ще извършват строителни дейности, за които се изисква вписване в ЦПРС, трябва да са вписани в регистъра.Чуждестранните лица представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик 1 "Документи за подбор": 1)Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2)Представяне на участника –което включва:а) посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща и-ция в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;б) д-ция по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, в)доказателства за упражняване на проф. д-ст по чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП (копие на удостоверение или д-ция свободен текст за регистрация в ЦПРС)Забележка: при участие на подизпълнители същите подават декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП;3)При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в д-ра не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Д-рът за създаване на обединение трябва да съдържа клаузи, в които: се гарантира, че вс. членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на д-ра; се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове д-сти м/у отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид д-ст, която ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на % разпределение на д-стите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и ДУ от отделните членове на обединението; се посочва ФЛ, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред Възложителя, и да подписва вс. документи от името на обединението; представляващият обединението се упълномощава да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи д-р с Възложителя; се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия п-д на изпълнение на д-ра; се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; да е уточнено кой от участниците в обединението ще поеме отговорността за отстраняването на дефекти в рамките на гаранц. срокове и ще присъства при проверките на място от страна на Възложителя. 4)Оригинал на банкова г-ция за участие или документ за внесена г-ция под формата на парична сума;5)Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);6)Д-ция за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР;7)Д-ция за отсъствие на обст. по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обст. по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 8)Д-ция за участието на подизпълнители с описаните видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в% от ст-стта на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 9)Д-ция от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 10)Д-ция по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; 11)Д-ция, че участникът приема условията на проекта на договор; Плик №2 - “Предложение за изпълнение на поръчката”1)Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП;Към техническото предложение се прилагат:•Обяснителна записка (непредставянето ще доведе до отстраняване)•Линеен календарен график (непредставянето ще доведе до отстраняване);2)Списък на материалите и съоръженията, които ще се влагат в обекта. Плик №3 - “Предлагана цена”Предлаганата цена задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“1)Ценовото предложение се изготвя по приложения към документацията. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация;2)КСС – на хартиен и електронен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 81.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а)посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б)удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Декларация с екипа от специалисти, придружена с подробни професионални автобиографии на експертите 2.1.Професионални автобиографии на експертите Участникът може да докаже съответствието си с технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: Участникът трябва успешно да е извършил строителство, сходно с предмета на поръчката за период от 5 /пет/ години, считано до датата определена като краен срок за подаване на офертата за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката (инженерно-технически персонал), който трябва да отговаря на следните изисквания: -Технически ръководител на строително-монтажните работи (СМР): отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ с квалификация ПГС/ССС или еквивалентна и минимум три години стаж като технически ръководител. -Координатор по безопасност и здраве: отговарящ на изискванията на ЗЗБУТ и чл.5 ал.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна позиция минимум 2 години, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство. Забележка: В случай, че техническият ръководител притежава удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството не е необходим допълнителен експерт за изпълняване на дейността. Участникът може да докаже съответствието си с технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тази цел трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.10.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.10.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.10.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на общинска администрация, гр. Ловеч, ул. "Търговска" №22

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на срествата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При провеждане на откритата процедура Възложителят изпраща обявлението за обществената поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки, най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Този срок се намалява със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, защото от датата на обнародване на обявлението в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния адрес http://212.122.173.117:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=LoWv53oh7p8%3d Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, лично срещу подпис или чрез комбинация от тези средства. Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1.документите по чл.56, ал.1, т.1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2.документите по чл.56, ал.1, т.1, буква "в" и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; 3.декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, ако не е осигурено финансиране до 31.12.2015 г. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възможно е възлагане на допълнително изпълнение, съгласно чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.08.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ