Версия за печат

00016-2015-0007

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 299 от 26.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-546-dogovar.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

1. Ремонт на Общински път LOV2003 / път ІІІ-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520 - Допълнително доставка , превоз и машинно полагане и уплътняване на неплътна асфалтобетонова смес; - Допълнително полагане на студенобитумна настилка с дебелина 1.5 см за износващ пласт 2. Ремонт на Общински път LOV2009 кв.“Зла река“/ път ІІІ-607 – Гробищен парк - Допълнително изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез студено битумно изкърпване – средна дебелина 4 см - Допълнително полагане на студенобитумна настилка с дебелина 1.5 см за износващ пласт 3. Ремонт Общински път LOV3016 / път ІІІ-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци - Допълнително доставка , превоз и машинно полагане и уплътняване на плътна асфалтобетонова смес локални ремонти 4. "Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима" - Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка със студено-битумна смес, Направа на първи битумен разлив, Машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес, включително превоз и уплътняване със средна дебелина - 4 см 5. Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало" - Изкоп за почистване на банкети и отводнителни окопи – земни, Изкърпване на единични дупки по съществуваща асфалтобетонова настилка чрез студено битумно изкърпване - средна дебелина.4 см Полагане на тънкослойна асфалтобетонова настилка с дебелина 1,5 см Направа и уплътняване на основа от несортиран трошен камък - два пласта по 20 - 25 см. Направа на покрит окоп с бетонови тръби Ф400, пред входове на имоти, Направа на облицован окоп с бетонови плочи

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци”, по обособени позиции: 1. „СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци”; 2. „СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци; с уникален номер 00016-2015-0005 са сключени договори за изпълнение по обособена позиция № 1 „СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци” и по обособена позиция № 2 „СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци”, като и по двете позиции е налице остатък от средства. В Обявление № 667793 за възлагане чрез отрита процедура на обществена поръчка с уникален номер 00016-2015-0005 в Раздел VI Друга информация, т.VI.3 Допълнителна информация, Възложителят е посочил като възможност, Финансовия остатък от предвидения бюджет по всяка обособена позиция, след избор на изпълнител, да се възложи на същия за допълнително извършване на СМР, по реда на чл.90, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки. Общата стойност на настоящата поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка. Първоначално определената прогнозна стойност за обособените позиции е в размер както следва: Обособена позиция № 1 – прогнозната стойност е от 173 260 лв. без включен ДДС. Сключеният договор по обособената позиция с определения изпълнител „Пътприбор” ООД с дата 23.07.2015 г. е на стойност 138 352.13 лева. без включен ДДС. Обособена позиция № 2 – прогнозната стойност е от 121 408 лв. без включен ДДС, а сключеният договор е на стойност 96850,90 лв. без ДДС. Сключен е договор по позицията с „Пътстрой – Ловеч” ЕООД. За сключените два договора по двете обособени позиции е изпратена информация за това до Агенцията по обществените поръчки, съответно с № 678789 / 23.07.2015 г. и № 678544 / 22.07.2015 г. С изпълнение на предвидените допълнителни строително – монтажни работи, свързани с извършване на ремонт на общински пътища и улици по двете обособени позиции, ще се постигне оптимално експлоатационно състояние на линейните обекти от общинската инфраструктура. Причините породили, необходимостта от допълнително възлагане на СМР, са свързани най – вече с това, че подобектите включени в обособените позиции са линейни, в много тежко експлоатационно състояние, което допълнително се е влошило след изготвяне на проектно – сметната документация за възлагане на откритата процедура. Причина за допълнително влошаване на състоянието се дължат на обилни и проливни дъждове. Нанесени са допълнително поражения на пътната настилка, като изравяния, дупки, пукнатини и деформации, допълнително затревени и насипани банкети, затревени и затлачени необлицовани окопи. До момента ремонтите са изпълнени частично или в близките 15 г. не са извършвани такива. Това налага да се продължи работата по тях, тъй като тези обекти са компроментирани. За един от обектите по обособена позиция № 2, а именно „Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци” се оказва наличие на подземна инфраструктура в обекта, което налага изместване на първоначално проектираните отводнителни съоръжения и възникване на допълнителни видове строително – монтажни работи – направа на облицован окоп с бетонови плочи и допълнителен покрит окоп с тръби Ф400, както и насип от несортиран трошен камък.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ПЪТПРИБОР” ООД, ЕИК 831854370 гр.София – 1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9 вх.А „ПЪТСТРОЙ - ЛОВЕЧ” ЕООД, ЕИК 201811029, град Ловеч - 5500, ул."Гурко" № 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 167 от 19.05.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00016-2015-0005
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:45180 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.08.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Синеонов Вълев
Длъжност: Кмет на Община Априлци